10. Оспорване на административен акт по административен ред.

АА могат да се оспорват по административен и съдебен ред. Не могат да бъдат оспорвани по административен ред НАА. Следователно по административен ред могат да бъдат атакувани ИАА и ОАА. Не могат да бъдат оспорвани и АА на:
- президента, председателя на НС
- МС, министър председателя, зам.- министър председателите и ръководителите на ведомства, пряко подчинени на МС.
- Управителите на БНБ и председателите на Сметната палата.
- ВСС
- Областните управители
- В случаите, когато изрични разпоредби уреждат това.
Следователно това изключване е свързано с липсата на непосредствено по-горестоящ АО или характера на дейността. Поначало са изключени и онези органи, които нямат непосредствено по-горестоящ АО. Активна процесуална легитимация имат заинтересованите лица. Следователно те следва да имат правен интерес от отмяната или изменението на приложното поле, но оспорването е широко. Може да се оспори заоносъобразността и целесъобразността на АА. Това е съществена разлика от оспорването по съдебен ред, при което може да се оспори само законосъобразността на акта. Началото на това производство започва с писменна жалба чрез АО, чиито акт се оспорва. Прокурорът оспорва акта чрез протест като с него той може да оспори само законосъобразността на акта, следователно целесъобразността е изключена от предмета на протеста на прокурора.
Подаването на жалбата или протеста е свързано с 14 дневен срок. Този срок по своят характер е ПРЕКЛУЗИВЕН, т.е. погасява правото на оспорване. В случай, че те са подадени след срока те са процесуално недопустими и се връщат на подателя.
Мълчаливият отказ/съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който АО е бил длъжен да се произнесе. Възможно е да бъдат налице нередовности в жалбата и протеста. В смисъл, че те не съдържат реквизитите им посочени в чл.85 от АПК. В този случай се дава 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите, ако това не стане жалбата или протеста се връщат, ако няма адрес се връщат в канцеларията на органа. АА не може да се изпълни преди да е изтекъл срока за неговото оспорване, т.е. той влиза в сила след изтичането на срока. Важна особеност е суспензивния характер на жалбата. Тя спира изпълнението на акта до решаване на спора от съответния орган. Това е важна особеност, тъй като оспорването по съдебен ред на ОАА и НАА нямат тази суспензивност. Компетентен да разгледа жалбата и процеса е непосредствено по-горестоящият АО. АА на кметовете на кметства и на райони се оспорват пред кмета на общината. При сложни от фактическа и правна гледна точка, в случай органа може да назначи комисия която да проучи и разгледа случая. Нейното становище има само консултативен характер. Едноличният орган следва да се произнесе в 14-дневен срок, а колективния в едномесечен срок.