41. Престъпления против народното здраве.

Чл.349. (1) Който умишлено тури или примеси опасен за живота или здравето предмет в кладенец, извор, водопровод или в друго приспособление, предназначено за общо ползуване, откъдето или с което да се черпи вода за пиене, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.
Престъпленията против народното здраве са такива посегателства, с които се поставя в опасност живота или здравето на неограничен кръг от хора. Първото от тях е създаване на опасност за живота и здравето чрез заразяване на водоизточник – чл.349. Субект може да бъде всяко наказателноотговорно лице. Изпълнителното деяние се изразява в туряне или примесване във водоизточника на опасна за живота или здравето на хората движима вещ. Престъплението е резултатно – заразяване на водоизточника. Формата и видът на вината са пряк или евентуален умисъл. Ако от деянието е последвала тежка телесна повреда или смърт, наказанието е по-тежко.
(2) (доп.,ДВ,бр.50 от 1995 г.; изм.,бр.153 от 1998 г.) Ако от деянието е последвала тежка телесна повреда, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, а ако е последвала смърт, наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
(3) (изм.,ДВ,бр.41 от 1985 г.) Съобразно различията по предходните алинеи се наказва и онзи, който с цел да зарази хора разпространи причинители на епидемично заболяване.
Чл.349а. (нов,ДВ,бр.62 от 1997 г.)
(1) Който наруши правила, установени за вземане и предоставяне на човешки органи или тъкани за трансплантация, се наказва с лишаване от свобода от една до три години.
(2) Наказанието е лишаване от свобода от три до пет години, ако деянието е извършено с користна цел.
Чл.350. (изм.,ДВ,бр.26 от 2004 г.) - (1) Който изготви храни или питиета, предназначени за общо ползване, по такъв начин, че в тях се създават или попадат опасни за здравето вещества, както и онзи, който продава, предлага за продан или по друг начин тури в обръщение такива храни или питиета, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
Заразяването е престъпление дори когато е било извършено по непредпазливост. Второто по-значително престъпление е по чл.350 – който изготви хранителни продукти или питиета, предназначени за общо ползване, по такъв начин, че в тях се създават или попадат опасни за здравето вещества, а също и този, който ги разпространява, се наказва. Субект може да е всяко наказателноотговорно лице. Формата и видът на вината са пряк или евентуален умисъл. Престъплението е резултатно. Ако от деянието е последвала телесна повреда или смърт, наказанието е по-тежко.
(2) Който наруши правила, уреждащи добива, производството, преработката, съхранението или търговията с животни, суровини, храни или питиета, предназначени за общо ползване, и с това изложи на опасност здравето или живота на другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години.
(3) Ако от деянието по ал.1 и 2 е последвала средна телесна повреда за другиго - наказанието е лишаване от свобода до шест години, ако е последвала тежка телесна повреда за другиго - лишаване от свобода от една до осем години, а ако е последвала смърт - лишаване от свобода от три до петнадесет години.
Чл.350а. (нов,ДВ,бр.26 от 2004 г.) Който в нарушение на закон произвежда или предлага на пазара храни, храни за животни или ветеринарномедицински продукти, или питиета, и с това изложи на опасност живота или здравето на другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години.
Чл.351. (1) (изм.,ДВ,бр.103 от 2004 г.) За деяния по чл.349 и 350, извършени по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация.
(2) Ако в този случай е последвала смърт за някого, наказанието е лишаване от свобода до пет години.
Чл.352. (1) (изм.,ДВ,бр.95 от 1975 г., бр.86 от 1991 г., бр.85 от 1997 г., бр.26 от 2004 г.) Който замърсява или допуска да се замърсят водни течения, басейни, подземни води или териториалните и вътрешните морски води, почвата и въздуха и с това ги направи опасни за хората, животните и растенията или негодни за използуването им за културно-битови, здравни, земеделски и други народностопански цели, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от сто до пет хиляди лева.
