6. Ефект на диферсификация

Ако се подберат акции с ниска степен на корелация, то рискът от портфейла от тези акции може да бъде намален или елиминиран. Този ефект се нарича диферсификация на портфейла. Връзката между корелация и деверсификация е на обратно – колкото е по- нисък коефициента на корелация толкова е по- силен ефектът на диверсификация.

Линия на ефективните портфейли
Теорията на портфейла е изработена от нобеловия лауреат Хари Марковиц. Посредством съчетаване на акции и портфейли от акции в различни комбинации и с различни тегла той открива, че линията, описваща връзката между риск и възвръщаемост, се измества все по- нагоре и наляво, т.е. рискът на един портфейл намалява. Проявява се ефектът на диферсификация, докато се стига до комбинация след която този ефект не може да бъде подобрен. Това е линията на ефективните портфейли. Всеки портфей който лежи на тази линия отговаря на условието:
• Максимална възвръщаемост за дадено равнище на риск;
• Минимален риск при дадено равнище на възвръщаемост.

Линия на капиталовия пазар- комбиниране на пазарен портфейл и безрисков актив
Линията не ефективните портфейли съдържа само рискови активи. На финансовите пазари се търгуват и безрискови активи- съкровищни бонове. След като възвръщаемостта от 1 безрисков актив е сигурна, т. е. Не варира то стандартнпото отклонение на безрисковия актив ще е равно на 0.
Комбинацията между безрисковия актив и рисковия актив ще доминира над всички портфейли от рискови активи и над всички останали комбинации от безрисков и рисков актив. Тази линия ще описва най- добрата инвестиционна алтернатива.