14. Правно положение на ВАС и АС.

Съгласно КРБ административното правосъдие се осъществява от ВАС. С промяната на КРБ и Закон за Съдебната Власт (ЗСВ) се създадоха АС. ВАС осъществява надзор за точното прилагане на законите в административното правораздаване. Той осъществява възховен надзор в тази област. Структурата, съставът, седалището и организациите на работа на ВАС се уреждат със ЗСВ. С влизането в действие на АПК се създаде завършена система на административното правосъдие в България. Тя включва две степени – АС и ВАС.
ВАС има две колегии. Във всяка от тях се изграждат отделения в настоящият момент с оглед предметът на дейност с изградени 6 отделения. Всяка от колегиите се оглавява от зам.- председателя на ВАС. Той се избира от ВСС и се назначава с указ на президента. Зам.- председателите, председателите на отделенията и съдиите се назначават от ВСС. Съществува изискване за 12годишен юридически стаж за съдя във ВАС. Изискуемия стаж за съдя в АС е 5годишен. Председател на АС може да стане съдя, който има 8годишен юридически стаж.
ВАС заседава в няколко състава:
1. Тричленен
- когато разглежда жалби като първа инстанция
- когато са оспорени съдебни решения, постановени от АС
2. Петчленен – когато решението е постановено от тричленен състав на ВАС като първа инстанция.
3. Седемчленен – когато разглежда искане за отмяна на акт постановен от петчленен състав на ВАС.
4. Общо събрание на колегиите – когато се приемат тълкувателни решения.
5. Като пленум с участието на всички съдии.
АС действа в едноличен състав. Това е новост до влизането на АПК в сила, съставът беше тричленен. АС действа в тричленен състав, когато разглежда оспорвания на НА на общинските съвети.