23. Контрол в строителството.

1. Съдебен контрол в строителството
Държавният териториално-устройствен и строителен контрол се осъществява със съдействието на независимия строителен надзор, който е задължителен за проектирането и строителството на всички строежи с обществен и производствен характер и за жилищни сгради на 4 и повече етажа. Правата и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор, се уреждат с правилник.
Органите на Дирекцията за национален строителен контрол имат право:
1. на достъп до строежите, включително и без съгласието на собствениците;
2. на достъп до документите, съхранявани от участниците в строителството и от общините;
3. да изискват легитимация от длъжностните лица в общините и от лицата, които извършват проектиране и строителство;
4. да ползват единната система ГРАО и данните, известни на данъчната администрация, по ред, определен от Министерския съвет.
Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол:
1. спира незаконни строежи или части от тях и дава разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията;
2. забранява достъпа до строежите и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежа и по преценка поставя охрана;
3. забранява захранването на незаконни строежи с газ, телефон, електрическа и топлинна енергия и вода;
4. спира прилагането и отменя незаконосъобразно или неправилно одобрени проекти и издадени разрешения за строеж и други строителни книжа;
5. забранява влагането на строителни изделия, които не отговарят на изискванията за безопасност и на изискванията за опазване на околната среда;
6. издава заповеди за премахване на незаконни строежи;
7. забранява достъпа и експлоатацията на строежи, за които не е издадено разрешение за ползване;
8. издава разрешения за ползване и отменя незаконосъобразно издадени;
9. акредитира лаборатории за нуждите на строителството;
10. налага предвидените в този закон санкции.
Органите на Дирекцията за национален и строителен контрол:
1. констатират незаконното строителство;
2. изпълняват заповеди за спиране и премахване на незаконни строежи;
3. контролират издаването на разрешения за ползване на завършени законно изградени строежи;
4. документират и обследват аварии в строителството;
5. контролират действия и бездействия на длъжностните лица в общините, на независимия строителен надзор и на участниците в строителството;
6. приемат и съхраняват оригиналите на общите градоустройствени планове и на застроителните и регулационните планове;
7. упражняват превантивен контрол върху работата на общините, свързана с териториалното устройство, благоустройството и строителството;
8. контролират и проверяват изпълнението на мероприятията за възстановяване на зони с особена териториално-устройствена защита;
9. установяват нарушения на този закон и на действащите норми по проектирането и строителството.
Служители на Дирекцията за национален строителен контрол имат право, с разрешение на министъра на вътрешните работи, да притежават лично оръжие за защита.
Не се разрешава да се обитават, съответно използват сгради, съоръжения, технически уредби и инсталации или части от тях, преди да са прегледани и приети по установения ред.

