21. Тълкователни актове в административното правораздаване.

Тези актове са нови в съдебната практика. Подобни няма в настоящ момент в гражданското съдопроизводство, касае се за два вида тълкователни актове ( ТА ):
- Тълкователни решения(ТР)
- Тълкователни постановления(ТП)

ТР се произнасят от общото събрание на всяка от колегиите на ВАС, следователно в тях участват съдиите от едната страна или друга колегия. Общото събрание на всяка от колегиите се произнася при спорни въпроси – при тълкуването и прилагането на закони.
ТП се приемат от общото събрание на всички съдии на ВАС. Такива се приемат при констатирана противоречива и неправилна съдебна практика по прилагането на закона.
ТР служат за ръководства на съдилищата и АО.
ТП са задължителни за всички съдилища, всички АО, включително всички органи на местното самоуправление и местната администрация.
Възможно е да се създадат съвместни ТР от общите събрания на ВКС и ВАС при противоречие на съдебна практика. Искания за произнасяне в ТР и ТП могат да правят широк кръг правни субекти. В него се включват: председателите на ВКС, председателите на ВАС, главния прокурор и неговия заместник във ВАП, омбудсмана, министъра на правосъдието, председателите на АС, председателите Върховния административен съвет и т.н. Искането следва да бъде в писменна форма. То следва да бъде мотивирано, като точно се посочва неправилната и правилната съдебна практика. Председателя на съда с разпореждане образуват дело и го възлага за доклад на един или няколко съдии. 5 – членен състав на ВАС се произнася по допустимостта за датата на общото събрание по него, заинтересованите лица и органозациите. Могат да се поканят специалисти от правната теория и практика като уведомените лица могат да депозират писменно становище или да направят устно изложение на заседанието. Общите събрания са законосъобразни ако присъстват най-малко 3/4 от съдиите при ТР и 2/3 от ТП.
ТР следва да се обявят в 3 - месечен срок, а ТП в 6 - месечен срок. Те се обнародват в ДВ и влизат в сила от деня на обнародването. ТП са по – важни, защото са задължителни.