58. Същност на доказателствените средства. Видове.

Цел на огледа
Чл.155. (1) Съдът и органите на досъдебното производство извършват оглед на местности, помещения, предмети и лица с цел да разкрият, непосредствено да изследват и да запазят по реда, установен в този кодекс, следи от престъплението и други данни, необходими за изясняване на обстоятелствата по делото.
(2) До извършване на огледа се вземат мерки да не се заличат следите от престъплението.
Извършване на огледа
Чл.156. (1) Огледът се извършва в присъствието на поемни лица, освен в случаите, когато се провежда в съдебно заседание.
(2) Когато е необходимо, огледът се извършва в присъствието на вещо лице или на специалист - технически помощник.
(3) При извършване на огледа всичко се изследва, както е заварено, а след това се правят и необходимите размествания.
(4) Огледът се извършва през деня, освен когато случаят не търпи отлагане.
Оглед на труп
Чл.157. (1) Оглед на труп се извършва по възможност на мястото, където той е открит, в присъствието на вещо лице - съдебномедицински експерт, а когато няма такъв - в присъствието на друг лекар.
(2) Погребението на трупа - предмет на огледа, се извършва с разрешение на прокурора.
(3) Изравяне на труп се допуска по нареждане на съда или на прокурора в присъствието на вещо лице - съдебномедицински експерт.
(4) Заравянето на трупа се допуска с разрешение на органа, който е наредил изравянето.
Освидетелстване
Чл.158. (1) При оглед на лице не се допускат действия, които унижават неговото достойнство или са опасни за здравето му.
(2) Когато се налага освидетелстваното лице да бъде съблечено, поемните лица трябва да бъдат от същия пол. Ако длъжностното лице, което следва да извърши освидетелстването, е от друг пол, същото се извършва от лекар.
(3) Оглед на лице в досъдебното производство се извършва с писменото му съгласие, а без такова съгласие - с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, по искане на прокурора.
(4) В неотложни случаи, ако това е единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата, органите на досъдебното производство могат да извършат оглед без предварително разрешение, като протоколът се представя от прокурора за одобрение от съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа.
Претърсване и изземване
Задължение за предаване на предмети, книжа, компютърни информационни данни, данни за абоната на компютърно-информационна услуга и данни за трафика
Чл.159. По искане на съда или на органите на досъдебното производство всички учреждения, юридически лица, длъжностни лица и граждани са длъжни да запазят и предадат намиращите се у тях предмети, книжа, компютърни информационни данни, включително за трафика, които могат да имат значение за делото.
Основание и цел на претърсването
Чл.160. (1) Когато има достатъчно основание да се предполага, че в някое помещение или лице се намират предмети, книжа или компютърни информационни системи, съдържащи информационни данни, които могат да имат значение за делото, се извършва претърсване за откриването и изземването им.
(2) Претърсване може да се извърши и с цел да се издири лице или труп.
Органи, които вземат решение за претърсването и изземването
Чл.161. (1) В досъдебното производство претърсване и изземване се извършват с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, по искане на прокурора.
(2) В неотложни случаи, когато това е единствена възможност за събиране и запазване на доказателствата, органите на досъдебното производство могат да извършат претърсване и изземване и без разрешението по ал.1, като протоколът за извършеното действие по разследването се представя от наблюдаващия прокурор за одобряване от съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа.
(3) В съдебното производство претърсване и изземване се извършват по решение на съда, който разглежда делото.
Лица, в присъствието на които се извършват претърсването и изземването
Чл.162. (1) Претърсването и изземването се извършват в присъствието на поемни лица и на лицето, което използва помещението, или на пълнолетен член на семейството му.
(2) Когато лицето, което използва помещението, или член на семейството му не може да присъства, претърсването и изземването се извършват в присъствието на домоуправителя или на представител на общината или кметството.
(3) Претърсването и изземването в помещение, което се ползва от държавни или общински служби, се извършват в присъствието на представител на службата.
(4) Претърсването и изземването в помещение, което се ползва от юридическо лице, се извършват в присъствието на негов представител. Когато не може да присъства представител на юридическото лице, претърсването и изземването се извършват в присъствието на представител на общината или кметството.
