4. Показатели за измерване на риска

Използват се показателите дисперсия или стандартно отклонение. Тези показатели измерват средното отклонение на фактическата от очакваната възвръщаемост на даден актив.
Очакваната възвръщаемост от актива се изчислява като средна аритметична от възможните величини на фактическата възвръщаемост от актива, претеглени с вероятността да се реализира всяка от тях.
Дисперсията се измерва като средна аритметична претеглена от квадратите на отклоненията на фактическата от очакваната възвръщаемост, като за тегла се използва вероятността да се реализира дадена фактическа въвръщаемост.
Стандартното отклонение се изчислява като корен квадратен от дисперсията. За разлика от дисперсията, която няма мерна единица, стандартното отклонение се измерва в единиците, в които се изразява изследваната величина.