56. Предмет и тежест на доказване.

Доказателства
Чл.104. Доказателства в наказателното производство могат да бъдат фактическите данни, които са свързани с обстоятелствата по делото, допринасят за тяхното изясняване и са установени по реда, предвиден в този кодекс.

Доказателствени средства
Чл.105. (1) Доказателствените средства служат за възпроизвеждане в наказателното производство на доказателства или на други доказателствени средства.
(2) Не се допускат доказателствени средства, които не са събрани или изготвени при условията и по реда, предвидени в този кодекс.
Способи на доказване
Чл.106. Доказването в наказателното производство се извършва чрез способите, предвидени в този кодекс.
Събиране и проверка на доказателства
Чл.107. (1) Органите на досъдебното производство събират доказателствата служебно или по искане на заинтересованите лица.
(2) Съдът събира доказателствата по направените от страните искания, а по свой почин - когато това се налага за разкриване на обективната истина.
(3) Съдът и органите на досъдебното производство събират и проверяват както доказателствата, които разобличават обвиняемия или отегчават неговата отговорност, така и доказателствата, които оправдават обвиняемия или смекчават отговорността му.
(4) Не може да се откаже събирането на доказателства само защото искането не е направено в определен срок.
(5) Всички събрани доказателства подлежат на внимателна проверка.
Действия по разследването и съдебни следствени действия по делегация или в друг район
Чл.108. (1) Действия по разследването и съдебни следствени действия по делегация се допускат, когато трябва да бъдат извършени вън от района на органа, който разглежда делото, и извършването им от този орган е свързано с особени затруднения.
(2) Когато е постановена от съд, делегацията се изпълнява от съответния районен съдия, а когато е постановена от орган на досъдебното производство - от съответния орган на досъдебното производство.
(3) Когато намери за необходимо, органът, който разглежда делото, може да извърши отделни действия по ал. 1 и в района на друг орган.

Видове веществени доказателства
Чл.109. Като веществени доказателства се събират и проверяват предметите, които са били предназначени или са послужили за извършване на престъплението, върху които има следи от престъплението или са били предмет на престъплението, както и всички други предмети, които могат да послужат за изясняване на обстоятелствата по делото.
Описване, фотографиране и прилагане на веществени доказателства към делото
Чл.110. (1) Веществените доказателства трябва да бъдат внимателно огледани, подробно описани в съответен протокол и по възможност фотографирани.
(2) Веществените доказателства се прилагат към делото, като се вземат мерки да не се повредят или изменят.
(3) Когато делото се предава от един орган на друг, веществените доказателства се предават заедно с него.
(4) Веществени доказателства, които поради размерите си или по други причини не могат да бъдат приложени към делото, трябва да бъдат по възможност запечатани и оставени на съхранение в местата, посочени от съответния орган.
(5) Парите и другите ценности се предават за пазене в търговска банка, обслужваща държавния бюджет, или в Българската народна банка.

Пазене на веществените доказателства
Чл.111. (1) Веществените доказателства се пазят, докато завърши наказателното производство.
(2) Предметите, иззети като веществени доказателства, с разрешение на прокурора могат да бъдат върнати на правоимащите, от които са отнети, преди да завърши наказателното производство, само когато това няма да затрудни разкриването на обективната истина и не са предмет на административно нарушение.
(3) Отказът на прокурора по ал.2 може да бъде обжалван от правоимащото лице пред съответния първоинстанционен съд. Съдът се произнася по жалбата в тридневен срок от постъпването й еднолично в закрито заседание с определение, което е окончателно.
(4) Предметите, иззети като веществени доказателства, които подлежат на бързо разваляне и не могат да се върнат на правоимащите, от които са отнети, с разрешение на прокурора се предават на съответните учреждения и юридически лица за ползване според предназначението им или се продават и получената сума се внася в търговска банка, обслужваща държавния бюджет.
(5) Наркотичните вещества, прекурсорите и растенията, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат унищожени преди приключване на наказателното производство при условията и по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. В този случай до приключване на производството се пазят само иззетите представителни проби.

Разпореждане с веществени доказателства
Чл.112. (1) Освен в случаите, предвидени в чл.53 от Наказателния кодекс, предметите, иззети като веществени доказателства, се отнемат в полза на държавата, когато не е установено на кого принадлежат и в едногодишен срок от завършването на наказателното производство не са били потърсени.
(2) Предметите, иззети като веществени доказателства, притежаването на които е забранено, се предават на съответните учреждения или се унищожават.
(3) Писмата, книжата или други писмени актове, иззети като веществени доказателства, се оставят към делото или се предават на заинтересованите учреждения, юридически и физически лица.

