20. Защита срещу неоснователни действия или бездействия на администрацията.

Защитата в тези случаи може да иска всяко лице, което има правен интерес. Защитата се касае само срещу дейсрвие или бездействие. Защитата срещу незконосъобразните актове става чрез тяхното оспорване по административен или съдебен ред. Тук става въпрос за прекратяване на действия, които са незаконосъобразни, т.е не се основават на АА или закона. Тук тази защитая се осъществява само по съдебен ред. Предявява се писменно пред АС по местоизвършването на действията. То се разглежда незабавно, ето защо искането се вписва в специална книга, в която се отбелязва не само денят, но и часът на постъпването му. Съдът незабавно задължава АО да представи данни за извършените действия. Той може да провери чрез всички допустими от закона средства дали се извършват, на какво основание, от кого и др. В тази връзка той може да използва органите на полицията, специални контролни органи и др. Веднага след проверката съдът се произнася с разпореждане. Ако действията са незаконосъобразни той разпорежда да се прекратят безусловно. Разпореждането се изпълнява незабавно от органите на полицията. Ако искането е неоснователно той го отхвърля. Разпореждането за прекъсване на действията може да се обжалват в 3 – дневен срок от длъжностното или органа, който е извършил съответните незаконосъобразни действия. Редът на разглеждането на тази жалба е както при обжалването на други разпореждания. Това искане се разглежда в закрито заседание освен ако съда не постанови друго. Характерното тук е, че съда неспира по автоматически изпълнението на разпореждането. Това означава, че и след подаване на жалбата разпореждането се изпълнява. Възможна е и защита срещу неоснователно бездействие. Неизвестността на фактически действия, които органа е длъжен да извърши е възможно оспорването им в 14 – дневен срок от подаването на искането за изпълнението. Бездействието на АО по изпълнението на НАА е безсрочно. Съдът със своето решение ще осъди АО да извърши съответното действие като му даде срок за това.