23. Административно наказание.

Административните наказания и административните нарушения се установяват със закон. Административните наказания имат две фуннкции:
- Едната определя какво е генерална превенция. Тя се изразява в това, че административните наказания целят да се предопределят и да се въздейства върху всички членове на обществото и, че ако извършените административни нару шения, те ще бъдат санкционирани.
- Друга функция е индивидуалната или персоналната. Тя се изразява в това, че се цели да се въздейства индивидуално върху нарушителя. Чрез адмимнистративното наказание се цели да се предопредели и превъзпита нарушителя. Административните нарушения се наказват с административни санкции. Номенклатурата на нарушението включва три вида наказания:
1.Глоба – това е парично наказание. То се изразява в заплащането на определена сума, следователно това е имуществена санкция. По този начин тя засяга винаги патримонума на определено лице. НА определя размера на глобата, обикновенно посочвайки нейния максимален размер. Той обикновенно се определя от тежестта на съответното нарушение. Индивидуализацията на глобата се опредля от административнонаказващия орган, предвид тежестта на нарушението. Подбудите за неговото извършване и други смекчаващи и облекчаващи вината обстоятелства и имотното състояние на извършителя. При административен рецидив, т.е. при повторно извършване на същите нарушения глобата обикновенно има и минимален и максимален. Завишен в сравнение с обикновената глоба. По отношение на непълнолетни глобата се заменя с обществено порицание.
2.Временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност. Тук е необходимо да има правно- логическа връзка между извършеното нарушение и налаганото наказание. Ето защо ще бъде незаконосъобразно лишаването нс лекърот правото да упражнява лекърска професия, поради това, че е нарушил правилата за движение по пътищата. Той може да бъде наказан с това административно наказание само за виновно извършени нарушения на законността в областта на здравеопазването. Минимално е 1 месец, а максимално 2 години. Налице е квалифициран състав за нарушения свързани с безопасността на действието след употреба на алкохол или други силно упойващи вещества. Горната граница тук е 5 години. Това наказание не засяга придобитата правоспособност.
Пример: Лице притежаващо шофьрски права може да бъде лишено от праавото да управлява МПС. През срока на лишаването той има правоспособност, но не може да управлява МПС-то. След изтичането на срока той вече може да я упражнява. Изпълнението на това наказание се осъществява от органите, на които е възложено признаването на правоспособността и контролът при упражняването й. В административното производство съществува принципа, че никои не може да бъде наказан отново за същото деяние, за което е наказан с влязло в сила наказателно постановление. Важна особеност в административното производство е, че когато едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения наложените наказания се изтърпяват за всяко по отделно, за всяко от тях.
Пример: При проверка от ХЕИ се установява, че в търговски обект се продават стоки с изтекла годност, за продажби на стоки без обозначен произход, продажба на цигари без бандерол и т.н. За първото нарушение се налага глоба от 100 лева, за второто 120 лева, а за третото от 500лева. В случая най- голямата глоба няма да погълне предходните и лицето ще трябва да заплати общо 720 лева.
Ето това е съществена разлика от наказателното право. При него най – голямото наказание поглъща предходните.
Пример: Лицето се осъжда за извършване на кражба за 6 месеца затвор, за документна измама 1 година и за поддържане на място за бардак – 2 години. Тук последното наказание ще погълне предидощите. Лицето ще трябва да лежи 2 години общо. В случайте когато от едно деяние може да следва различна отговорност по своя характер може да се налагат различни наказания. Забраната за едно деяние да не се налагат две наказания е само за административно изключение. За налагането на две наказания следва да бъде регламентирано в законов акт.
Пример: Закона за движение по пътищата предвижда при определени стойности на алкохол да се наложи глоба и едновременно с това временно лишаване от правото да се упражни определена професионална дейност. А наказанието може да се съчетава и с друго по характера си наказание.