(5) Претърсване и изземване в помещения на чуждестранни представителства на международни организации и в жилища на техни служители, които се ползват с имунитет по отношение на наказателната юрисдикция на Република България, се извършва със съгласието на ръководителя на представителството и в присъствието на прокурор и представител на Министерството на външните работи.
(6) Когато претърсването и изземването са свързани с компютърни информационни системи и програмни продукти, действията се извършват в присъствието на специалист - технически помощник.
Извършване на претърсването и изземването
Чл.163. (1) Претърсването и изземването се извършват през деня, освен ако не търпят отлагане.
(2) Преди да пристъпи към претърсване и изземване, съответният орган представя разрешението за това и предлага да му се посочат търсените предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни.
(3) Органът, който извършва претърсването, има право да забрани на присъстващите да влизат във връзка с други лица или помежду си, както и да напускат помещението, докато завърши претърсването.
(4) При претърсването и изземването не могат да се извършват действия, които не се налагат от тяхната цел. Помещения и хранилища се отварят принудително само при отказ да бъдат отворени, като се избягват ненужни повреди.
(5) Когато при претърсването и изземването се разкрият обстоятелства от интимния живот на гражданите, вземат се необходимите мерки те да не се разгласяват.
(6) Иззетите предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни, се предявяват на поемните лица и другите присъстващи. Когато е необходимо, те се опаковат и запечатват на мястото на изземването им.
(7) Изземването на компютърни информационни данни се извършва чрез запис върху хартиен носител и друг носител. Когато носителят е хартиен, всяка страница се подписва от лицата по чл.132, ал.1. В останалите случаи носителят се запечатва с бележка, в която се посочват: делото, органът, извършил изземването, мястото, датата и имената на всички присъстващи съгласно чл.132, ал.1, които се подписват.
(8) Разпечатването на носителя, изготвен по реда на ал.7, се допуска за нуждите на разследването само с разрешение на прокурора и се извършва в присъствието на поемни лица и специалист - технически помощник. В съдебното производство разпечатването се извършва по решение на съда от специалист - технически помощник.
Обиск
Чл.164. (1) Претърсване на лице в досъдебното производство без разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, се допуска:
1. при задържане;
2. когато има достатъчно основание да се счита, че лицата, които присъстват при претърсването, са укрили предмети или книжа от значение за делото.
(2) Обискът се извършва от лице от същия пол в присъствието на поемни лица от същия пол.
(3) Протоколът за извършеното действие по разследването се представя за одобряване от съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа.
Задържане и изземване на кореспонденция
Чл.165. (1) Задържането и изземването на кореспонденция се допускат само когато това се налага за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления.
(2) Задържането и изземването на кореспонденция в досъдебното производство се извършват по искане на прокурора с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието.
(3) Задържането и изземването на кореспонденция в съдебното производство се извършват по решение на съда, който разглежда делото.
(4) Задържането и изземването на кореспонденция се извършва по реда на чл.162, ал.1-4.
(5) Разпоредбите на ал.1-4 се прилагат и при задържането и изземването на електронна поща.
Претърсването и изземването са два различни способа за събиране и проверка на доказателства и доказателствени средства. В повечето случаи претърсване и изземване се осъществяват в условията на непосредствена последователност и за тях се изготвя един протокол. Изземването, обаче, е мислимо и без претърсване — когато за нуждите на процеса трябва да се изземе вещ, чието местона¬хождение е известно.
Претърсване и изземване се извършват, когато има достатъчно основание да се предполага, че в някое помещение или лице се на¬мират предмети или книжа, които могат да имат значение за делото. Целта на тези действия е откриване и изземване на книжа и вещи.
Претърсване и изземване се реализират от орган на досъдебно произ¬водство и от съд — в съдебното производство (в първата и въззивната инстанции), за което органът съставя протокол за претърсване и изземване или само изземване. Използва се като неотложно следст-вено действие.
