13. Местни финансии. Характеристика и особености. Автономия на местните бюджети и механизма за нейното реализиране.

1. Местното държавно управление. Свойства на местните бюджети
Теториалните единици се дефинират като населени места – градове и села, жилищни образувания, вилни зони, промишлени зони, курортни комплекси и курортни местности. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация – ЗМСУМА, освен в София и в градовете с население над 300 000 души се създават АТ райони, на които се избират районни съвети за осъществяване на ръководството им. АТ единици следва да имат собствени бюджети, които да осигуряват необходимите им финансови средства за функциониране на местните бюджети и се свеждат до областни бюджети, общински бюджети, в това чусло и бюджетите на кметствата и районите.

2. Приходи, разходи и имущество на общините
ЗМСУМА дава право на общините общинска собственост, а именно земя, имущество и имоти.
А) Приходите в общите бюджети се формират за сметка на собствените приходо – източници, собствени данъци и такси, разпределние на придите в частите за общините, наеми и други приходи от собствено имущество плюс приходите от съучастие, средства получени от републикански бюджети – това са субсидиите, и други целеви средства, бзлихвени заеми, кредити – банкови, облигациони и други, изготвени, определени със закон на МС, включващи приходи от приватизацията на общата собственост.
Б) Приходите се използват за финансиране, включително и заплатите и осигурителните вноски на здравното, социалното, образователните и културните действия на общините, хуманитарните дейности, строителните, ремонтите, разходи за общинската собственост и други, съместни проекти с други общини, изплащане на кредити, дейност по опазване на околната среда и други. Съществуват възможности за финансиране от държавния бюджет, когато изпълнителните функции са задължения на държавната власт.

3. Особености при съставянето и изпълнението на общинските бюджети
Обшиснкият бюджет е самостоятелен и автономен. Тези му качества се изразяват в следното – съставя се извън и независимо от републиканския бюджет. Изгражда се на собствени приходо –източници. Субсидиите, предоставени от републ. Бюджет, се определят на оснаовата на обективни критерии или показатели или за изпълнение на конкретни държавни функции и задачи. Следователно автномността не трябва да се абсолютизира. Проекто-б’джетът на общините се изграждат от Кмета и се представят на общинския съвет за обсъждане и приемане. Бюджетния проект на общинските бюджети съвпадат с този на Републ. Бюджет. Ако до настъпването на новата финансова година бюджета на общината не е приет, приходите се събират и разходите се извършват съгласно б’джета от предходната година.

4. Автономия на местните бюджети и механизми за нейното реализиране
Изграждането и изпълнението на бюджета се осъществява върху два ключови принципа – единство на бюджета и автономия на бюджета. Неприемливо е нито абсолютно ниво на единство, нито абсолютна автономия, защото абсолютизирането елиминира стимулите към увеличаване на собствените приходи и за рационалното ефективно насочване и използване на разходите. Абсолютизирането на автономия води до задълбочаване на социално-икономичеко напрежение между общините. Принципът за единство на бюджета обхожда на силно цетрализирана система на държавното управление, а този за автономия му е адекватен за децентрализирана система на държавното упраление. Принципът на автономност на бюджети до крайност означава, че автономното бюджетно звено разполага само със собствени приходи, бюджетните звена могат да правят разходи само в рамките на получените разходи. Трансвера между бюджетните дела е сведен до крайност.