4. Система и функции на трудовото право.

Система на Трудовото право.
Това е съвкупност от правни разпоредби, обединени от един предмет и метод на правно регулиране.
Системата на Трудовото право се състои от две части:
1. Обща част – включва правилата и институтите, регулиращи всички трудови отношения: източници, принципи, същина на трудовите отношения. Тези правни норми се съдържат в Конституцията, общите положения на КТ, ЗУКТС, ЗЗБУТ;
2. Специална част - включва изучаването на онези институти, които оказват въздействие върху отделни елементи на трудовите отношения.
Дялове на Специалната част:
Индивидуалното Трудовото право - има за предмет индивидуалните трудови отношения между работника или служителя (Р/С) и работодателя (РД); включва възникването и прекратяването на ТПО, работно време и почивки, професионална квалификация, дисциплинарна отговорност на работника/служителя, отговорност на работодател при увреждане живота или здравето на работника/служителя, трудова книжка и стаж, индивидуални трудови спорове и др.
Колективното Трудовото право - има за предмет колективните отношения между общност от работници или служители и техния работодател или общности от работодатели. В Специалната част на Трудовото право има част за контрол за спазване на трудовото законодателство и отговорност при нарушаването му.

Функции на Трудовото право.
Съществуват две основни функции:
1) Закриляща функция - изрично е закрепена в КРБ и КТ. Трудът се гарантира и защитава от закона. Закрилата на труда означава закрила на този, който е носител на работната сила и извършва трудовия процес. Осигуряване свобода на труда означава встъпване в и прекратяване на ТПО в зависимост от волята на страните. Недопустими са принудителния труд и произволното прекратяване на ТПО от работодателя.
Закрилящата функция се изразява в:
Закрила на труда - защита на работника и служителя като икономически и социално по-слаба страна по трудовото отношение;
Минимални стандарти - това са правила, гарантиращи опазването на здравето, живота, работоспособността на работника и служителя в ТПО. Могат да се установяват по-благоприятни стандарти в колективните и индивидуални трудови договори, но не и по-неблагоприятни.
2) Производствена (икономическа) функция - тя се изразява в съдействие за развитие на производството, за зачитане интереса на работодателя, повишаване на професионалната квалификация.
Двете функции съществуват заедно и са взаимно зависими - по-доброто и развито производство осигурява по-добра защита и т.н.