57. Същност на доказателствата. Видове.

Доказателствени средства
Чл.105. (1) Доказателствените средства служат за възпроизвеждане в наказателното производство на доказателства или на други доказателствени средства.
(2) Не се допускат доказателствени средства, които не са събрани или изготвени при условията и по реда, предвидени в този кодекс.
Видове доказателствени средства
Чл.114. Доказателствата се установяват чрез гласни, веществени и писмени доказателствени средства.
Гласни доказателствени средства
Обяснения на обвиняемия
Чл.115. (1) Обвиняемият дава обясненията си устно и непосредствено пред съответния орган.
(2) Обвиняемият не може да бъде разпитван по делегация или чрез видеоконференция, освен в случаите, когато се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина.
(3) Обвиняемият може да дава обяснения във всеки момент на разследването и на съдебното следствие.
(4) Обвиняемият има право да откаже да дава обяснения.
Доказателствена сила на самопризнанието на обвиняемия
Чл.116. (1) Обвинението и присъдата не могат да се основават само на самопризнанието на обвиняемия.
(2) Самопризнанието на обвиняемия не освобождава съответните органи от задължението им да събират и други доказателства по делото.
Показания на свидетеля
Чл.117. Със свидетелски показания могат да се установят всички факти, които свидетелят е възприел и които допринасят за разкриване на обективната истина.
Лица, които не могат да бъдат свидетели
Чл.118. (1) Не могат да бъдат свидетели лицата, които са участвали в същото наказателно производство в друго процесуално качество, освен:
1. обвиняемия, спрямо когото производството е прекратено или завършено с влязла в сила присъда;
2. пострадалия, частния обвинител, гражданския ищец, гражданския ответник;
3. поемните лица, както и служители на Министерството на вътрешните работи или на военната полиция, присъствали при извършване на оглед и свързаните с него претърсване и изземване.
(2) Лицата, които са извършвали действия по разследването и съдебни следствени действия, не могат да бъдат свидетели, включително и когато протоколите за извършените от тях действия не са изготвени при условията и по реда, предвидени в този кодекс.
(3) Не могат да бъдат свидетели и лицата, които поради физически или психически недостатъци не са способни да възприемат правилно фактите, имащи значение за делото, или да дават достоверни показания за тях.
Веществени доказателствени средства
Изготвяне и прилагане към делото на веществени доказателствени средства
Чл.125. (1) Когато веществените доказателства не могат да се отделят от мястото, където са намерени, както и в други предвидени в този кодекс случаи, се изготвят фотоснимки, диапозитиви, кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, записи върху носител на компютърни информационни данни, планове, схеми, отливки или отпечатъци.
(2) Съдът и органите на досъдебното производство събират и проверяват и веществените доказателствени средства, изготвени при използването на специални разузнавателни средства, в предвидените от този кодекс случаи.
(3) Материалите по ал.1 и 2 се прилагат към делото.
Лица, които изготвят веществени доказателствени средства
Чл.126. (1) Веществените доказателствени средства се изготвят по възможност от лицата, които извършват действията по разследване и съдебните следствени действия.
(2) Когато за това са необходими специални знания и подготовка, назначава се специалист - технически помощник.
(3) Не могат да бъдат специалисти - технически помощници, лицата, посочени в чл.148, ал.1.
(4) Специалистът - технически помощник, изпълнява възложената му задача под непосредствен надзор и ръководство на органа, който го е назначил.
(5) За неявяване или отказ да изпълни възложената му задача без уважителни причини специалистът - технически помощник, отговаря по чл.149, ал.5 като вещо лице.
Раздел IV
Писмени доказателствени средства
Видове писмени доказателствени средства
Чл.127. Писмени доказателствени средства са протоколите за действията по разследване, съдебните следствени и другите процесуални действия, протоколите за изготвяне на веществени доказателствени средства и други документи.
Съставяне на протокол
Чл.128. За всяко действие по разследване и съдебно следствено действие се съставя протокол на мястото, където то е извършено.
