11. Възобновяване на производства по издаване на административен акт.

В редица случаи се налага възобновяването на производството. Това служи като гаранция за законосъобразност на АА. Тази възможност съществуваше и в отменения ЗАП, чл.32. В действащият АПК въпросът е развит. В новият АПК е развит в цяла глава, като се дава подробна регламентация. Като говорим за възобновяване имаме в предвид влезли в сила ИАА или ОАА, следователно от това производство са изключени НАА. Важно условие за него е той да не е бил обжалван пред съда. Компетентен да възобнови производството е непосредствено по-горестоящият АО, в случаите когато влезлият в сила АА не е подлежал на оспорване по административен ред, компетентен е органа издал акта. До влизането на АПК в сила, чл.32 от ЗАП (отм.) сочеше, че са необходими условията на чл.23 от ГПК. В чл.99 от АПК се дава изчерпателен каталог на правните основания за въобновяване на производството. Те са:
1. Съществено е нарушено някое от изискванията за законсъобразността му, следователно става въпрос за отсъствие на някои от условията за редовно действие на акта
- липса на компетентност
- съществено нарушение на административнопроизводствените правила
- неспазване на установената форма
- противоречия с материалноправни субекти
- несъобразяване с целта на закона
2. Откриването на нови обстоятелства или нови писменни доказателства от съществено значение за издаването на акта. Важно условие тук е те да не са били известни и да не са могли да бъдат известни на страната в административното производство.
3. Установяването с влязла в сила присъда на извършеното престъпление на страната или на нейния представител. Става въпрос и за извършено престъпление от едноличен АО или от член на колективния състав, което е дало отражение при решаването на проблема.
4. АА се е базирал на документ, за който е установено, че е неизтински или на акт, който от друг ДО в последствие е бил отменен.
5. В случаите когато същият АО е издал по същият въпрос и на същото основание друг АА, който му противоречи.
6. Когато страната е била лишена от възможност да участва в производството.
7. Когато е констатирано от Европейския съд за правата на човека, че е налице нарушение на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.
Легитимирани на искат възобновяването на производството е страната на производството, освен в случаите когато правното основание е нарушаване на изискванията на заяконосъобразност. На това основание може да иска възобновяване съответния АО, омбудсмана или прокурора. Искането за възобновяване е свързано с преклузивни срокове. То може да се направи в тримесечен срок от узнаването на обстоятелството. Възобновяването става от АО. Той може да го допусне или откаже. Отказът може да се оспорва по правилата на касационното обжалване. В резултат на възобновеното производство може да се издаде нов АА, за него са налице всички възможности за оспорване по адмнистративен и съдебен ред, както и нов АА. Производството ще бъде по реда на АПК. Съществена особеност е, че отмяната или изменението не може да засегне правата придобити от трети добросъвестни лица.