72. Обща характеристика на касационно производство. Предмет на касационното обжалване. Предел на касационната проверка. Право на касационна жалба и протест. Съдържание, оттегляне, ред за разглеждане.

Предмет на касационното обжалване
Чл.346. По касационен ред могат да бъдат обжалвани:
1. решенията и новите присъди на апелативния съд, освен тези, с които деецът е бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78а от Наказателния кодекс, и тези по чл.334, т.1;
2. новите присъди, постановени от окръжния съд като въззивна инстанция, освен тези, с които деецът е бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78а от Наказателния кодекс;
3. определенията на окръжния и на апелативния съд по чл.306, ал.1, постановени в случаите на нова присъда;
4. решенията и определенията на окръжния или апелативния съд, постановени за първи път във въззивното производство, с които се прекратява, спира или прегражда пътят на наказателното производство.
Предели на касационната проверка
Чл.347. (1) Касационната инстанция проверява присъдата или решението само в обжалваната част и по отношение на обжалвалите лица, като се произнася в двумесечен срок.
(2) Касационната инстанция отменя или изменя присъдата или решението и по отношение на необжалвалите подсъдими, ако основанията за това са в тяхна полза.
Право на касационна жалба и протест
Чл.349. (1) Производството пред касационната инстанция се образува по протест на прокурора или по жалба на другите страни.
(2) Прокурорът може да подава касационен протест както в интерес на обвинението, така и в интерес на подсъдимия.
(3) Останалите страни могат да подават касационна жалба, когато са нарушени техните права и законни интереси.
Срок и ред за подаване на касационната жалба и протеста
Чл.350. (1) Жалбата и протестът срещу присъдата на въззивния съд се подават в сроковете по чл.319, ал.1.
(2) Жалбата и протестът срещу решението на въззивния съд се подават в петнадесетдневен срок от обявяването му по реда на чл.340, ал.2.
(3) Жалбата и протестът се подават чрез съда, който е постановил обжалваната присъда или решение.
(4) Към жалбата и протеста се прилагат преписи според броя на заинтересованите страни.
Съдържание на касационната жалба и протеста
Чл.351. (1) В касационната жалба и в протеста се посочват: от кого се подава; присъдата, решението и частта, която се обжалва; в какво се състои касационното основание и данните, които го подкрепят; искането, което се прави.
(2) Жалбата и протестът се подписват от подателя.
(3) Възражение срещу подадена жалба и протест, както и допълнение към тях, може да се направи писмено до даване ход на делото.
(4) Жалбата и протестът се връщат от съдия от въззивния съд, чрез който са подадени, когато:
1. не отговарят на изискванията по ал.1 и 2, ако в дадения от съдия от въззивния съд седемдневен срок пропускът или несъответствието не е отстранено;
2. не са подадени в срок или от лице, което има право на жалба или протест;
3. не подлежат на разглеждане по касационен ред.
(5) Връщането на жалбата и протеста подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд, който се произнася в закрито заседание.
Оттегляне на касационната жалба и протеста
Чл.352. (1) Жалбата и протестът могат да се оттеглят от страните, които са ги подали, до даване ход на делото в съдебно заседание.
(2) Защитникът може да оттегли жалбата само със съгласието на осъдения, а повереникът - със съгласието на своя доверител.
Ред за разглеждане на касационната жалба и протеста
Чл.353. (1) Касационната жалба и протестът се разглеждат в съдебно заседание с призоваване на страните.
(2) Участието на прокурор е задължително.
(3) Неявяването на другите страни без уважителни причини не е пречка за разглеждане на делото. Делото се разглежда в отсъствие на страната, когато не е намерена на посочения от нея адрес.
(4) В доклада на съдията-докладчик се излагат обстоятелствата по делото, съдържанието на обжалваната присъда или решение и оплакванията срещу тях.
(5) Съдебно следствие не се провежда.
(6) Страните се изслушват по ред, установен от съда.