19. Отмяна на влезли в сила съдебни актове по административни дела.

Съдебните решения влизат в сила, когато не подлежад на обжалване или не са обжалвани в законоустановения срок. Тези решения пораждат правно действие. С оглед на конкретно посочени в закона правни основания може да се осъществи по следващ контрол за тяхната законосъобразност. Това става чрез извънреден способ, който се отличава от обикновено оспорване. Това е института на отмяната на влезли в сила съдебни актове. На отмяната подлежат две категории съдебни актове: 1. Съдебни решения влезли в сила; 2. Определения и разпореждания, с които се прегражда развитието на процеса; Пример: Определяне на съда, с което се приема, че жалбата е процесуално недопустима. Съществувала е правна възможност то да се оспори с частна жалба.
Тази възможност обаче не е използвана. По този начин е преградено развитието на процеса. Това е съществена разлика с оглед на предмета на отмяната в сравнение с обжалването. Могат да се оспорват всички актове, които не са влезли в сила. Активна процесуална легитимация може да иска всяка страна, за която решението е неблагоприятно. Отмяна може да иска и главния прокурор и зам. главния прокурор, ръководител на ВАП. Компетентен при отмяната е винаги ВАС. Съдебни актове постановени от 3 – членен състав, отмяната се извършва от 5 – членен състав. Съдебните актове постановени от 5 – членен състав, когато се иска отмяна на 5 – членен състав, искането се разглежда от 7 – дневен състав. Решенията на 7 – членият състав неподлежат на обжалване. Отмяна може да се иска само при наличието в обективната действителност на конкретни факти и обстоятелства. Тук не става въпрос за тълкуване териториалните конструкции в резултат, на което са неправилно приложени материално правни или процесуални норми. Става въпрос за факти, които съществуват в действителността. Такива са:
• Нови обстоятелства или нови писменни обстоятелства от същественно аначение, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната.
Пример: Откриването на документ, показващ, че страната е била обещетена при откриването на някакво дарение.
• Установена неистност на показанията на свидетелеите или на експертните заключения на вещните лица, на които се е изградило решението на съда, както и престъпно деяние, извършено от страната или съдя.
• Съдебния акт е основен документ, който по установен ред е признат за подправен или на друго съдебно решение, което в последствие е било отменено.
• Между същите страни за същия предмет и на същото основание с постановено друго решение, което е в противоречие с решението, чиято отмяна се изисква.
• Съответната страна е била решена от възможността да участва в делото или не е могла да се яви поради причина, която не е могла да отстрани.
• С решение на Европейския съд е признато нарушение на Европейската конвенция за правата на човека.

Искането за отмяна може да бъде отправено в 1 годишен срок от възникване на съответното основание (обстоятелство). Искането се подава винаги в писменна форма. Искнията трябва да отговарят на изискванията на касационната жалба. ВАС в 3 – членен състав, 5 – членен състав или 7 – членен състав разглежда делото в открито заседание. Със своето решение той:
- отхвърля искането
- отменя решението изцяло или от части, при това той връща делото за ново разглеждане от същия съд, но в друг състав, като посочва точно кеде да започне новото разглеждане – решението не подлежи на обжалване