1. Предмет на регулиране на трудовото право.

Основен критерий за разграничаване на правните отрасли е предметът на правното регулиране, т.е. кръгът на обществените отношения. Трудовото право (ТП) регулира обществените отношения, свързани с труда. С труда са свързани многобройни и разно-родни обществени отношения. Не всички обаче се отнасят към предмета на  Трудовото право. Процесът на труда е целесъобразна човешка дейност за създаване на потребителни стойности, присвояване на даденото от природата за човешките потребности. Това е общата природа на труда и не е предмет на правно регулиране, защото се проявява предимно в отношенията между човека и природата, а правото регулира обществени отношения, т.е. отношения между хората.

Трудът се осъществява посредством човешката способност, наречена работна сила. Работната сила или способността за труд е сборът от физически и умствени способности, с които разполага отделният човек. Но не работната сила сама по себе си, а нейното приложение има значение за трудовото право. Това е така, защото само тогава тя се свързва със средствата за производство, само тогава нейният носител (работникът или служителят) влиза в отношения с други хора.

Отношенията между хората по повод предоставянето и използването на работната сила са трудови отношения. Трудовите отношения са опосредени от работната сила, дължима от едната страна на трудовото правоотношение (работника или служителя) на другата страна на правното отношение (работодателя). Съгласно Кодекса на труда (КТ) - трудови отношения са отношенията между работника или служителя и работодателя, които възникват във връзка с учредяването на трудово правоотношение помежду им и отношенията във връзка с неговото изменение и прекратяване. Трудови отношения са и отношения във връзка с условията, при които се полага трудът, като например работното време, почивки, отпуски, трудово възнаграждение, здравословни и безопасни условия на труд, дисциплинарната и имуществената отговорност. Трудовите отношения, т.е. отношенията между работника или служителя и работодателя, макар да съставляват сърцевината на трудовото право, не изчерпват неговия предмет. Трудовото право съдържа уредба и на други отношения. Характерна особеност на тези отношения, макар те да не са същински трудови отношения, е тяхната непосредствена връзка с трудовите отношения, т.е. произтичат от тях, съпътстват ги или са насочени към тяхната защита. Тези отношения съществуват само заради и поради трудовите отношения. Те нямат свое самостоятелно съществуване вън от трудовите отношения. Обществените отношения, непосредствено свързани с трудовите отношения, са твърде разнородни. Такива са например отношенията относно сдружаването на работниците и служителите в синдикални организации, социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите в предприятието. Това не са трудови отношения, но са такива, които обхващат отношенията по организирането на общественото хранене, на транспортното и комунално-битовото обслужване на работниците и служителите. Предмет на  Трудовото право  са и индивидуалните и колективните трудови спорове. Контролът за спазване на трудовото законодателство също е предмет на Трудовото право.