Спор за право върху предмети, иззети като веществени доказателства
Чл.113. Когато възникне спор за право върху предмети, иззети като веществени доказателства, който подлежи на разглеждане по реда на Гражданския процесуален кодекс, те се пазят, докато решението на гражданския съд влезе в сила.
Белези:
- доказателства са фактически данни: факти, събития, със¬тояния, предмети и въобще всяка обективна даденост без оглед на време, място и условия на осъществяване. Доказателствата като фактически данни са следи от осъществилото се престъпно деяние, оставени в обективната реалност. Въз основа на тях и чрез осъщест¬вяване на логически операции се достига до извод за истинно установяване на релевантните фактически обстоятелства по делото.
- доказателствата са във връзка с обстоятелствата по делото. Тази връзка е обективно съществуваща. Без значение е нейният ха¬рактер: диалектическа, причинно-следствена, корелативна или друг вид. Наличието на връзка се установява за всяко отделно доказателство в резултат на оценка за относимост. Връзката прави доказателството относимо, релевантно, което може да бъде процесуално реализирано в съвкупността на доказателствените материали при постановяване на определен процесуален акт;
- доказателствата допринасят за изясняване на обстоятелствата от предмета на доказване. Сами по себе си доказателствата нищо не доказват. Тяхната ценност за процеса се корени в това, че носят определена, интересуваща наказателното производство информация. Доказателствата се привличат в процеса, за да се извлече съдържанието им във вид на сведения за релевантните фактически обстоятелства по делото. Тези сведения са основание за изграждане впос¬ледствие на изводи от ръководно-решаващия орган и от всички останали субекти на наказателно-процесуални отношения.
- доказателствата са установени по реда на НПК, т.е. при спазване на законоустановена форма (предпоставки, ред, условия, рек¬визити на процесуалните актове) за тяхното допускане, събиране и проверка. Нарушаването на формата води до порок в процесуалната дейност. Доказателства са тези фактически данни, които са преминали през механизма на наказателно-процесуалното доказване.
Съществото на доказателствата в наказателния процес се изразява в това, че:
- са конкретни факти — с материално или нематериално естест¬во, но винаги с точно определено битие и характерни белези на неговото осъществяване;
- са елементи от обективната действителност. Те са обективно проявили се факти, а не представи или идеи на длъжностни лица или на заинтересувани лица;
- може да са всички възможни, реално съществуващи факти, данни, състояния в огромното разнообразие на заобикалящия свят;
- не може да бъдат предвидени, указани в НПК в пълнота, с оглед на невъзможността в позитивен план да се опишат характерните признаци на всички обективни факти.

Видове доказателства
1. Преки и косвени. Делението зависи от отношението на доказателствата към обстоятелствата от предмета на доказване. Преки са доказателствата, които непосредствено установяват реле¬вантни по делото обстоятелства. Такива се съдържат в показанията на свидетели — очевидци. Тези доказателства пряко разкриват обстоятелства по делото и затова държавният процесуален орган винаги се стреми да набави за ръководеното от него производство преки или преди всичко преки доказателства. В противовес на това, косвените доказателства нямат тази доказателствена ценност. Всяко едно косвено доказателство само за себе си не може да доведе до установяване на обстоятелство от предмета на доказване. Косвеното доказателство устано¬вява друг факт (наричан доказателствен факт), който има отношение към главния факт. значението им в производството по делото е в две насоки:
- да консолидират наличните по делото преки доказателства и така да се формира съвкупност на доказателства;
-_да се организират по начин, който да дава възможност за обосноваване на обвинението и осъдителната присъда, съобразно заложеното в тях еднозначно и категорично знание по всички въпроси на делото, ако няма преки доказателства. В такъв случай косвените доказателства следва да изграждат система, верига, едно непро¬тиворечиво цяло, което да води безсъмнено до точно определен извод.
2. Обвинителни и оправдателни. Обвинителните доказателства обосновават повдигане и поддържане на обвинение срещу определено лице за извършено от него престъпление. Те установяват ос¬нованията на материалноправните и процесуалните предпоставки за привличане на едно лице към наказателна отговорност — уличават го като съучастник (извършител или съизвършител) на процесното деяние, аргументират произтеклата от това наказателноправна отговорност и отегчаващите отговорността обстоятелства, включително препятстващите прилагането на условно осъждане по чл. 66 НК и условно освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а НК. Оправдателните до-казателства обслужват интересите на защитата с оглед: обосноваване невиновността на обвиняемия, оспорване безсъмнената състоятелност на повдигнатото обвинение, указване на по-лека наказателна отговорност, възможност за освобождаване от изтърпяване на наказанието и освобождаване от наказателна отговорност. В наказателния процес се изисква държавните процесуални органи да бъдат обек¬тивни, да способстват за събиране както на обвинителни, така и на оправдателни доказателства, за изясняване както на отегчаващи, така и на смекчаващи отговорността обстоятелства.
3. Първични и производни — в зависимост от характера на източника. Когато доказателственото средство — източник на доказа¬телства възпроизвежда фактически данни в качеството си на първоизточник, то съдържащите се в него доказателства са първични — например, доказателства, получени от показания на свидетел на престъплението или от обяснения на обвиняемия, когато лицата са имали преки възприятия от осъществилото се събитие на престъп¬лението. Ако доказателственото средство не е първоизточник и отразява в съдържанието си препредавана ("през няколко ръце") информация, чрез него се внасят в процеса производни доказателства. Наказателният процес се стреми да използва първични доказа¬телства, тъй като тяхната доказателствена достоверност е с по-висока степен на ве-роятност.
4. Веществени и невеществени — съобразно естеството, субстан¬цията на изграждане на фактическите данни — доказателства. Невеществените доказателства нямат материално естество, не са вещ за разлика от веществените доказателства.
Веществените доказателства по всяко наказателно дело могат да бъдат:
- предмети, които са били предназначени или са послужили за извършване на престъплението;
- предмети, върху които има следи от престъплението;
- предмети, спрямо които е било насочено престъпното посега¬телство;
- всички други предмети, които могат да послужат за изясняване на релевантни по делото обстоятелства.