16. Оспорване на общи и нормативни административни актове пред първа инстанция.

ОАА – актове с еднократно правно действие, с които се създават права и задължения или се засягат права, свободи и законни интереси на граждани и организации. Тези актове могат да бъдат създадени от различни АО. ОАА и ИАА могат да бъдат оспорени по административен или съдебен ред.Оспорването може да се извърши от месечен срок от издаването им в 14-дневен срок от съобщението конкретно до лицата участвали до това производство. За разлика от суспензивният ефект при оспорването на ИАА тук жалбата няма отлагащо действие, т.е. неспира изпълнението на акта. Съдът обаче ако прецени за необходимо може да спре изпълнението на акта. Съда съобщава чрез обявяване в ДВ оспореният АА. Характерно е и това, че оспорването се помества и в интернет страницата на ВАС, както и се поставя обявление в съда.
Страни в производството са:
- оспорващият
- АО (автор на акта)
Към жалбата може да се присъедини всеки, който има правен интерес. Това може да стане до началото на устните състезания при всяко положение на делото. Присъединеното лице или стъпило като страна няма право да иска да се повторят извършените процесуални действия. Постановеното решение за отмяна, изменение или действие спрямо всички лица. Друго лице вече не може да обжалва този ОАА.
НАА се отнася за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно действие. НАА може да се обжалва само по съдебен ред те не могат да бъдат оспорени по административен ред. Това е съществена отлика от оспорването на ИАА и ОАА което може да стане и по административен ред. Кръгът на лицата с активна процесуална легитимация е много широк. Активна процесуална легитимация, т.е. право да оспорват подзаконови НАА имат всички ю.и ф. лица, чийто права, свободи и законни интереси са накърнени или могат да бъдат накърнени. Прокурора също може да подава протести. За разлика от положението при оспорването на ИАА и ОАА, което е свързано със срок тук оспорването е безсрочно.
НАПРИМЕР: Ако акта е издаден през 1.01.2000г.може да се оспори през 1.01.2007. Не е възможно обаче повторно обжалване на същото основание на което е бил вече оспорен.
Оспорването се съобщава чрез ДВ, чрез интернет страницата на ВАС и чрез обява. Както при оспорването на АА тук може да стъпи всяко лице. Оспорването няма суспензивен ефект (не спира), освен ако съда установи друго. Жалбите са подсъдни на ВАС следователно оспорването на подзаконов НА става винаги пред ВАС. Той го разглежда е състав от трима съдии. Изключение е оспорването на актовете на общ. Съвети , то е подсъдно на съответния АС. Жалбата се разглежда в състав от трима съдии с участието на прокурор. Това е свързано със значимия публичен интерес. Съдът може:
1. да отхвърли искането
2. да отмени цяло или частично акта
3. да обяви нищожноста изцяло или частично
Съдебното решение има действие по отношение на всички. То поражда правно действие и акта се счита за отменен от деня за влизането в сила на съдебното решение. Решението на съдебния състав може да се атакува пред 5 – членен състав от ВАС. Решението на 3 – членен състав на АС може да се оспори с касационна жалба пред ВАС (3 - членен).