Правна защита на конкуренцията

Лекции по Правна защита на конкуренцията
Съдържание:

1. Понятие за конкуренция и конкурентно право. Система.
2. Източници на Конкурентно право. Приложно поле на Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/ – субекти на конкурентното право, териториално действие.
3. Компетентни органи по прилагане на ЗЗК.
4. Ограничаване на конкуренцията. Определяне на съответен пазар - продуктов, географски или времеви.
5. Забранени споразумения, решения и съгласувани практики - обща забрана по чл.15 от ЗЗК.
6. Освобождаване от забрана по чл.15.
7. Решения за групово освобождаване от забрана.
8. Злоупотреба с монополно и господстващо положение.
9. Забрана за нелоялна конкуренция.
10. Забрана за увреждане доброто име на кокурентите и въвеждане в заблуждение.
11. Забрана за заблуждаваща и сравнителна реклама.
12. Имитация.
13. Нелоялно привличане на клиенти.
14. Забрана за разгласяване на производствени или търговски тайни.
15. Производство пред комисията за защита на кокуренцията.
16. Отговорност и санкции по ЗЗК.