18. Общи устройствени планове (ОУП).

• Общи устройствени планове (ОУП) са основа на цялостното устройство на общините, на части от тях или на отделни населени места и техните землища, във всички аспекти на развитие. Неразделна част от ОУП са правилата и нормативите за тяхното прилагане, които се разработват в съответствие с член 13 от ЗУТ, относно правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
• Общият устройствен план няма пряко приложение за разрешаване на строителство (в чл. 105, 106, 107 от ЗУТ).
• Територията, предмет на ОУП, може да не съвпада със землището на града.
• С ОУП се установяват териториите по смисъла на чл.7 от ЗУТ, техният режим на устройство, със съответните правила и нормативи, разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, териториите-държавна и общинска публична собственост и устройството им. Установяват се и се отразяват върху плана територии с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и се набелязват мерки за превенция и защита. Правят се икономически обосновки за перспективното развитие, включително и за териториите с ландшафтно устройство и естетическо оформяне. (ЗУТ чл.110, 112, 108; ПУП; РУП чл.113.)