17. Производства за обезщетения за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административните органи.

От действията или бездействията на оганите на ИВ и техните длъжностни лица, както и от техните актове могат да настъпят вреди. С оглед на процесуална икономия, използването на налични доказателствени средства и улеснение на граждански и юридически лица се създаде възможност в рамките на административното право да се разглеждат и гражданскоправни въпроси. Този въпрос до създаването на АПК се уреждаше от закона за вреди на гражданите, причинени от незаконосъобразни действия на АО. Той се отнасяше само до вреди нанесени на физически лица. Този закон продължава да действа за вреди, причинени от незаконосъобразни процесуални действия. Пример: Задържане под стража, като в последствие лицето е признато за невиновно. С АПК се създаде възможност да се търсят обезщетения от всички правни субекти юридически или физически лица. Следователно активна процесуална легитимация притежават юридически и физицески лица. Практически тук се получава съединение на два процеса АП и ГП. Това е за икономия на иползванв на едни и същи доказателства. Следователно иск може да се предяви за успорването на АА и за вреди на акта, необходимо е да има 2 условия: 1. Да е налице незаконосъобразният акт, действие или бездействие на АО. В този смисъл това установяване може да стане едновременно с оспорването на акта като искът може да се предяви до приключване на първото заседание по делото. Ако има недостатъци жалбата те трябва да бъдат отстранени още в това заседание. Идеята е искът за обещетяване да не затормозява АП. Искът може да се предяви и след отмяната на АА.
2. Необходимо е да са настъпили реални вреди от незаконосъобразен акт действия или бездействия на органа. По този начин между тях може да има причинна връзка и взаимоотвързаност.
Пример: Издаден е акт на кмета за премахване на незаконен строеж.След оспорване тази заповед е отменена, строежът обаче е съборен, т.е. акта е реализиран. Ясно, че именно от акта е настъпила вредата.
Водещо в това общо производство е административното производство, ето защо ако разглеждането не иска ще затрудни производството по оспорването на АА и то може да се отдели в отделно производство. То обаче ще продължи в същия съд след влизането в сила на решението за отмяна на акта или обявяването на нищожноста му. Пример: Предявена е жалба за отмяна на АА. Заедно с нея е предявен и иск за обещетяване за настъпили вреди в акта в размер на 120 хил.лева. Определянето на точния размер на тази сума има фактически и правни трудности. В случая страната може да поиска иска за обещетение да се отдели по този начин. Ако съда приеме това, той първо ще реши съдбата на оспорения акт. След като влезе в сила решението му за отмяната му, същия този съд ще разгледа и иска за обещетение. Съдът ще се произнесе с ново решение по новото производство.