Съдържание на протокола
Чл.129. (1) В протокола се посочват: датата и мястото на действията по разследване и съдебните следствени действия; времето, когато са започнали и завършили; лицата, които са участвали; направените искания, бележки и възражения; извършените действия в тяхната последователност и събраните доказателства.
(2) Протоколът се подписва от органа, извършил действието, както и от други участници в наказателното производство в случаите, предвидени в този кодекс.
Поправки, изменения и допълнения в протокола
Чл.130. Всички поправки, изменения и допълнения в протокола трябва да бъдат удостоверени с подписа на лицата, които са го подписали.
Протоколите като доказателствено средство
Чл.131. Протоколите, съставени при условията и по реда, предвидени в този кодекс, са доказателствени средства за извършване на съответните действия, за реда, по който са извършени, и за събраните доказателства.
Протокол за изготвяне на веществени доказателствени средства
Чл.132. (1) Изготвянето на веществени доказателствени средства се отразява в протокола за съответното действие или в отделен протокол, който се подписва от органа, извършил действията, и от специалиста - технически помощник.
(2) Изготвянето на веществени доказателствени средства, получени при използване на специални разузнавателни средства, се отразява в протокол, подписан от ръководителя на службата, изготвила вещественото доказателствено средство, в който се посочват:
1. времето и мястото на прилагане на специалното разузнавателно средство и изготвянето на съответните веществени доказателствени средства;
2. самоличността на контролираното лице;
3. използваните оперативни способи и технически средства;
4. текстово възпроизвеждане на съдържанието на вещественото доказателствено средство.
(3) Към протокола по ал.2 се прилагат: искането за използване на специалното разузнавателно средство, писменото съгласие на лицата по чл.123, ал.7, разрешението за използването му и разпореждането на министъра на вътрешните работи или на упълномощен от него заместник-министър по реда на Закона за специалните разузнавателни средства.
(4) Неразделна част от протокола по ал.2 са веществените доказателствени средства, които се прилагат към делото.
Снабдяване с документи
Чл.133. (1) По искане на заинтересованото лице съдът или органът на досъдебното производство му издава удостоверение, по силата на което държавните и общинските органи, юридическите лица и едноличните търговци са длъжни да го снабдят с необходимите документи в рамките на тяхната компетентност.
(2) За неизпълнение на задължението по ал.1 без уважителни причини на съответното длъжностно лице се налага глоба от сто до хиляда лева.
Документ на чужд език
Чл.134. Когато е съставен на чужд език, документът се придружава с превод на български език, заверен по надлежния ред, или се назначава преводач.
Хартиен носител на компютърни информационни данни
Чл.135. Компютърни информационни данни трябва да бъдат записани и върху хартиен носител по реда на чл. 163, ал. 7.
Доказателствени средства.
а) Доказателствените средства са процесуално-технически спо¬соби за внасяне в процеса на доказателства по делото. Те са носители, източници на доказателства. Като доказателствени средства са уре-дени: обясненията на обвиняемия, обясненията на заподозрения, свидетелските показания, писмените доказателствени средства и веществените доказателствени средства. Не се допускат доказателст¬вени средства, които не са събрани или изготвени при условията и по реда, предвиден в НПК.
б) Белези:
- доказателствените средства възпроизвеждат, установяват интересуващи процеса факти, които би могло да бъдат доказателства;
- доказателствените средства се изготвят с оглед внасяне на всички (възможни, относими) доказателства в процеса. Повечето доказателства се внасят в производството единствено и само чрез доказателствени средства; така, фактите, които излагат при своя разпит заподозреният, обвиняемият и свидетелят се съдържат в съответни обяснения и показания. Това се отнася и до веществените доказателства, които не може да се приложат пряко, непосредствено по делото — затях се изготвят веществени доказателствени средства (например, вагон с контрабандна стока). Някои веществени доказа¬телства са във вид и размер, който не препятства тяхното непосредст¬вено прилагане по делото, съхраняването им в канцеларията на следствената служба, прокуратурата и съда. За тях, обаче, законът също е предвидил, като общ процесуален режим, изискването да бъдат описани в протокол и фотографирани, т.е. и за тях се съставят доказателствени средства;
- доказателствените средства могат да съдържат не само доказа¬телства, но и други доказателствени средства. В този смисъл прото¬колът от съдебно заседание на първата и въззивната инстанция съ¬държа огледани, събрани и проверени в заседанието на правораз-давателния орган веществени доказателства, но също обяснения на подсъдимия и показания на свидетели, които са доказателствени средства; така, протоколът за разпит на обвиняемия на предвари¬телното производство, който е доказателствено средство, фиксира в себе си обясненията на привлеченото към наказателна отговорност лице.
