8. Злоупотреба с монополно и господстващо положение.

Чл. 21. ЗЗК Забранено е поведението на предприятия с монополно или господстващо положение, както и на две или повече предприятия със съвместно господстващо положение, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите, като:
1. пряко или косвено налагане на цени за покупка или продажба или други нелоялни търговски условия;
2. ограничаване на производството, търговията и техническото развитие във вреда на потребителите;
3. прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;
4. поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или сключване на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение;
5. необоснован отказ да се достави стока или да се предостави услуга на реален или потенциален клиент, за да се възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност.

Не всяко господстващо и монополно положение законодателят определя като негатив. Примерните форми са изброени в чл.21 пет точки. За да бъде изпълнен състава по чл.21 следва да се установи, че нейният адресант е предприятието едно лице да се дефинира съответния пазар, да се установи че това положение е монополно, което означава че трябва да бъде изпълнен фактическия състав на чл.19, а монополно е онова положение, както казва закона, при което предприятието по закон има правото да извършва определена вид стопанска дейност – предприятие, съответния пазар и са монополисти или друга хипотеза господстващо положение по чл.20, което независимо от това положение дали са финансови ресурси или достъп до пазара, както и в отношение с други предприятия всичко това да попречи на съответния пазар. Това може да повлияе на конкуренцията на пазара защото това предприятие е независимо от другите конкуренти то има господстващо положение спрямо тях тъй като ги превъзхожда по някои от тези критерии. Тези условия алтернативно, а може и ителитекумулативно трябва да се докаже че влияе на условията на пазара на конкуренцията и интересите на потребителите.

АДРЕСАТИ НА НОРМАТА ЗА ЗАБРАНА
да се научи всичко за предприятията за ограничаване на конкуренцията
Монополно положение
Чл. 19. (1) Монополно е положението на предприятие, което по закон има изключителното право да извършва определен вид стопанска дейност.
(2) Монополно положение може да се предоставя само със закон в случаите по чл. 18, ал. 4 от Конституцията на Република България.
(3) Всяко друго предоставяне на монополно положение извън случаите по ал. 2 е недействително.

Да извършва определен вид стопанска дейност и това е единствената възможност някой да бъде монополист в определена област. Това е изключително право. Чл.18 от Конституцията това означава, че във всички останали случаи по каквито и да е причини е налице предприятие и то само едно предприятие което осъществява определена стопанска дейност на съответния пазар е налице такъв монопол. Такава една позиция ще се квалифицира по чл.20 като господстващо положение, защото не е законово установена. Примерно доставката на електроенергия се явява такава. За да бъде квалифицирано едно предприятие като господстващо критерий е дали съответното предприятие е в независимост в поведението си с останалите конкуренти. Какво означава това господстващо положение – да може да влияе това предприятие върху цените, доставките, разнообразието на съответния продукт, териториалното разпространение и това влияние се осъществява чрез множество фактори доказващи съответната пазарна мощ. Напр. развитието на дистрибуторската мрежа.
ДВА ВИДА ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ: чл.20 ЗЗК
Принципа който е най приложим че едно единствено пре4дприятие съобразно икономическата мощ на съответния пазар притежава господстващо положение на съответния пазар. съвместното господстващо положение предполага предвижда възможността на две или повече предприятия на съответния пазар. С появата на концепцията за съвместното господстващо положение се дава възможност органите на конкуренцията да санкционират антиконкурентно поведение на няколко дружества на един пазар без да доказва на някакво тайно писмено или устно съглашение и без да обясняват поведението с някакви обективни условия на този пазар. Това е когато някой търди, че има такова господстващо положение и комисията трябва да установи дали е така. Така често се прикриват злоупотреби с господстваща позиция. Концепцията за съвместното господстващо поведение на пазара се приема когато икономическите връзки между предприятията не са пряк и обективен резултат от структурата на пазара а се касае за общи икономически интереси, които определят тези тесни връзки между предприятията които участват в това съвместно господстващо положение. напр. сдружение Музик тур, европейски съюз за кабелно и телевизионно излъчване и др……решение № 1/2006

ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛЖЕНИЕ
Самото наличие на господстващо положение е индивидуално или на няколко предприятия не представлява злоупотреба с това. Тази принципна позиция създава затруднения и ограничения и това предприятие което се намира в такова господстващо положение трябва да се съобразява с него и н съществува за другите и то трябва да се съобразява с това господстващо положение. Такова предприятие напр. което е в господстващо положение не може да предлага да закупи всеки който е готов продукцията му. Не може да прилага един и същи договор за различните си клиенти. И това е така, защото с оглед на значителната икономическа сила която притежават тези предприятия и възможността да влияят върху търсенето и предлагането на пазара т.е. със самото си поведение на пазара биха могли да постигнат максимална печалба от едно предприятие и да увредят и да унищожат напълно конкуренцията на съответния пазар. Поради това следва такива предприятия да не навлизат в рамките на забранените действия по чл.21 в противен случай е налице злоупотреба с господстващо положение.съгласно практиката на европейския съд за господстващо положение съдът казва че ще бъде налице злоупотреба с монополно положение дори само когато едно предприятие господстващо или в хипотезата на няколко предприятия които установяват такова положение създават дори само потенциална възможност за увреждане на конкуренцията на общия пазар. В този смисъл не е необходимо да бъде доказано, че има реалното увреждане нито колко сериозно е това увреждане дори не е необходимо да бъде доказвано намерението на предприятието което се намира в господстващо положение. Това е ирелевантно дали е имало намерение да злоупотреби, т.е. с осъществяване на състава по чл.21 във всички хипотези пряко или косено прилагане на цени, или договор или др. т.е. осъществяването на тези състави възниква отговорността без значение дали са целели увреждане на конкуренцията на пазара или дори без значение дали са предвиждали е това ще бъде един обективен резултат в следствие на тяхното поведение по чл.21. Единственото условие е да имат причинно следствена връзка между предприятието намиращо се в господстващо положение като негативен резултат и за конкуренцията като цяло и за потребителите.