75. Производство по възобновяване на наказателни дела.

Актове, които подлежат на проверка
Чл.419. (1) На проверка по реда на тази глава подлежат влезлите в сила присъди и решения. На проверка по реда на тази глава подлежат и определенията по чл.243, ал.5, т.1 и 2, чл.382, ал.7, както и определенията и разпорежданията по чл.341, ал.1.
(2) Определенията на съда по чл. 369, ал. 5 подлежат на проверка по реда на тази глава на основание чл.422, ал.1, т.1-3, както и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.
Лица, които могат да направят искане за възобновяване
Чл.420. (1) Искане за възобновяване на наказателно дело по чл.422, ал.1, т.1-3 може да направи окръжният, съответно военният прокурор, а по чл.422, ал.1, т.4-6 - главният прокурор.
(2) Осъденият за престъпление от общ характер, който не е бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78а от Наказателния кодекс, може сам да направи искане за възобновяване на наказателното дело в случаите на чл.422, ал.1, т.5.
(3) Искането за възобновяване не спира изпълнението на присъдата, освен ако прокурорът или Върховният касационен съд постанови друго.
(4) В случаите на чл.422, ал.1, т.4, когато решението на Европейския съд по правата на човека е в интерес на осъдения, както и в случаите на чл.422, ал.1, т.6, спирането на изпълнението е задължително.
Срок за искане
Чл.421. (1) Искането за възобновяване на наказателно дело, завършило с оправдателна присъда или с определение или разпореждане за прекратяване, както и искане, с което се иска да се увеличи наказанието или да се приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление, може да се направи не по-късно от шест месеца от влизането в сила на съответния акт по чл.422, ал.1, т.5 и ал.2 или от разкриването на новите обстоятелства.
(2) Главният прокурор е длъжен да направи искането по чл.422, ал.1, т.4 в едномесечен срок от узнаването на решението, а по чл.422, ал.1, т.6 - в едноседмичен срок от узнаването за допусната екстрадиция.
(3) Осъденият може да направи искането по чл.422, ал.1, т.5 в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт.
(4) Наказателното дело може да бъде възобновено и след смъртта на осъдения.
Основание за възобновяване
Чл.422. (1) Наказателното дело се възобновява, когато:
1. някои от доказателствата, върху които се основава присъдата, решението, определението или разпореждането, се окажат неистински;
2. съдия, съдебен заседател, прокурор, следовател или дознател е извършил престъпление във връзка с участието си в наказателното производство;
3. чрез разследване се разкрият обстоятелства или доказателства, които не са били известни на съда, постановил присъдата, решението, определението или разпореждането, и имат съществено значение за делото;
4. с решение на Европейския съд по правата на човека е установено нарушение на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, което има съществено значение за делото;
5. по присъди, решения и определения, непроверени по касационен ред по жалба или протест на страната, в чийто интерес се предлага отмяната, са допуснати съществени нарушения по чл.348, ал.1, т.1-3;
6. е допусната екстрадиция в случай на задочно осъждане при дадена гаранция от българската държава за възобновяване на наказателното дело - за престъплението, за което екстрадицията е допусната.
(2) Обстоятелствата по ал.1, т.1 и 2 се установяват с влязла в сила присъда, а когато не може да се постанови присъда - чрез разследване.
Възобновяване на наказателното дело по искане на задочно осъдения
Чл.423. (1) В шестмесечен срок от узнаване на влязлата в сила присъда задочно осъденият може да направи искане за възобновяване на наказателното дело, ако не е знаел за наказателното преследване срещу него, включително и за постановената осъдителна присъда.
(2) Искането не спира изпълнението на присъдата, освен ако съдът постанови друго.
(3) Производството за възобновяване на наказателното дело се прекратява, ако задочно осъденият не се яви в съдебно заседание без уважителни причини.
(4) Когато задочно осъденият е задържан в изпълнение на влязлата в сила присъда и съдът възобнови наказателното производство, с решението си той се произнася и по мярката за неотклонение.
(5) Когато искането е направено от задочно осъден, предаден от друга държава на Република България, при предоставени гаранции за възобновяване на делото, съдът го възобновява, без да преценява дали лицето е знаело за наказателното преследване срещу него.
Съд, който разглежда искането
Чл.424. (1) Искането за възобновяване на наказателното дело се разглежда от Върховния касационен съд.
(2) Искането се подава чрез съответния първоинстанционен съд, който незабавно изпраща препис от него на прокурора, осъдения или оправдания, а делото - на Върховния касационен съд.
(3) Делото се разглежда в открито заседание.
Правомощия на съда
Чл.425. (1) Когато намери искането за възобновяване за основателно, съдът може да:
1. отмени присъдата, решението, определението или разпореждането и да върне делото за ново разглеждане, като посочи стадия, от който трябва да започне новото разглеждане на делото;
2. отмени присъдата, решението или определението и да прекрати или да спре наказателното производство, а в случая на чл.24, ал.1, т.1 - да оправдае подсъдимия в рамките на фактическите положения по влязлата в сила присъда;
3. измени присъдата, въззивното решение или новата присъда в случаите, когато основанията за това са в полза на осъдения.
(2) В случаите на чл.423, ал.1 производството се възобновява и делото се връща в стадия, когато е започнало задочното производство.
Прилагане правилата за касационното производство
Чл.426. Доколкото в тази глава няма особени правила, прилагат се правилата за касационното производство.