14. Административно-териториално устройство и въвеждането на специфични форми на райониране на територията.

1. АТУ и въвеждането на специфични форми на райониране (25-ти въпрос от Конспекта)
Условна класификация по NUTS – номенклатура на териториалните единици на статистиката
NUTS е установена от ЕВРОСТАТ преди 30 години за целите на европейската статистика по териториалните единици за ЕС. Използва се от 1988год от законодателството на общността на ЕС.
NUTS йерархични класификация на 3 равнища:
Всяка страна членка дели своята територия на цяло число. NUTS 1 райони, като всеки един от тях се поделя на цяло число, NUTS 2 и т.н Средния размер на населението на NUTS районите е:

Ниво Минимум - Максимум,
NUTS 1 3 милиона - 7 милиона
NUTS 2 800 000 - 3 милиона
NUTS 3 150 000 - 800 000

NUTS служи за определна точка за събиране и хармонизиране на регионалната статистика на общността. От 70-те години поставят всички териториални деления в различна статистически области, селско-стопански райони, традицоонни райони и т.н, които се разработват на базата на NUTS като на тази основа се развиват регионално-икономическите сметки и бяха определени регионални секции на проучването на общността. През 1961 год. Общината определи NUTS 2 като рамка, използвана от страните членнки за прилагане на техните региони, политики и анализи на социално – икономическите проблеми. Докато NUTS 1 – основана соц.- икономическите райони, в вградовете се базират райони да бъдат използвани за анализиране на проблемите на общността като например ефектът от общинските мита, икономическа интеграция между районите на по-ниски равнища от националността. NUTS 3, които обикновено обхващат райони, които са малки за комилираните социално-иконом. Анализи за определение на специфична диоагноза или за по-точно определение на районите за дадени териториални мерки, които ще се предприемат за рамкиране на регионални политики на общността, за целите на оценката на избираемостта на помощта от структурните фондове , изоставащите райони, попадащи под цел номер 1 , се
Класифицират на ниво NUTS 2. Районите, избиратели по други приоритети, основно се класифицират на ниво NUTS 3. през 2000год. България прие NUTS-системата, договорена със официално споразумение между ЕВРОСТАТ и Националния статистически Институт с изходящ номер 004311 от 18.07.2000год. След пълноценното членство на България в ЕС с регламентирането на европейската комисия стават част от законодателството на страната и по този начин NUTS – системата е задължителна система. Българската класификация по NUTS е задължителна и е следната:
NUTS 1 – 2 основни социално – икономически района
1-ви – северна България, обхваща 3 региона
2-ри – североизточен, северен централен и северозападен, южна България, която обхваща 3 района.
NUTS 2 – югоизточна, южен централен и югозападен – 6 района за планиране.
Членките на страните в ЕС предлагат тези райони да се наричат райони 2-ро ниво.
Северозападен район, включващ 5 NUTS 3 - обл. Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч.
Северен централен район – включващ следните NUTS 3 - Габрово, В. Търново, Русе, Разград, силистра.
Североизточен район – включващ 4 NUTS 3 области Търговище, Шумен, Добрич и Варна
Югоизточен – следните 4 NUTS 3 – областите Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора.
Южен централен - вкл. 5 NUTS3 области – Пловдив, Хасково, Кърджали, Пазарджик, Смолян.
Югозападен – включващ 5 NUTS 3 области – област София, Софииския, Перник, Кюстендил, Благоевград.
Това са 28 области.

2. Местни административни единици – 264 общо. Местни населени единици или населени места
Териториалните единици, които съгласно NUTS класификацията не съвпадат с официалните действителни адм. – териториалните действащи, са NUTS 1 и 2. Базираните райони по NUTS 2 независимо че не са на административно равшнище ще изпълняват следните дункции:
• Основно равнище за събиране и подаване информация на регионалното развитие за целите на НСИ и на ЕВРОСТАТ
• Основно териториално равнище за соц.- икономическите анализи на регионалното развитие на страната
Министерството на регионалното развитие и благополучие – МРРБ, което е определило за управителен орган опретавина програма „Регионално Развитие” за 2007-2013 чрез изграждането на регионалните отдели в районите NUTS 2. Управителния орган на ОП са регионалните отдели – отдел северозападен със седалище Видин, отдел северен централен – Русе, североизточен – Варна, югозападен – София, южен централен – Пловдив, югоизточен – Бургас.

4. Агломерациони ареали или гранични региони. Те като териториални единици за прилагане на въздействащо определение в приоритета на ос 1.устойчиво е интегрирано граничното развитие на ОП операциите за подкрепяне в тези региони, които са в следните сфери – социални инфраструктури, жилищно положение, органи на икономическите дейности, подобряване на физическата среда и превенция на риска, системи за устойчив градски транспорт. Селски райони – определени са като избираеми по прозиводството на ос 3 на ареалите за развитие на селските райони – 2007-2013г. За проекти от селските райони.
5. Териториални звена със обхват повече от една администрация – Териториалните звена, чиито обхват не се ръководи от съществено АТ устройство. Пример за такива са структури като басейновите дирекции към министерство на околната среда и водите.
6. Териториални звена обхващащи няколко области с подразделения локализирани на места определене според функциите на административните структури – пример за такива са страните на агенция Митници. Съществуват 5 регионални митнически дирекции, които се намират в главна дирекция на тези МД – те са подчинени на 17 митници, които извършват по-голяма част от митническите обращения на стоките и 102 митнически бюра и митническите им пунктове.
7. Териториални звена, обхващащи няколко области – такива са тер.дирекции на държавната агенция, държавния резерв и венновремените запаси, териториалния държавен реезерв.
8. Териториални звена, локализирани в няколко областни центрове и с изненсени работни места в областните центрове на съседни административни обаслти – главни дирекции на държавните агенции по метрология и техния надзор
9. Териториални звена с обхват с съседен с областите - най-масово приложения модел на разположение и обхват на деконцентрационите структури. Седалището е в центъра на административната област и обхваща територията на съответната област – РИОЗ към мин. на отбраната , кадастъра и т.н.
10. Териториални звена с надобщински обхват, звена обхващащи няколко общини. Например - регионалните дирекции „Социално подпомагане” със седалище областните центрове в състава на които влиза дирекция „Социално подпомагане” със център в общината и териториалния обхват на няколко общини – отделите „Соц. Закрила” във всяка община , „Закрила на детето”, Бюра по труда и т.н.

С над 150 броя териториални звена е столична община.
С над 80 броя е община Варна.
С над 50 броя са Бургас и Пловдив.
В порядъка на 30-50 са тези в Русе, Стара Загора, Плевен, Хасково, Благоевград, Враца, Велико Търново, Монтана, Видин, Силистра, Шумен, Добрич и Кюстендил.
В порядъка от 20-30 са общините Габрово. Сливен, Пазарджик, Разград, Смолян, Търговище.