6. Източници на трудовото право.

ТП има разнообразни и специфични из¬точници за регулиране на трудовите отношения. Сред източниците на ТП има както държав¬ни, така и недържавни източници. Държавните източници на ТП са КРБ, законите и подзаконовите актове. Недържавните източници на ТП са колективните трудови договори, акто¬вете на общото събрание на работниците и служителите, вътрешни актове на рабо¬тодателя. Източниците на ТП се делят и на вътрешни и международноправни. *Вътрешноправни източници на ТП са източ¬ниците, създавани от органи, които имат компетентност да издават нормативни актове и в зависимост от органа, който ги е издал, се делят на две основни групи –
1) източници, издавани от държавни органи, и 2) източници, издавани от недържавни органи.

1) Източниците, издавани от държавни органи, са тези, които се издават или приемат от държавни органи в рамките на тях¬ната правотворческа компетентност. Това са:
а) Конституция¬та;
б) закони;
в) подзаконови актове на МС;
г) подзаконови актове на министрите и ръководителите на други ведомства;
д) наредби и инструкции на общинските съвети по въпроси от местно значение.

А) КРБ е върховен закон, чиито разпоредби имат пряко действие. С нейните разпоредби трябва да се съобразяват и на тях трябва да съответстват останалите закони и подзаконови актове.
Б) Законите са основни източници на ТП. Те се разделят на две групи. Първата обхваща закони, които установяват об¬щата уредба на трудовите отношения на всички работници и служители в страната. Такива са: Кодексът на труда - той е най-важният източник на ТП. Той има за предмет регулиране на трудовите отношения меж¬ду работника и служителя и работодателя, както и други от¬ношения, непосредствено свързани с тях. Законът за уреждане на колективните трудови спорове е важен източник на ТП. Той предоставя право на работниците и слу¬жителите доброволно да уреждат колективните трудови спо¬рове, правото на стачка, забраната на локаута. Законът за здравословни и безопасни условия на труд установява общи изиск¬вания за здравословна и безопасна работна среда, независи¬мо от основанието, на което се полага трудът. Втората група са закони¬те, които уреждат отделни въпроси на трудовите отношения в сферата на дейност, в която са заети. От тази категория са Законът за местното самоуправление и местната администра¬ция, Законът за народната просвета, Законът за висшето об-разование и др.
В) Постановленията на МС като подзаконо¬ви актове и източници на ТП се използват, от една страна, като самостоятелен подзаконов акт, който съдържа правила за поведение до неопределен кръг лица (прав¬ни норми). Такива са например постановленията, с които се определя минималната работна заплата за страната. От дру¬га страна, източници на ТП са и постановле¬ния, с които се приемат правилници и наредби. Правилник се приема за прилагане на закона в неговата цялост, за организацията на държавните органи или за вътре¬шен ред на тяхната дейност. Такъв е например Правилникът за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. Наредбата се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен (за¬кон, правилник). Например Наредбата за трудоустрояване.

2) Източници, издавани от недържавни органи. Такива са колективните трудови договори, вътрешните актове на работодателя и актове на общото събрание на ра-ботниците и служителите.
Колективните трудови договори изпълняват функцията на източник на ТП. Съгласно КТ с колек¬тивния трудов договор се уреждат:
а) въпроси на трудовите и осигурителните отношения;
б) въпроси, които не са уреде¬ни с повелителни разпоредби на закона;
в) по-благоприятни условия на труд от предвидените в закона. Правилникът за вътрешния трудов ред в предприятието урежда въпроси, които не са уредени с повелителни разпо¬редби на закона. Той се издава от работодателя и е един от актовете за регулиране на правата и задълженията на стра¬ните по трудовото правоотношение и организацията на тру¬да в предприятието. Освен правилник за вътрешния трудов ред в предприятие¬то работодателят има право да издава и други вътрешни пра¬вилници и наредби за регулиране на трудовите отношения. Такива могат да бъдат наредба за регулиране на работната заплата в предприятието, съответни наредби за безопасност¬та на труда. *Международни източници на ТП са ратифи¬цираните международни договори, които се отнасят до въпро¬сите на трудовите отношения. Съгласно Кон¬ституцията „международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Р, са част от вътрешното право на страната и имат предимство пред нормите на вътрешното законодател¬ство, които им противоречат".
(напр. Международният пакт за икономичес¬ките, социалните и трудовите права и Международният пакт за гражданските и политическите права. Те са ратифицирани и са в сила за България).