Корпоративни финанси 2021

Лекции по Корпоративни финанси
Съдържание:

1. Методи за амортизация
2. Изменение на стойността на парите във времето. Бъдеща стойност. Вечна рента
3. Риск и възвръщаемост
4. Показатели за измерване на риска
5. Теория на портфейла
6. Ефект на диферсификация
7. Измерване на връзката между риск и възвръщаемост. МОКА
8. Капиталово бюджетиране
9. Методи за оценка при капиталово бюджетиране
10. Метод на нетната настояща стойност
11. Финансов и бизнес риск
12. Теория за ефективните финансови пазари
13. Финансови пазари
14. Емисия на ценни книжа от фирмата- начин и процедури
15. Посредничество при емисиите на ценни книжа. Гаранти
16. Банков консорциум
17. Публично пласиране при емисия на акции
18. Източници на капитал за фирмите
19. Финансиране чрез емисия на обикновени акции
20. Финансиране с привилегировани акции
21. Цена на кредитно финансиране
22. Среднопретеглена и пределна цена на капитала
23. Капиталова структура - обща постановка
24. Традиционен подход
25. Подходът с капитализиране на нетната печалба
26. Избор на финансиращ вариант на основата на зависимостта между брутната печалба преди лихви и данъци и нетния доход на една акция
27. Моделът на Модилиани и Милър
28. Моделът ММ с данъци
29. Влиянието на финансовото разстройство върху влиянието на дълга
30. Преки и непреки разходи от финансово разстройство