11. АТД и АТ единици

Според ЗУТ областния управител провежда политика за устройство на териториите в съответната област. В зависимост от устройствените цели и задачи, ототбластно и междуобщинско значение, областния управител може да назначи експертен съвет по устройството на територията и да организира неговата дейност за изпълнение на функциите, предоставени му от този закон. Съставът на областните управници организира подръжката на архива, на издадените от него актове, съгласно правомощията му по този закон. Общинските съвети и кметовете на общините в рамките на представената им компетентност определят политиката и осъществяват дейности по устройството на територията в съответната община. Местното самоуправление в общините се осъществява от общинския съвет и кмета на общината. Общинския съвет не е държавен орган, а орган на местното самоуправление. Кметът има двойно правно положение. От една страна е общински орган – изпълнителната власт в общината, а от друга е административен орган. Законът за местното самоуправление и местната администрация определя общините като органи на властта, които реализират политическите, икономическите и социалните функции на държавата в дадена териториална област. Орган на местното самоуправление в общините е общинския съвет, който се избира от жителите на съответната община при условеие и ред, определени от закона за местно избирателство. С огледа характера на компетентноста, общинския съвет е орган със обща компетентност – именно поради тази причина той определя политиката за изграждане и развитие на съответната община. Във връзка с това, общинския съвет притежава широк обем от правомощия. По закон той има право да решава всички въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност и са свързани с:
• Общинско имущество и общински предприятия, общински финанси, данъци и такси
• Общинска администрация
• Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея
• Образованието
• Здравеопазването
• Култура – читалища, библиотеки, музеи, ритуалите, местните традиции и обичаи и други
• Благоустройството, комуналните дейности, водоснабдяването, канализацията, електрификцията
• Улици, паркове, градини, улично осветление, озеленяване, корекции на реки и дерета, терени за битовите отпадъци, общинските бани, гараци, перални и гробища и други
• Социално подпомагане – социални грижи и помощи, жилищно задовляване
• Опазване на околната среда и рационално използване на националните ресурси с общинско значение
• Поддържане на паметниците с общинско значение
• Развитие на спорта, отдиха и туризма с общинско значение
Общинския съвет съставя сам бюджета на общината, извън републиката на базата на собствените приходи, източници и субсидии от държавното разпределение между общините по критерии, определен със закон. Общината е юридическо лице и може да се осъществяват стопанска, дейност, да създава предприятия и да участва в съвместни фирми на стопанската дейност при указание и ред, отразени с този закон. Тя може да влага в стопанската дейност и води сводобни парични средства с изключение на целевите субсидии от държавния бюджет. Кметът на общината организира поддържане на архив от одобрени устройствени планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа, регистър на всички решения за изработване на подобни устройствени планове и на измененията им, регистър на издадените разрешителни за строеж и регистър на въведените в експлоатация строежи. В структурата на общинските администрации и на администрациите на района се създават звена за изпълнение на функциите и задълженията по ЗУТ. Министерството на регионалното развитие и благоустройство и областните управители изпращат за съхранение в архива на общината копия от влезлите в сила актове, издадени от тях в обхвата на правомощията на този закон за обекти на територията на съответната община. Министерството на вътрешните работи, министерството на отбраната и представителството на държавна агенция „Национална сигурност” предоставят информация на общината за специалните обекти, свързани със сигурността и отбраната на страната по реда на закона за защита на квалифицираната инофрмация. Националният експертен съвет по устройство на териториалната и регионална политика, областните и общинските (районни експертни съветници по устройството на територията) извършват констатираща и експертна дейност.