9. Методи за оценка при капиталово бюджетиране

Най-широко приложение в практиката намират методите на:
• Нетна настояща стойност;
• Срока на откупуване на инвестицията;
• Индекса на рентабилност
• Вътрешната норма на възвръщаемост.
В оснавата на всеки един от тези методи стои дисконтирането.
Желаното ниво на минималната доходност се нарича изискуема възвръщаемост и се определя като сума от доходността по безрискова инвестиция и рисковата премия.
Безрисковата доходност е тази, която се получава при инвестиране в краткосрочно финансови инструменти, гарантирани от държавата.
Рисковата премия е доходността, която инвеститорите на определен пазар изискват, влагайки своите средства в реални или финансови активи, при които съществува риск доходът да се различава от очаквания.
По- често използван метод за намиране на изизскуемата възвръщаемост е този на средно претеглената цена на капитала.