в) Съществото на доказателствените средства, уредени в НПК, се корени в това, че са:
- процесуално-технически способ, формален по своя характер;
- акт на процеса, феномен на наказателния процес като обективно-правна уредба, елемент в законодателството;
- изрично уредени в НПК откъм предпоставки, ред и условия за събиране и проверка;
- лимитативно предвидени в наказателно-процесуалния закон.
Не се допуска боравене с източници на доказателства, които не са легализирани чрез съответни норми в закона.
Видове доказателствени средства. 1. Доказателствени средства са обясненията на обвиняемия, свидетелските показания, протоколите от следствени и съдебни действия и веществените доказателствени _средства. Те се подразделят на три основни вида: гласни (обяснения и показания), писмени и веществени. Гласните доказателствени средства се съби-рат в наказателния процес чрез даване на устни изявления от лица с определено процесуално качество в хода на разпит. Писмените доказателствени средства и веществените доказателствени средства се изготвят по законоустановен ред във вид на писмен документ, респ. вещ.
2. Обясненията на обвиняемия (Глава осма, Раздел II НПК) са изявления в процеса, посредством които се възпроизвеждат определени факти за обстоятелства от предмета на доказване.
а) обвиняемият има право да дава обяснения по обвинението, което означава изтъкване на аргументи, съображения, доводи в полза на своята защита, срещу повдигнатото спрямо него обвинение. По силата на своето право на защита обвиняемият може да откаже дадаваобяснения и въобще да не дава обяснения и от това не могат да се правят изводи в негова вреда. От друго естество са обясненията на обвиняемия, чрез които той внася доказателства по делото. Този втори вид обяснения, които се реализират като доказателствени средства (източници на доказа¬телства) също са процесуално право на обвиняемия, еднотипно с правото му да представя доказателства и да иска ръководно-решаващия процесуален орган да ги допусне, събере и провери по реда на НПК. Така обвиняемият може да иска от съда, при последната му дума в съдебно заседание на първата или въззивната инстанция, да бъде отново разпитан, за да даде важни за делото обяснения; съдът е длъжен да се произнесе по искането и евентуално да възобнови съдебното следствие, което е процесуална територия в съдебно за¬седание за извършване на разследване.
б) Обясненията на обвиняемия се дават устно и непосредствено пред ръководно-решаващия орган. Още при първоначалния разпит на него се поясняват процесуалните му права, включително правото да има защитник; обясненията се дават в присъствието на защитник, когато обвиняемият заяви искане в тази насока, което се вписва в протокола.
в) От съдържателна страна, обясненията на обвиняемия могат да бъдат самопризнания и оговор. Самопризнанието се отнася до изнасяне на доказателства за виновно извършване на престъпното деяние от разпитвания обвиняем.
