12. Правен режим на предложенията и сигналите, подадени до административните органи.

АПК отмени закона за сигналите предложенията, жалбите и молбите. Тази материя сега се регулира изцяло от АПК. Практически се запази досегашния проект като по-точно се направи разграничение между двата вида действие. Важна особеност е, че този режим се прилага само за предложенията и сигналите предевани до органи да ИВ, както и до други органи, които изпълняват публичнопрвани функции.
Пример: НС, редица други звена извън системата на органите на ИВ и т.н.