19. Подробни устройствени планове (ПУП).

• Предвижданията на ПУП са задължителни за инвестиционното проектиране. С ПУП се постановява конкретното устройство и застрояване в населени места, землищата им и урбанизираните територии.
• ПУП се придружават от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за ВиК, за електрификация, за топлоснабдяване, за газоснабдяване, за геоложки проучвания, за зелени системи (ако е необходимо), за далекосъобщения и други. С плановете за регулация се определят напречните профили на улиците (структурните им и технически елементи) и сервитутните ивици на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, ако има такава извън уличната регулация.
• ПУП за един или повече квартали се придружават от планове за вертикално планиране (чл. 108, ал. 3 от ЗУТ), а в случайна промяна на уличната регулация и от схема на уличната мрежа, напречни профили и схема на техническата инфраструктура.
• ПУП се придружават от правилата и нормативите за тяхното прилагане, изработени в съответствие с наредбата по член 13 от ЗУТ и се одобряват заедно с ПУП - Ако има разработен и одобрен общ градоустройствен план, с който са приети правила и нормативи, горното изискване отпада, тъй като утвърдения ОУП е задължителен за следващите етапи на проектиране.

Подробните устройствени планове са:
• План за регулация и застрояване (ПРЗ) - план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване;
• План за застрояване (ПЗ)- разработва се само при наличие на действащи ПР или ПУР;
• Работен устройствен план (РУП) - план за застрояване и силуетно оформяне.
• Собствениците на поземлените имоти се обезпечават за вредите, причинени от прилагането на ПУП и плановете за вертикално планиране съгласно чл. 210 от ЗУТ.
Подробните устройствени планове (ПУП) се обосновават и изработват при спазване на съответствието между хоризонтално и вертикално планиране (ВП), както следва:

А. Предварителен проект
• План за регулация и застрояване (ПРЗ) - план-схема за вертикално планиране към ПРЗ;
• План за регулация (ПР) - план-схема за вертикално планиране към ПР;
• План за улична регулация (ПУР) - план-схема за вертикално планиране към ПУР;
• План за застрояване (ПЗ) - план-схема за вертикално планиране към ПЗ;

Б. Работен устройствен план (РУП) - Работен план за вертикално планиране
• Проектите за вертикално планиране в строителството /инвестиционно проучване
и проектиране/ се разработват съгласно част Геодезическа (геодезически проекти)
от наредба №4 за инвестиционните проекти в следните фази:
• идеен проект (ИП);
• технически проект (ТП);
• работен проект (РП).