60. Експертиза. Следствен експеримент. Разпознаване.

Разпит на обвиняемия
Чл.138. (1) Разпитът на обвиняемия се извършва през деня, освен когато не търпи отлагане.
(2) Преди разпита съответният орган установява самоличността на обвиняемия.
(3) Разпитът на обвиняемия започва със запитване разбира ли обвинението, след което се поканва да изложи, ако желае, във форма на свободен разказ всичко, което знае по делото.
(4) На обвиняемия могат да се поставят въпроси за допълване на неговите обяснения или за отстраняване на непълноти, неясноти или противоречия.
(5) Въпросите трябва да бъдат ясни, конкретни и свързани с обстоятелствата по делото. Те не трябва да подсказват отговори или да подвеждат към определен отговор.
(6) Когато са привлечени няколко обвиняеми, разследващият орган ги разпитва поотделно.
(7) Обвиняемият не може да бъде разпитан по делегация или чрез видеоконференция, освен в случаите, когато се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина.

Разпит на свидетел
Чл.139. (1) Преди разпита се установява самоличността на свидетеля и в какви отношения се намира с обвиняемия и с другите участници в производството. В случаите по чл.123, ал.2, т.2 в протокола се вписва идентификационният номер на свидетеля вместо данните за самоличността.
(2) Органът, който извършва разпита, поканва свидетеля да даде добросъвестно показания и го предупреждава за отговорността, която носи пред закона, ако откаже да направи това, даде неистински показания или премълчи някои обстоятелства, като му разяснява правото по чл.121.
(3) Свидетелят дава обещание, че добросъвестно и точно ще изложи всичко, което знае по делото.
(4) На лицата, посочени в чл.119, се разяснява правото им да се откажат да свидетелстват.
(5) Свидетелят излага във форма на свободен разказ всичко, което му е известно по делото.
(6) Разпоредбите на чл.115, ал.1 и чл.138, ал.4 и 5 се прилагат съответно и при разпита на свидетеля.
(7) Разпит на свидетел извън страната може да се извърши и чрез видеоконференция или телефонна конференция в съответствие с разпоредбите на този кодекс и при условията на международен договор, по който Република България е страна.

Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел
Чл.140. (1) Малолетният свидетел се разпитва в присъствието на педагог или психолог, а когато е необходимо, и в присъствието на родителя или настойника.
(2) Непълнолетният свидетел се разпитва в присъствието на лицата по ал.1, ако съответният орган намери това за необходимо.
(3) С разрешение на органа, който извършва разпита, лицата по ал.1 могат да задават въпроси на свидетеля.
(4) Органът, който извършва разпита, разяснява на малолетния свидетел необходимостта да даде правдиви показания, без да му отправя предупреждения за отговорност.

Разпит на свидетел с тайна самоличност
Чл.141. (1) Органите на досъдебното производство и съдът разпитват свидетеля с тайна самоличност и вземат всички възможни мерки за запазване в тайна на неговата самоличност, включително когато се провежда разпит на свидетел извън страната чрез видеоконференция или телефонна конференция.
(2) Преписи от протоколите за разпит на свидетеля без неговия подпис се предявяват незабавно на обвиняемия и на неговия защитник, а в съдебното производство - на страните, които писмено могат да поставят въпроси на свидетеля.
(3) По реда на ал.1 и 2 се извършва разпит на служител под прикритие, както и на лицата, по отношение на които е взета мярка за защита по чл.6, ал.1, т.3, 4 и 5 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

Разпит с преводач и тълковник
Чл.142. (1) Когато обвиняемият или свидетелят не владее български език, назначава се преводач.
(2) Не могат да бъдат преводачи лицата, посочени в чл.148, ал.1, т.1-3.
(3) За неявяване или отказ да изпълни възложената му задача преводачът отговаря по чл.149, ал.5.
(4) Когато обвиняемият или свидетелят е глух или ням, назначава се тълковник.
(5) Разпоредбите на ал.2 и 3 се прилагат и за тълковниците.

Очна ставка
Чл.143. (1) При съществено противоречие между обясненията на обвиняемите или между обясненията на обвиняемия и свидетелските показания може да се направи очна ставка, освен в случаите по чл.123, ал.2, т.2.
(2) Лицата, между които се прави очна ставка, преди разпита се запитват познават ли се и в какви отношения се намират помежду си.
(3) С разрешение на съответния орган лицата, между които се прави очна ставка, могат да си задават въпроси.
(4) Алинеи 1-3 се прилагат и при съществено противоречие между показанията на свидетелите, освен в случаите по чл.123, ал.2, т.2.

