1. Административен акт. Понятие. Юридически анализ на елементите му.

Административния акт (АА) е едностранно властическо волеизявление на органа на изпълнителната власт (ИВ) или на друг приравнен на него орган издадено възоснова и в изпълнение на закона, което едностранно поражда правни последици в сферата на държавното управление и при необходимост може да бъде изпълнено с помощта на държавните органи.
С понятието административен акт се означават широк кръг от юридически действия на администрацията и обобщава различните видове актове на АА (наредби, инструкции, постановления и др.).

От определението за aдминистративен акт се извличат и основни белези:
1. Административния акт е подзаконов акт – издава се винаги възоснова и в изпълнение на закона; подчинен е на закона и не може да му противоречи. С подзаконови нормативни актове (НА) могат да се детайлизират разпоредби на закон в неговата цялост или в отделни негови части и не могат да се създават правни положения. При колизия между подзаконов АА и НА от по-висока степен се прилага по-високият по степен акт (чл.15, ал.2 от ЗНА).
2. Административния акт е властническо волеизявление на органа на ИВ. Той изхожда от орган който действа от името на държавата. В административно правоотношение едната страна винаги е държавен орган (ДО), който упражнява властнически правомощия за практическо функциониране на държавата.
3. Административния акт едностранно поражда правните последици, към които е насочен. При него няма съгласуване на волите на две страни в административното правооотношение, както това е характерно за гражданското правоотношение. Правните последици настъпват в следствие само на волеизявлението на административният орган (АО), независимо от волята и притив волята на адресата на акта.
4. Административния акт е юридически акт, т.е. волеизявление, което непосредствено поражда последици. Като юридически акт той предизвиква пораждането на изменението и прекратяването на административното правоотношение.
5. Административния акт обикновенно е акт на орган на ИВ, централен или териториален, но при изрично нормативно овластяване АА могат да издават и други органи (държавни), които в тези случаи действат като административни. АА е най-типичната проявна форма на дейността на орагните на ИВ. Чрез издаваните актове се реализират функциите на държавата в областта на изпълнително-разпоредителната дейност.
6. При необходимост административния акт може да бъде изпълнен с помощта на държавната принуда. Всеки редовно издаден административен акт е задължителен за адресатите си и при неизпълнение от неизтичащи от него права и задължения АА може да бъде изпълнен принудително без необходимата намеса на друг държавен орган.