2. Нормативна основа за устройството на територията. Органи по устройството на територията.

Нормативната основа е разностранна по вид и по характер. Тя зависи от обществените отношения, които подлежат на регулиране с нормативни актове. Конституцията урежда основните обществени отношения, върху които се изграждат основите на обществото. Най-важния закон в областта на територията и селищното устройство е закона за устройство на територията – ЗУТ. Той влезе в сила на 31.03.2001год. На следващо място стои закона за кадастъра и имотния регистър – ЗКИР. С него се урежда организирането, финансирането и създаването на кадастъра с имотния регистър. Друга категория закони, които имат значение за селищното у-во, са закон за собственото законодателство, за държавната собственост, закон за обществената собственост, екологично законодателство и закон за паметниците на културата. Тук влизат още закон за интегрираната собственост, именно авторските и лицензирани права. Подзаконовите нормативни актове са няколко категории. Една от тях се отнася непосредствено до строителството, други до паметниците на културата или до екологичните норми, правила по противопожарна охрана и санитарно – хигиенни норми. Част от устройствените планове, чието създаване и приемане е предвидено от ЗУТ също имат характера на правна сила и задълженията на нормативни актове. Централните органи за устройство на територията са Народното събрание, Министерския Съвет (МС), Министерството на регионалното развитие и благоустройство и някои други ведмоства. Местни органи са общинския Съвет, Кметовете и обл. Управители. Те са органи с обща компетентност, в рамките на които влизат и решаването на въпроси, свързани с ус-вото на територията. Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), агенцията по кадастъра и специализираните звена притежават специална компетентност, която се отнася само до ус-вото на територията. Те са създадени и закрепени в закон само и единствено с цел да решават отделни въпроси на ус-вото на територията. МРРБ е централен орган и то едноличен на изпълнителната власт, които провеждат държавната политика и разработва целите и приоритетите на държавната стратегия в областта на благоустройството. Той назначава персоналния състав на редица звена в системата на Министерството – управления, звена, отдели, групи и други. Областния управител утвърждава определени категории устройствени планове. Той назначава органи по устройството на територията за съответната област. Подобна е ролята на кемтовете и общинските съвети. С приемането на новия закон ЗУТ се повиши архитектурността на общината. За него е предвиден особен ред на назначение чрез конкурс, а за по-големите общини са предвидени и по-сериозни изисквания. В рамките на областите и общините се създадоха помощни еккпертни структури. Такива са Агенцията по кадастъра. Тя е самостоятелен орган на изпълнителната власт. Съобразно квалификациите, предвидени от закона за администрация, тя има ранга на изпълнителна агенция. Тя има и местни поделения, които се наричат служби по кадастъра. Непълните дорми са уредени в чл.12 от закона за кадастъра и имотния регистър – ЗКИР. Една от основните дейности на министерството е осъществяване на министерството е осъществяване на контрол по ус-вото на територията. Този контрол осъществява дирекцията за национален и строителен контрол. Нейното приложение е уредено в чл.220-223 от ЗУТ. Тя е юридическо лице на бюджетната издръжка. Състои се от държавни управления и регистрационни дирекции.
Други органи имащи отношение към строителството са Министерство на културата, държавната агенция по стандартизация и метерология, Мин.на външните работи. Специалността на обществените отношения допуска възможни недържавни структури (органи с иделна цел или стоп субекти) да осъществяват дейности от името на държавата. Това се счита за един от начините за демократизиране на управлението в областта на структурата у благоустройството.