13. Обща характеристика на съдебното обжалвание на административен акт.

АА може да се обжалва по административен или съдебен ред. Обжалването по административен ред не е задължителна процесуална предпоставка за обжалване по съдебен ред. Необходимо е единствено да са изтекли сроковете за административно обжалване. С новият АПК този ред се измени като АА може да се оспори пред съда и без да е изчерпана възможността за оспорването му по административен ред. Изключение от това може да има само ако специялни закони установят друго.
Пример: Обжалването пред съда на данъчно облагателни актове задължително следва да се предшества от обжалване по административен ред.
Оспорването пред съда може да стане само след сезиране на заинтересовано лице, следователно активна процесуална легитимация притежават само лицата, които имат правен интерес от отмяната от издаването на АА. В определен от закона случай може да притежават такава легитимация и прокурора. Акта, с който се образува съдопроизводството е жалба, а на прокуратурата протест. Административният съд (АС) сам решава дали делото е подведомството на него или на друг орган извън системата на съдилищата. Ако съдът прецени, че делото не е подведомствено на него, той го изпраща на надлежният орган. Съдебното производство в административното правораздавание двуинстанционно. АС действа винаги като първа инстанция, а ВАС действа като първа инстанция и като касационна инстанция. На ВАС са подсъдни с оглед на родовата подсъдност следните дела:
- Оспорване на подзаконови НА без тези на общинските съвети, следователно всички НА се оспорват пред ВАС (те са подсъдни на АС)
- Оспорвания на актове на МС, министър председателя, зам.- министър председателите и министрите.
- Оспорване решенията на ВАС
- Оспорване на актове на органите на БНБ, в тези случаи той е първа инстанция, на ВАС са подсъдни касационни жалби и протеси срещу решенията на първоинстанционните съдебни състави.
- Частни жалби срещу определени разпореждания, които прекратяват хода на делото.
- Молби за отмяна на влезли в сила съдебни актове по административни дела.
- Оспорвания срещу актове специално посочени в закони.
Принципът е, че на АС са подсъдни всички админнистративни дела без тези на ВАС.
Пример: Заповед на кмет – АС
Заповед на министъра – ВАС.
Следва да се определи местната подсъдност, т.е. кой АС е компетентен да разгледа дадено административно дело.
Има два вида подсъдност:
- родовата подсъдност (предметната) разпределя делата между различните по степен съдилища
- местната (териториална) подсъдност разпределя делата между еднаквите по степен съдилища с оглед на техните съдебни райони.
В случая местната подсъдност ще определя кой от 28-те АС е компетентен да определи спора. Компетентен ще бъде онзи АС, в чийто съд район е седалището на органа издал акта за случаите, когато акта издаден от орган със седалище в чужбина, компетентен е да разгледа делото АС в гр. София. АС има изградени във всички областни центрове, те са 28 на брой. Съдебният им район съвпада с границите (териториите) на съответната област.
В случаите, когато компетентния съд не може да разгледа делото ВАС го изпраща в съседен АС (когато има отвод). Когато в делото участват повече от 10 лица с еднакви интереси, които не са представени от пълномощник съда може да ги задължи в разумен срок да определят свой пълномощник. Ако те не сторят това той назначава служебно общ процесуален представител. Това се установи с оглед по експедитивното решаване на делата. Съда призовава страната на адреса, на които е била призована за последен път в производството. Лицата с неизвестен адрес се призовават чрез ДВ и производството продължава.
На страните, които са били призовани редовно веднъж не се изпращат по-следващи призовки. Съобщения се изпращат само за постановени съдеби актове, които подлежат на обжалване. Съда може да отложи делото ако страната и пълномощника й не могат да се явят поради препядствие, което е неотстранимо.
Пример: Внезапно заболяване, командировка в последния момент, природно бедствие.
В тези случаи съдът насрочва следващото заседание, но не по-късно от три месеца. Нов момент е, че в съда могат да бъдат представени и електронни документи, подписани с електронен подпис подложен според Закона за народните документи и народния подпис. Съда решава въпроса и за разноските. В случаите на отмяна на оспорвани АА държавните такси, разноските по производството и възнаграждението за един адвокат, ако е имало такъв, се възстановяват от бюджета на органа, автор на отменения акт. В друг алучай, когато съда отхвърли оспорването жалбоподателя заплаща всички направени по делото разноски, включително таксата за един адвокат, ако е имало такъв. Съдебното производство протича по реда на АПК, като субсидирано приложение има и ГПК.
Пример: За реда за връчването на призовките, протичането на заседанието, разпита на свидетелите, връчването на съобщението за постановено решение и т.н.