2. Административен контрол в строителството. Административно-наказателни разпоредби.
Наказва се с глоба от 50 000 до 250 000 лв., ако по друга законна разпоредба не е предвидено по-тежко наказание:
1. длъжностно лице, което не изпълни или изпълни лошо или несвоевременно задължения, възложени му по този закон, разпоредбите по неговото приложение и другите действуващи разпоредби по проектирането и строителството, както и с решения и предписания, основани на тях;
2. длъжностно лице на инвеститор или при упражняващ независим строителен надзор, което:
а) разпореди или допусне да се проектират или извършат строителни работи в нарушение на действуващите разпоредби по проектирането и строителството;
б) разпореди или допусне недвижим имот да бъде зает за мероприятия на общините и държавата, юридическите лица, без да са изпълнени предвидените за това условия по действуващите разпоредби;
3. който:
а) без да има право, изпълнява проучвателни и проектни работи или продава проекти;
б) под каквато и да е форма, без да има право, упражнява частна техническа практика;
в) подписва, представя като свои или продава изработени от другиго проекти и строителни книжа;
4. който като проектант изработва проекти и сметни документации, несъобразени с действуващите разпоредби по проектирането и строителството включително незаверени от оторизиран качествен технически контрол;
б.който разпореди или допусне да се извършва или сам извършва строителна дейност в несъответствие с действуващите планове по териториалното и селищното устройство, норми и нормативи или с която се нарушава околната среда, без да са изпълнени предвидените за това условия по действуващите разпоредби;
6. длъжностно лице, което:
а) утвърди или одобри проект или други строителни книжа, издаде разрешение за строеж, определи линия или ниво за строеж в нарушение на действуващите застроителни планове или на този закон, разпоредбите по неговото приложение и другите действуващи разпоредби по проектирането и строителството;
б) не вземе своевременно мерки за предотвратяване на незаконно строителство, за спиране или премахване на незаконно извършени работи или за премахване на други последици от нарушенията;
в) изисква като условие за утвърждаване, одобряване или разрешаване по буква "а" документи, които не се изискват с този закон, правилника за неговото прилагане или друг нормативен акт;
7. който извършва строеж без разрешение или без утвърдени, съответно одобрени, строителни книжа или в отклонение оттях;
8. длъжностно лице, което в 30-дневен срок не се произнесе по искане за издаване на строителни книжа, скици, оценки и други технически услуги или не го препрати на компетентен орган;
9. който като длъжностно лице при независим строителен надзор или като технически ръководител разпореди или допусне строежът да започне без одобрени проекти, разрешение за строеж, протокол за определяне на строителна линия и протокол за заемане на строителна площадка;
10. длъжностно лице, което въведе в експлоатация строителен обект, подобект или част от него, без да са изпълнени предвидените за това условия по действуващите разпоредби;
11. който не изпълни писмено нареждане на контролен орган да спре, да премахне, да възстанови или поправи строежи, части от строежи или строителни работи;
12. който унищожи, повреди, извади или премести геодезически знак (триангулачна, полигонова или осова точка, нивелачен репер, пикетно колче и др.);
13. който отсече или изкорени, разпореди или допусне да се отсече или изкорени дълготрайно декоративно дърво или дърво с историческо значение без предварително писмено разрешение на компетентните органи;
14. длъжностно лице в проектантско звено, което предаде или допусне да се предадат на граждани или на социалистически организации поръчани от тях проекти и документации, без да са оформени в съответствие с нормативните изисквания;
15 длъжностно лице, което разреши, допусне да се свърже или свърже външни инженерни мрежи с вътрешна инсталация на строителен обект (сграда, постройка, надстройка, пристройка или преустройство), без обектът да е приет по надлежния ред и да е издадено разрешение за ползване;
16. лица, които работят на строеж, изпълняван по стопански начин, и не го напуснат, след като бъдат предупредени писмено от контролните органи, че строителството се извършва незаконно;
17. който не изпълни разпореждания на контролните органи във връзка с борбата със свлачищата и абразията;

18. който не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди във връзка с осъществяван от него строеж в срок, определен от органите на общината и другите контролни органи;
19. член на приемателна комисия, който подпише без възражения протокол за приемане на обект в нарушение на нормативните изисквания;
20. който при изпълнение на задължението за предаване на обекта по чл.119, ал.2 не осигури условия за преглеждането му от купувача преди съставянето на протокола.
21. длъжностно лице на доставчик на електрическа и топлинна енергия, газ, вода и телефон, което не изпълни нарежданията на Дирекцията за национален строителен контрол. Ако в срок до 3 години от влизане в сила на наказателното постановление бъде извършено ново нарушение на същата разпоредба, наказанието е глоба от 1 000 000 до 20 000 000 лв. В маловажни случаи глобата е в размер от 3000 до 100 000 лв.
Строежи или части от строежи, извършени на държавен или общински терен без одобрени проекти и разрешение за строеж от лице, което няма право да строи на този терен, ако са допустими по застроителните и регулационните планове и по действащите разпоредби и могат да се ползват самостоятелно, се отнемат в полза на държавата, съответно на общината, с наказателно постановление на областния управител или на кмета на общината по предложение на началника на Дирекцията за национален строителен контрол. В тези случаи санкции по чл.169 и 172 не се налагат.
За наказателните постановления се прилага Законът за административните нарушения и наказания, като:
1. едногодишният срок за образуване на административно-наказателно производство за нарушения по този закон, правилника за неговото приложение и другите действуващи разпоредби по проектирането и строителството започва да тече от окончателното завършване на строителните работи, а за тези, които подлежат на приемане - от деня на приемането им;
2. наказателни постановления, с които е наложена глоба или е постановено отнемане на имущество в полза на общините и държавата поотделно до 50 000 лв., не подлежат на обжалване;
3. отнемането на строежите съгласно чл.173 и премахването на незаконното строителство не е ограничено със срок и се осъществява независимо от наличието на някое от условията, предвидени в чл.34 от Закона за административните нарушения и наказания.
(4) Когато нарушителят е неизвестен, се съставя констативен протокол за незаконния строеж, копие от който се поставя на самия строеж и на определено място в общината. Този протокол, ако не бъде оспорен в 14-дневен срок, е основание да се предприемат действията по чл.160.