а) Извършване:
- в досъдебното производство претърсване и изземване се извършват с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд;
- органът на досъдебното производство извършва претърсване и изземване в присъствие на поемни лица и на лицето, което използва помещението или на пълнолетен член на семейството му, респ. домоуправителя или представител на общината, или кметството;
- преди да пристъпи към претърсване и изземване, органът представя разрешението за това и предлага да му се посочат търсе¬ните предмети и книжа;
- помещения и хранилища се отварят принудително, само при отказ да бъдат отворени, като се избягват ненужни повреди;
- иззетите предмети и книжа се предявяват на поемните лица и другите присъстващи, след което се опаковат и се запечатват на мястото на изземването им.
б) Особени хипотези на претърсване и изземване:
- личен обиск (претърсване налице) се извършва при задържане и когато има достатъчно основание да се счита, че присъстващите при претърсването лица са укрили предмети или книжа от значение за делото. Тогава претърсване на лице в досъдебиото производство
се извършва и без разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд. Обискът се извършва от лице от същия пол, в присъствие на поемни лица от съшия пол. Протоколът за извършеното действие по разследване се представя за одобряване на съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа;
- задържане и изземване на кореспонденция се предприема, когато се налага за разкриване и предотвратяване на тежки прес¬тъпления. В досъдебното производство се извършва с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд. В учреждение кореспонденцията се изземва и изследва в присъствие на поемни лица, избрани измежду служителите.
Огледът е способ за събиране и проверка на доказателствени материали. Извършва се от ръководно-решаващия в съответния стадий орган, който съставя за това протокол. Изразява се в изследване на местности, помещения, предмети и лица с цел да се разкрият, непосредствено да се изследват и запазят по реда на НПК следи от престъпното деяние и други данни, необходими за "изясняване на обстоятелства по делото.
а) Извършване:
-огледът се извършва от съда и органите на досъдебното производство, а при необходимост с участието на вещо лице или специалист — технически помощник;
-при извършване на огледа всичко се изследва, както е заварено, а след това се правят необходимите размествания;
- осъществява се в присъствието на поемни лица, освен в случаите, когато се провежда в съдебно заседание. Поемните лица се определят от органа, извършващ огледа, измежду лица, които нямат друго процесуално качество и не са заинтересувани от изхода на делото. Поемните лица са субекти на наказателно-процесуални отношения, не осъществяват основна процесуална функция и имат право: да правят бележки и възражения по допуснатите непълноти и закононарушения; да искат поправки, изменения и допълнения на протокола за оглед; да подписват протокола при особено мнение, като писмено излагат съображенията за това; да искат отмяна на актовете, които накърняват техни права и законни интереси; да по¬лучат съответно възнаграждение и да им се заплатят направените разноските. Същността на реализираната от поемните лица процесуална функция се състои в това, да удостоверят правилното отразяване в протокола на извършените процесуални действия по огледа, а в случай че се оспори достоверността на протокола, поемните лица се разпитват като свидетели за оспорените обстоятелства.
б) Видове оглед:
- оглед на труп — извършва се на мястото на откриването, в присъствие на съдебно-медицински експерт или в присъствие на друг лекар. Погребението на трупа се извършва с разрешение на прокурора. Изравянето на труп се допуска по нареждане на съда или на прокурора, в присъствието на съдебно-медицински експерт;
- освидетелстване на лице (оглед на лице) — при него не се допускат действия, които унижават достойнството на лицето или са опасни за здравето му. Когато се налага освидетелстваното лице да бъде съблечено, поемните лица трябва да бъдат от същия пол. Ако длъжностното лице, което следва да извърши освидетелстването, е от друг пол, освидетелстването се извършва от лекар. Оглед на лице в досъдебното производство се извършва с писменото му съгласие, а без такова — с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд. В неотложни случаи, когато това е единствената въз¬можност за събиране и запазване на доказателства, органът на до¬съдебното производство може да извърши оглед без предварително разрешение, като представя протокола за одобряване на съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа.
- оглед на местопроизшествието — типично действие, предвидено като водещо при извършване на прокурорска проверка по чл.119, ал.1/ЗСВ.