5. Забранени споразумения, решения и съгласувани практики - обща забрана по чл.15 от ЗЗК.

Обща забрана
Чл. 15. (1) Забранени са всякакъв вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар, като:

1. пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия;
2. разпределяне на пазари или източници на снабдяване;
3. ограничаване или контролиране на производството, търговията, техническото развитие или инвестициите;
4. прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;
5. поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или от сключването на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение.
(2) Споразуменията и решенията по ал. 1 са нищожни.

Споразумения с незначителен ефект
Чл. 16. (1) Забраната по чл. 15, ал. 1 не се прилага за споразумения, решения и съгласувана практика с незначителен ефект върху конкуренцията.
(2) Ефектът е незначителен, когато общият дял на предприятията - участници на пазара на стоките или услугите - предмет на споразумението, решението или съгласуваната практика, не надвишава:
1. десет на сто от съответния пазар, ако участниците са конкуренти помежду си;
2. петнадесет на сто от всеки от съответните пазари, ако участниците не са конкуренти помежду си.
(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага, когато споразуменията, решенията или съгласуваната практика имат за цел или резултат:
1. пряко или косвено определяне на цени;
2. разпределяне на пазари и/или клиенти;
3. ограничаване на производството и продажбите.
(4) За прилагането на ал. 2 и 3 комисията приема правила, които се публикуват в регистъра по чл. 68, ал. 1.

В чл. 15 от ЗЗК е установена общата забрана за тези три категории правни актове, които водят до ограничаване на конкуренцията. В закона са изброени всички хипотези, при които се стига до такива общи забранени актове. Тези споразумения са нищожни. Нищожността настъпва по силата на закона – “ex lege”. Съществува още и частичната недействителност. Нищожността засяга частите от споразумението, които са в нарушение на чл. 15 ал. 2 от ЗЗК. В този случаи настъпват две последици: 1. автоматична нищожност – така се засяга правното действие за лицата и действието. Нищожността е юридически факт без намесата на КЗК. 2. Участниците носят административнонаказателна отговорност, която се обективира чрез налагане на санкции от КЗК по чл. 15 от ЗЗК. Предмет на регулиране от ЗЗК са административноправните последици, докато частноправните се регулират от частното право. Фактическият състав на общата забрана са: участниците в пазара(предприятия и сдружения); споразумения или съгласувана практика между предприятията; действието най-общо да е от естеството да предизвика антиконкурентен ефект, който е цел или резултат да наруши конкуренцията; този антиконкурентен ефект да не е незначителен. Всеки от тези елементи на тази забрана се осъществява от КЗК – дял III глава 9 от ЗЗК.
КЗК може да приложи забрана по чл. 80 ал. 1 от ДЕО – паралелно прилагане на националната и общностната забрана е задължително за КЗК, т.е. разглежданият казус засяга търговията между държавите от ЕС. Тогава прилагането на общата забрана е установяване от КЗК по национално и общностно право. Квалифицирането на нарушенията не променя характера на едно единствено нарушение което е равно само на една санкция. Самостоятелното прилагане по чл. 15 от ЗЗК е възможно при казуси, които не могат да засегнат търговията.

Субекти на обща забрана.
За предприятията със стопанска дейност. Забраната е приложима за стни и чуждестранни предприятия. Дали предприятието има за цел ограничаването на конкуренцията за съответния пазар. Практиката на СЕО показва, че не е задължително общата забрана да се прилага само за държавите от ЕС. Могат и да не са членки, но търгуват ли на територията на Европейския съюз, трябва да се съобразяват със законодателството и с конкуренцията.

Холдинг – обединение между дружество майка и други дъщерни дружества. При преобразуването на холдинг има: 1. преобразуване чрез промяна на правната форма. СЕО е категоричен, че при нарушение отговорността е за дружеството. 2. преобразуване чрез прехвърляне на собствена част на друго предприятие, което ще носи част от отговорността – отделяне чрез новообразуване. 3. вливане – едно предприятие “поглъща” друго. Правоприемството от последицата е и за двете предприятия. Всички права и задължения преминават от едното в другото дружество. 4. сдруженията от предприятия чл. 15 от ЗЗК – важно е да се характеризира дейността и функциите на това сдружение. Това са търговски съюзи, земеделски кооперации и др.

Споразумения.
Те са формално обективирани договори. Съществуват между предприятия с общи пазарни стратегии и намерения.

Решения на сдружения.
Това е такава форма на координирано поведение на назависими предприятия, което е улеснено от друг субект, който не участва на съответния пазар. Това решение си поставя за цел защита интересите на независими предприятия и им налага определено стопанско поведение. Така се заменя ефективната конкуренция със сътрудничество. Целта на забраната по чл. 15 от ЗЗК е да обхване всяко антиконкурентно конкуриране на независими предприятия, които следва да окажат ефективен натиск. Такива решения се приемат от асоциации и организации.

Съгласувана практика на предприятията.
Тя се намира в допълнителните разпоредби - параграф 1 т. 14. Това са действия на едно или повече предприятия. Те съзнателно заместват рисковете на конкуренцията с едно практическо сътрудничество между тях. Не се лишават предприятията от възможността за адаптирано поведение на пазара. Съобразяването с конкурента не предполага преки или косвени контакти между тях. Изискването е, за да се стигне до съгласуване на практиките, пазарът трябва да е прозрачен. Практиката е обичаен пазарен паралелизъм.