4. Търновската конституция и външната политика на България

Приета е на 16.04.1879г. Сега действащата конституция е със 169чл. точно като Търновската. Берлинския договор е предвиждал създаването на конституция. Русия цели да играе голяма роля за изготвянето на конституцията. Съдебен отдел на окупационния корпус е ръководен от Сергей Лукянов, който създава проект за конституция, който е леко променен от учредителното събрание, което приема търновската конституция. Въз основа на търновската конституция, България представлява Парламентарна Конституционна Монархия.
Законодателната власт се дели между монарха и народното събрание. Събранието приема законите, но княза ги утвърждава и обнародва. Изпълнителната власт принадлежи на княза и всички органи на тази власт- правителство, министерства- са под контрола на княза. Министрите в правителството се назначават и освобождават от княза.
Търновската конституция трябва да зададе държавно-политическото устройство на страната и почти не регулира външната ни политика, но предвижда, че князът е върховен представител и глава на държавата. Чл.92 от нашата конституция определя на президента подобни представителни права. Княза е определен за представител в чл.5. В отделна разпоредба тази функция се разработва и се предвижда, че князът винаги представлява държавата пред други държави. Князът е върховен главнокомандващ армията /като президента/.

http://www.kingsimeon.bg/downloads/Turnovska_Konstitucia.pdf
Тази конкретна конституция е неизчерпателна в сферата на външната политика. Основното е, че Князът представлява държавата. Правомощията нито на великото нито на обикновеното народно събрание са почти изцяло отделени от външната политика. Великото народно събрание обаче гарантира суверенитета на територията. Само това събрание може да намали или увеличи територията на княжеството. Ако се стигне до случай на увеличаване или намаляване, то това може да стане само с одобрение на великото народно събрание. Освен това търновската конституция предполага, че само великото народно събрание дава съгласие за размяна или отстъпване на части от националната територия.
Обикновеното народно събрание конкретно в сферата на външната политика и сигурността има правомощия само по границите. Обикновеното народно събрание обаче по границите има право само да разрешава гранични корекции в ненаселени места.
Изрична правна уредба с конкретни правомощия на правителството са предвидени само в случай на смърт на княза. Търновската конституция предвижда създаването на министерство на външните работи. Тук особеността е, че към дейността на това министерство са отнесени и вероизповеданията.
Търновската конституция има и отношение към сключването на международни договори. От името на княза и с пълномощие на народното събрание се свързват с правителствата на съседните държави особени сговори за работи по управлението на княжеството.
НЕ се казва обаче кой ще сключва договорите, има безлично изречение „се сключват”. Статута на държавата е все пак зависим от Турция и по тази причина има неопределености.

1911г., 3г. след обявяването на независимостта на България, се прави изменение на конституцията в частта на международните договори. Новия текст казва, че международни договори се сключват от името на княза. Правителството е това, което води преговорите обаче. Промяната е и в това, че правителството преговаря и сключва с всички други държави /не само със съседните/ всякакви договори. Така отпадат всички ограничения. Промените предвиждат след сключването тези договори да се утвърждават от царя, за да станат валидни. След това тези договори се съобщават от министрите на народното събрание. Все пак търновската конституция предвижда определени категории международни договори да стават валидни чак след одобрение на народното събрание. Такива категории са: 1/ Договори за мир; 2/ Търговски договор; 3/ Договорите, които предвиждат разходи за държавата. Подобна уредба важи и днес. Днес част от международните договори подлежат на ратификация, а тези, които не подлежат на ратификация, подлежат поне на одобрение от изпълнителната власт.