Разпитът е способ за събиране и проверка на гласни доказа¬телствени средства: обяснения на обвиняем и показания на свидетел_Като процесуално действие, разпитът се извършва от органа, който ръководи производството в съответния процесуален стадий, в условията на устност и непосредственост, освен когато се налага извършване на действия по делегация от друг процесуален орган в друг съдебен или следствен район. 3а разпита се съставя протокол.
а) Като обща форма, разпитът се извършва на няколко етапа:
- първи етап - ръководно-решаващият орган установява само¬личността на обвиняемия и му предявява обвинението (при първо¬начален разпит или разпит след изменение на обвинението). Обвиняемият се запитва признава ли се за виновен. По отношение на свидетелите се снема самоличността им, изяснява се в какви отношения се намират с обвиняемия и другите участници в производството и се предупреждават за наказателната отговорност в случай на лъжесвидетелстваване;
- втори етап - процесуалният орган поканва разпитваното лице да изложи във формата на свободен разказ всичко, което знае по делото, след което обвиняемият или свидетелят прави изложение относно възприятията си за релевантните фактически обстоятелства;
- трети етап - на разпитваното лице се задават въпроси за допъл¬ване на неговите обяснения и показания или за отстраняване, на непълноти, неясноти и противоречия. Въпросите не трябва да бъдат подсказващи, подвеждащи, двусмислени, внушаващи, да съдържат заплахи или обещания. В съдебно заседание въпросите се задават от страните по делото, чрез съда; съдът може да не допусне разпитваното лице да отговори на някои въпроси (неотносими по делото в разрез със закона или морала и т.н.).
б) Особени правила са предвидени за разпита в няколко насоки:
- относно разпит на непълнолетен обвиняем и на малолетен или непълнолетен свидетел: Малолетният свидетел винаги се разпитва в присъствието на педагог или психолог, а когато е необходимо — и в присъствието на родителя или настой¬ника. Непълнолетните обвиняеми и свидетели се разпитват в присъствието на педагог или психолог, когато ръководно-решаващият орган прецени, че това е необходимо за осигуряване достоверността на получаваните в резултат на разпита обяснения и показания. Пе¬дагозите и психолозите са субекти на наказателно-процесуални от¬ношения, извън кръга на субектите на наказателния процес; те имат правото да задават въпроси на разпитвания, да се запознават с про¬токола от разпита и да правят бележки по точността и пълнотата на записаното в него. Процесуалната функция на психолога и педагога при разпита е, с оглед притежаването на специализирани знания за психофизическото развитие на недееспособните поради непълнолетие лица, да предразположат разпитваните за даване на достоверни изявления пред разпитващия процесуален орган, а също да изяснят доколко достоверно са съставени възприятията на тези лица за обстоятелства на събитието на престъплението, в каква сте¬пен тези възприятия са модифицирани под влияние на детските пред¬стави, фантазии и т.н.;
- относно разпита на свидетел, чиято самоличност се пази в тайна като мярка за защита на свидетел - Този свидетел се обозначава по делото с идентификационен номер, разпитва се само писмено, не участва в очни ставки с други обвиняеми и свидетели по делото. Преписи от протоколите за разпит на свидетеля, без неговия подпис, се предявяват незабавно на оовиняемия и на неговия защитник, а в съдебното производство — на страните, които писмено могат да поставят въпроси на свидетеля;
- относно възможността в съдебно заседание да бъдат четени обяснения и показания, дадени в същото дело на досъдебното произ¬водство пред съдия. С оглед на това, когато следователят или прокурорът в досъдебното производство прецени за уместно, състоятелно, разпитът на обвиняемия се извършва пред съдия от съответния първоинстанционен съд. Ако съществува опасност свидетел да не може впоследствие да се яви пред съда поради тежка болест, продължително отсъствие от страната или по други причини, които правят невъзможно явяването му в съдебно заседание, а също когато е необходимо да се закрепят показания на свидетел, които са от изключително значение за разкриване на обективната истина, разпитът се извършва пред съдия от съответния първоинстанционен съд. " '
- относно разпит на обвиняем или свидетел с преводач или тьлковник. Когато разпитваното лице не владее български език, по делото се назначава преводач, а когато обвиняемият
или свидетелят е глух или ням, назначава се тълковник. Преводачите и тълковниците имат процесуален статут, аналогичен на другите субекти на наказателно-процесуални отношения — вещи лица, специалисти — технически помощници и т.н.;
- относно участието на защитник при разпита. В случаите на разпит на обвиняем при първоначално пов-дигане на обвинение или при изменение на обвинението в хода на предварителното производство, обясненията се дават в присъствието на защитник, ако обвиняемият поиска това; искането се вписва в протокола и защитникът се призовава за разпита. Когато на предварителното производство свидетелят се разпитва пред съдия, то съответният орган осигурява явяването на свидетеля и възможност на обвиняемия и на неговия защитник да участват при провеждане на разпита.

Видове разпит:
- първоначален и последващ, според поредността на извьршване на разпит на едно лице в мащаба на цялото висящо производство. Допустимо е едно лице, по едно наказателно дело, да бъде разпитано няколко пъти и в различно процесуално качество — например, като обвиняем, а впоследствие и като свидетел;
- разпит в досъдебното производство и разпит в съдебно засе¬дание (на първата и въззивната съдебна инстанция), според проце¬суалната фаза на извършване на разпита;
- разпит на свидетел, разпит на обвиняем (в съдебна фаза — разпит на подсъдим), разпит на вещо лице, съобразно процесуалното качество на разпитваното лице;
- очна ставка се предприема при съществени противоречия между обясненията на обвиняемите или обясненията на обвиняемите и свидетелските показания. Лицата се разпитват едновременно от ръководно-решаващия орган, който ги запитва поз¬нават ли се и в какви отношения са помежду си. С разрешение на съответния орган, при провеждане на очната ставка разпитваните лица могат да си задават въпроси (което е изключение от правилото, че въпроси се задават на разпитвания винаги чрез ръководно-решаващия орган). Очна ставка не се допуска с участието на свидетел, чиято самоличност се пази в тайна;
- кръстосан разпит се провежда, като въпроси на разпитвания се задават последователно от насрещните страни (на обвинение и на защита);
- разпит по шахматния метод е такъв способ за извършване на разпита, при който едно лице разпитва няколко обвиняеми или свидетели в един и същ процесуален момент, за едни и същи обстоя¬телства от предмета на доказване;
- други видове разпит: разпит на местопрестъплението, разпит на свидетели — очевидци и др.