17. Видове устройствени планове (УП). Устройствени схеми (УС).

Видове устройствени планове (УП)
• Общи устройствени планове (ОУП);
• Подробни устройствени планове (ПУП).
• ОУП определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части от териториите, обхванати от плана.
• ПУП определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти, обхванати от плана.
• Всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на устройствените схеми и планове от по-горна степен, ако има такава. В тези случаи УП представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка.

Устройствени схеми (УС)
• Устройствени схеми (УС) нямат пряко инвестиционно приложение (чл. 102).
• Устройствените схеми могат да се разработват за територията на цялата страна, на една или повече области или група съседни области. Тяхната цел е да се осигури съответстващо социално-икономическо развитие при гарантирано запазване на околната среда (чл. 99).
• По същество устройствените схеми са комплексни (за цялата територия в различни аспекти) и специализирани (за решаване на отделни устройствени
проблеми за цялата територия или на регионално, областно и междуобластно ниво).
• При разработване на УС естествено водеща е Националната комплексна устройствена схема (чл. 100).С районните устройствени схеми се определят изискванията към устройство на териториите, обща структура, бъдещо разположение и развитие на населените места в района, центровете с регионално и национално значение, както и на техническата инфраструктура (чл. 101).
• Предвижданията за одобрените УС са задължителни за последващите общи и подробни разработки, те служат за основание при кандидатстване на областните и общински администрации за субсидии от бюджета за устройствени дейности (чл. 102).