6. Освобождаване от забрана по чл.15.

Въпреки наличието на чл. 17 от ЗЗК, споразуменията, решенията и практиките на сдруженията трябва да са целесъобразни. Чл. 17 от ЗЗК дава възможност да бъдат освободени от общата забрана. Тези споразумения, отговарящи на условията за освобождаване от забрана, поради което не е необходимо уведомяването на КЗК. Забранени са онези споразумения, които не удовлетворяват условията за освобождаване от забраната. Не са забранени споразумения от обхвата на чл. 1 от ЗЗК, без разрешение от правоприлагащ орган. Щом условията са удовлетворени, споразумението автоматично се валидира. Това става по преценка на предприятията за отговаря на условията за освобождаване от забрана. Условията по чл. 17 от ЗЗК допринасят за развитието на икономическия прогрес. Те се определят като икономически ползи. Сътрудничеството може да позволи намалението на цените на дадени стоки. Така се увеличава ефективността. Предоставя се на потребителите от получените ползи. Те са за страните и за потребителите. Потребителите имат полза от конкуренцията на пазара(по-ниски цени). Намаляването на разходите трябва да води до намаляване на цената за потребителите. Не се налага на предприятията ограничения, които не са необходими за постигането на целите. Ограниченията са необходими за дадените икономически ползи. Увеличаването на ефективността трябва да служи за развитието на предприятията. Не се дава възможност за предотвратяване на конкуренцията на съществена част на пазара. Когато едно предприятие е господстващо, то тогава ще има антиконкурентен ефект по чл. 15 от ЗЗК. Това е изискване на чл. 17 от ЗЗК за предотвратяване на антиконкуренцията.

УРЕДБАТА чл.17 от ЗАКОНА
Въпреки формалното наличие на чл.15 от закона в определени случаи споразуменията между предприятията, решенията на сдружения на предприятия и съгласувани практики да се окажат икономически полезни и съобразни. Чл.17 ЗЗК дава възможност при определени обстоятелства да бъдат освободени от тази обща забрана. Тези споразумения и практики които освобождават забраната по чл.17 ЗЗК се считат освободени от забраната по силата на закона – “ex lege”, поради което не е необходимо нито уведомяване на КЗК нито постановяване на изрично решение от КЗК в този смисъл, т.е. казано по обратния начин забранени са и са нищожни онези споразумения и решения и съгласувани практики по чл.15 от ЗЗК които не удовлетворяват условията за освобождаване от забрана, като за това не се изисква предварително решени4е на правоприлагащ орган. По аргумент от противното тълкуване не са забранени и не са нищожни споразумения решения и съгл. практики попадащи в обхвата на чл.1 но удовлетворяват условията за освобождаване от тази обща забрана като за това също н се изкисква предварително решение на правоприлагащ орган. Щом веднъж условията за освобождаване от забраната са удовлетворени съответното споразумение, решение или съгласувана практика автоматично “ex lege”, става автоматично действително и валидно без да бъде необходимо признато от КЗК да издаде решение, че е действително. Кой прави преценка за освобождаване тази забрана това става от самите предприятия участници, т.е. самите предприятия трябва да преценят дали споразуменията, които се сключват или съгласувани практики попадат в обхвата на общата забрана и ако попадат дали отговарят за условията за освобождаване от тази забрана. Преценката трябва да е на самите предприятия. Условията за освобождаване по чл.17 допринасят за подобряване на производството или разпределението на стоки или предоставянето на услуги или за развитието на техническия и икономическия прогрес. т.е. най-общо тези всичките, които са изброени може да се каже, че допринасят по някакъв начин и могат да се определят като икономически ползи, които могат да компенсират по някакъв начин антиконкурентния ефект на споразумението. Напр. сътрудничество между предприятията може да се намалят цените. Участниците в съответното споразумение трябва да докажат, че това сътрудничество, ако е налице би било забранено, но в случая ще доведе до увеличаване на ефективността.

ПРЕДОСТАВЯТ на потребителите справедлив дял от получените ползи. Тези ползи не са само за този, който ги прилага ниските цени, новите технологии новото качество, което от гледна точка на изискването на самото предприятие трябва да предостави справедлив дял от тези ползи, което означава, че тези ползи трябва да бъдат не само за страните по споразумението, но и за потребителите, тъй като по принцип в класическия случай ползите за потребителите зависят преди всичко от нтентизевността на конкуренцията.

НЕНАЛАГАТ на участващите предприятия ограничения, които не са необходими за постигането на тези цели. Според това условие какво означава? Означава, че означенията на конкуренцията по чл.15 трябва да са необходими за осъществяването на тези икономически ползи. Ако на практика съществуват по малко ограничителни способи за подобни икономически ползи твърдяното от предприятието увеличаване на ефективността няма да може да послужи за оправдаване на това ограничение на конкуренцията, което би било налично при едно споразумение между предприятията, които ограничават конкуренцията.

НЕ ДАВАТ възможност на участващите предприятия да предотвратят конкуренцията на съществена част от съответния пазар чл.17, л.1 т.2 Това условие е свързано с възможността на съответно споразумение до създаване и засилване на господстващо положение на властта на съществена част от съответния пазар, което на практика означава, че когато едно предприятие с господстващо положение или стане такова в резултат на споразумение, то това споразумение, което има антиконкурентен ефект по смисъла на чл.15 няма да може да бъде освободено от забраната при условията на чл.17. Това означава – да не дават възможност на участващата предприятия да предотвратят конкуренцията на съществена част от пазара.