г) В рамките на един висящ наказателен процес обвиняемият (всеки обвиняем по делото) може да бъде многократно разпитван и да дава обяснения. Не са изключени при това, цялостно или частично, противоречия между дадени по различно време обяснения, а също оттегляне на обяснения (с аргумент, например, че не отговарят на истината, че са дадени под натиск на държавен процесуален орган или от други лица и т.н.). Когато ръководно-решаващ в съответния стадий орган е прокурор или разследващ орган, при подхождане
към постановяване на определен процесуален акт и при оценка на съвкупността на доказателствените материали, той взема предвид всички дадени до този момент на процеса обяснения на обвиняемия и по вътрешно убеждение решава кои обяснения кредитира с доверие и кои не — след като ги съпостави с другите доказателствени материали поединично и в тяхната съвкупност. Ако ръководно-решаващ орган е съдът в правораздавателното производство, той взема това решение като съпоставя и преценява по вътрешно уоеждение обясненията на подсъдимия, дадени по същото дело на досъдебното произ¬водство пред съдия или пред друг състав на съда.
Свидетелските показания са изявления, посредством които свидетелите възпроизвеждат интере¬суващи процеса факти. Със свидетелски показания могат да се установят всички обстоятелства от предмета на доказване. На наказателния процес са непознати ограниченията на чл. 133 ГПК в тази насока.
Процесуален статут на свидетеля. Свидетелите са Физически лица,субекти на наказателно-процесуални отношения, извън кръга на субектите на процеса. Те не осъществяватосновна процесуална функция. Процесуалната им роля се ограничава до това — да дават показания относно своите непосредствени възприятия, с което се подпомага разкриването на обективната истина по делото.
- свидетели могат да бъдат всички физически лица, освен лицата, които поради физически или психически недостатъци не са способни да възприемат правилно фактите от значение за делото или да дават достоверни показания по тях. Пострадалият от престъплението (частен обвинител, граждански ищец) и съпричинителят на вредите (граждански от¬ветник) се допускат до разпит като свидетели, но следва да се има предвид тяхната заинтересуваност с оглед изхода на делото, Поемните лица са субекти на наказателно-процесуални отношения, не осъществяват основна процесуална функция, присъстват при из¬вършване на оглед, претърсване, изземване, следствен експеримент и разпознаване, освен когато това са извършвани в съдебно заседание съдебни следствени действия. Те присъстват при осъществяване на посочените способи за събиране и проверка на доказателствен материал и удостоверяват с подписите си правилността на със¬тавения протокол за съответните действия по разследване. Поемните лица се привличат в качеството на потенциални свидетели: в случай, че бъде оспорена достоверността на съставения протокол за дейст¬вия по разследване, те се разпитват като свидетели по тези въпроси;
- съпругът, възходящите, низходящите, братята и сестрите на обвиняемия могат да откажат да свидетелстват. Тази възможност в тяхна полза им е призната по морално-етични съображения -- защита на свидетеля - Когато са налице доста¬тъчно основания( достатъчно доказателства) да се предполага, че в резултат на свидетелстването е възникнала или може да възникне опасност за живота, здравето или имота на свидетеля, на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения, то органът на досъдебнотогдюизводство, съдията — докладчик или съдът взема мерки за защита по отношение на посочените лица. Защитните мерки които се предприемат са: запазване в тайна самоличността на свиде¬теля и осигуряване на охрана. Свидетелят, чиято самоличност се пази в тайна, се нарича оше "свидетел със скрита самоличност" и "анонимен свидетел". Той не присъства в съдебната зала по време на съдебното заседание, не подписва протокола за разпит, не участва в очни ставки, фигурира по делото с идентификационен номер вместо с трите имена и местоживеенето си; този свидетел се разпитва тайно, като се вземат мерки за запазване на неговата самоличност в тайна. ВЪПРОСИ МУ се задават писмено и той писмено отговаря. Непосредствен достъп до защитения свидетел имат съответните органи на досъдебното производство и съдът, а защитникът и повереникът — ако свидетелят е посочен от тях. Съдеб-ното_заседание по дело, в което има свидетел със скрита самолич¬ност, се провежда задължително при закрити врати.
Мерките за защита на свидетел се предприемат с процесуален акт на ръководно-решаващия в съответния стадий държавен процесуален орган, които ги снема с постановяване на друг такъв акт, когато отпадне необходимостта от прилагането им или по молба на лицето, по отношение на което са взети.
