71. Производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията и на разпорежданията.

Актове, които подлежат на проверка
Чл.341. (1) Определенията и разпорежданията, с които се прекратява наказателното преследване, както и определенията по чл.306, ал.1, т.1-3, чл.431, 436 и чл.457, ал.2 се проверяват по реда на глава двадесет и първа.
(2) По реда на тази глава се проверяват определенията и разпорежданията, за които това е изрично предвидено в този кодекс.
(3) Всички останали определения и разпореждания не подлежат на проверка от въззивната инстанция отделно от присъдата.
Срок за подаване на частна жалба и частен протест и на възражения по тях
Чл.342. (1) Частната жалба и частният протест срещу акт по чл.341, ал.2 се подават в седемдневен срок от постановяването му, а когато е постановен в закрито заседание - в седемдневен срок от връчването на преписа.
(2) За постъпилия частен протест се съобщава на подсъдимия, който в седемдневен срок от съобщението може да направи възражение.
Действие на частната жалба и частния протест
Чл.343. Частната жалба и частният протест не спират производството по делото и изпълнението на определението, освен ако първата или въззивната инстанция постанови друго.
Отмяна на определението от съда, който го е постановил
Чл.344. Съдът, който е постановил определението, може сам да го отмени или измени в закрито заседание. В противен случай съдът изпраща на въззивната инстанция делото заедно с постъпилата частна жалба или частен протест.
Ред за разглеждане на частната жалба и частния протест
Чл.345. (1) Въззивната инстанция разглежда частната жалба и частния протест в закрито заседание в седемдневен срок, а когато намери за необходимо - в съдебно заседание с призоваване на страните, което се насрочва в разумен срок, но не повече от един месец.
(2) Когато отмени определението, въззивната инстанция решава въпросите по частната жалба и частния протест.
(3) Доколкото в тази глава няма особени правила, прилагат се правилата на производството по глава двадесет и първа.