18. Касационно производство пред ВАС.

Административното правосъдие е двуинстационно като първа инстанция делата се разглеждат от АС или от ВАС в зависимост от автора на акта. Те се произнасят със съдебни решения. Тези първоинстационни съдебни решения могат да бъдат обжалвани в касационното производство. Предмет на касационното производство може да бъде цялото постановено съдебно решение или отделна негова част. Касационната жалба може да се подаде от страните по делото, за които е неблагоприятно. Активна процесуална легитимация има и главния прокурор или негов заместник при Върхивната административна прокуратура (ВАП) – тя поддържа обвиненията и участва в съдебни производства. Следователно прокурори на по- долни нива не могат да подават касационни протести. Касационна жалба се подава чрез съда постановил решението. До ВАС срокът за оспорване е 14 – дневен ( преклузивен ) и започва да тече от деня на съобщението, че решението е изготвено. Този срок за прокуратурата е 1 – месечен, но от датата на постановяването на решението. Жалбата винаги се издава в писменна форма и тя трябва да съдържа задължителни реквизити като: чрез кой съд, до кой съд, точно обозначение на жалбоподателя, включително и ЕГН му, обозначение кое решение се атакува, какво е основанието за касационното обжалване, т.е. конкретните пороци на оспореното решение, какво се иска – отмяна или връщане на делото за ново решение и подпис. Жалбата трябва да сочи ясно едно от трите основания, на които се смята, че следва първоинстанционното решение да се отмени. 1.Нищожност на решението – некомпетентен състав 2.Недопустимост – първоинстанционното решение е постановено по жалба, която е била просрочена или съда се произнесъл по въпрос, който не е бил в предмета на спора и т.н. 3.Неправилност – различава се неправилността от използвания термин като синоним на “ нецелесъобразност “. Става въпрос за съществени нарушения на материалноправните или съдопроизводствените правила или необосновеност.

В касационното производство ще се обсъждат само посочените в жалбата или протеста пороци на решението. Това означава, че съда ще се произнесе само и единственно по отношение на съдържащите се в жалбата и протеста касационни основания. Той не може да излезе от тях.

Оспорващият може да отегли изцяло или от части жалбата си във всеки момент до приключването на производството. Невъзможно и недопустимо е предварителен отказ от правото на оспорване.Компетентен да разгледа жалбата е 3 – членен или 5 – членен състав. 3 – членен е състава на ВАС, в случайте когато оспореното решение е от АС. 5 – членен е състава на ВАС, когато решението е постановлено от 3 – членен състав на ВАС. Следователно във всички случаи касационната инстанция е ВАС. В касационното производство се допускат само писмени доказателства. ВАС преценява прилагането на материалния закон с оглед на фактическата обстановка, основана и приета от първоинстациония съд. ВАС се произнася със съдебно решение, срокът е едномечен и той е инструктивен. Със съдебното решение ВАС може: 1. Да остави в сила решението на първоинстациония съд
2. Да го отмени в оспорваната част. Това той ще направи, когато решението е неправилно, т.е. са налице съществени нарушения на материалният закон или на съдопроизводстводствените правила. Съдът може да прецени, че акта е нищожен тогава той обявява нищожността му изцяло и връща делото на първоинстациония съд за постановяването на ново решение. Пример: седебното първоинстационо решение не е подписано от съдя.