- задължения на свидетеля: редовно призован да се яви пред съответния ръководно-решаващ орган, да изложи всичко, което знае по делото и да отговаря на поставените му въпроси, както и да остане на разположение на органа, който го е призовал, докато това е необходимо. Неявяването на свидетел без уважителни "Причини се санкционира с глоба и по отношение на него се предприема принудително довеждане. Свидетелят не е длъжен да дава показания по въпроси, отговорите на които_биха уличили в извършване на престъпление него, неговите възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг. Свидетелят, също така, не може да бъде разпитван относно обстоятелства, които са му били поверени като защитник или повереник. Свидетел, който извън тези случаите откаже да свидетелства, се наказва с глоба. Глоба се налага и при всеки следващ отказ.
Органът, който води разпита, предупреждава свидетеля за наказателната отговорност, ако откаже да даде показания, даде неистински показания или премълчи някои обстоятелства;
- права на свидетеля: да си служи с бележки за цифри, дати и др., които се намират у него и се отнасят до неговите показания, да получи възнаграждение за загубения работен ден, да му бъдат заплатени направените разноски и да иска отмяна на актовете, които накърняват негови права и законни интереси.
Видове доказателствени средства: писмени доказателствени средства и веществени доказателствени средства
1. Писмени доказателствени средства са: писмени документи, книжа, съставени по предвидения от занона ред от компетентен държавен орган, при съблюдаван изиск-ванията на НПК за реквизити. Чрез тях се удостоверява предимно извършването на действия по разследване или съдебни следствени действия и събраните при това доказателства.
За всяко действие по разследване и съдебно следствено дейст¬вие се съставя протокол на мястото, където е извършено. Това се отнася за действията по делегация и при условията на съдебна поръчка на орган на друга държава. В протокола за съответното действие се посочват: дата и мястото на извършване на следствените действия; времето, когато са започнали и завършили; участвалите лица; направените искания, бележки и възражения; извършените -действия в тяхната последователност и събраните доказателства Протоколът се подписва от органа, извършил действията по разслед¬ване или съдебните следствени действия, а също от поемните лица, когато се предвижда участието им като субекти на наказателно-процесуални отношения. От там и на¬сетне, всички поправки, изменения и допълнения в протокола трябва да бъдат удостоверени с подписа на лицата, които са ги извършили.
- когато е съставен на чужд език, документът трябва да се придружава от превод на български език, заверен по надлежен ред или се назначава преводач;
- държавните и обществените организации са длъжни да снабдят_с необходимите документи заинтересувани лица, които разпо¬лагат с удостоверение на съда или на орган на досъдебното производство за това.
Съставените в процеса протоколи и други книжа се приобщават по делото. Когато са събрани и проверени на досъдебното произ¬водство, те се прочитат в съдебно заседание.
2. Веществени доказателствени средства са изготвените по съответния ред предмети, чрез които се възпроизвеждат в производството по делото факти — следи от престъплението, годни да послужат за установяване на фактически обстоятелства от предмета на доказване.
а) Веществени доказателствени средства се съставят:
- когато веществени доказателства не може да се отделят от мястото, където са намерени, както и в други предвидени в НПК случаи;
- във всички случаи — при оглеждане, протоколиране на намерени веществени доказателства и тяхното фотографиране. В този случай се съставя фотоснимка като веществено доказателствено средство.
Видове веществени доказателствени средства: фотоснимки, диапозитиви, кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, планове, схеми, отливки, отпечатъци.
Веществените доказателствени средства се изготвят по възмож¬ност от органите, които извършват действия по разследване и съдебни следствени действия, а когато за това са необходими спе¬циални знания и подготовка—назначава се специалист — технически помощник. Специалистите — технически помощници са субекти на наказателно-процесуални отношения, които не осъществяват основ¬на процесуална функция, изпълняват работа с помощно-техническо за делото естество и имат право на защита като граждани в процеса.
При изготвяне на веществени доказателствени средства се със¬тавя протокол, който се подписва от извършилия действията орган и специалиста — технически помощник.