(2) (изм.,ДВ,бр.26 от 2004 г.) Същото наказание се налага и на длъжностно лице, което е допуснало при проектиране, строителство или експлоатация на отводнителни или напоителни системи да не се вземат необходимите мерки, за да се предотврати опасно замърсяване на вододайните зони за питейно водоснабдяване или покачването нивото на подземните води в населените и курортните места.
(3) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г., бр.103 от 2004 г.) Ако деянието по предходните алинеи е извършено по непредпазливост, наказанието е пробация или глоба до десет лева.
(4) (нова,ДВ,бр.95 от 1975 г.;изм.,бр.28 от 1982 г.) В маловажни случаи по ал.1 и 2 наказанието е глоба от пет до двадесет лева, а по ал.3 - от три до десет лева, налагана по административен ред.
Чл.352а. (нов,ДВ,бр.95 от 1975 г.; изм.,бр.10 от 1993 г.) - (1) (изм.,ДВ,бр.86 от 1991 г.,бр.85 от 1997 г.) Който замърси или допусне да се замърсят с петролни продукти или деривати териториални или вътрешни морски води или морски води в зони, определени с международно съглашение, в което участвува Република България, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и глоба до двадесет хиляди лева.
(2) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.) Ако деянието по предходната алинея е извършено по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до петстотин лева.
(3) (доп.,ДВ,бр.28 от 1982 г.,изм.,бр.10 от 1993 г.) В маловажните случаи по предходните алинеи наказанието е глоба от пет до сто лева, налагана по административен ред.
(4) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.) Капитан на кораб или друго плавателно средство, който не съобщи незабавно в най-близкото пристанище за изхвърлянето във води, посочени в ал.1, на петролни продукти или деривати, или на други вещества, опасни за хората, животните или растенията, се наказва с глоба до петстотин лева.
(5) (доп.,ДВ,бр.28 от 1982 г.;изм.,бр.10 от 1993 г.) Капитан или друго лице от командния състав на кораб, който не изпълни задължение за вписване в корабните документи на операция с вещества, опасни за хората, животните или растенията, или внесе в тях неверни сведения за такива операции, или откаже да представи тези документи на съответните длъжностни лица, се наказва с глоба до десет лева, налагана по административен ред.
Чл.353. (1) (изм.,ДВ,бр.95 от 1975 г.,бр.86 от 1991 г.) Длъжностно лице, което пусне или нареди да бъде пуснато в експлоатация предприятие или топлоелектрическа централа, преди да бъдат поставени в действие необходимите пречиствателни съоръжения, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от пет до петдесет лева.
(2) Същото наказание се налага и на длъжностно лице, което не изпълни задълженията си за изграждане на пречиствателни съоръжения, както и за осигуряване изправността и непрекъснатото правилно действие на такива съоръжения, поради което те не са могли да влязат в действие напълно или частично или са прекратили действието си.
(3) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г., бр.103 от 2004 г.) Ако деянието по предходните алинеи е извършено по непредпазливост, наказанието е пробация или глоба до десет лева.
(4) (нова,ДВ,бр.95/75 г.;изм.,бр.28 от 1982 г.,бр.10 от 1993 г.) В маловажни случаи наказанието е: по ал.1 и 2 - глоба от два до десет лева, а по ал.3 - глоба от 0,30 лв. до един лев, налагана по административен ред.
Чл.353а. (нов,ДВ,бр.86 от 1991 г.;изм.,бр.85 от 1997 г.) Длъжностно лице, което в кръга на служебните си задължения укрие или разгласи невярна информация за състоянието на околната среда и нейните компоненти - въздух, вода, почва, морски пространства - и от това последват немаловажни вреди за околната среда, живота и човешкото здраве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от сто до хиляда лева.
Чл.353б. (нов,ДВ,бр.62 от 1997 г.; доп.,бр.92 от 2002 г.) Който в нарушение на международни договори, по които Република България е страна, пренася през границата на страната опасни отпадъци, токсични химически вещества, биологически агенти, токсини и радиоактивни вещества, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и глоба от хиляда до три хиляди лева.
Чл.353в. (нов,ДВ,бр.62 от 1997 г.) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни задълженията си по събирането, съхраняването, транспортирането и обезвреждането на опасни отпадъци, се наказва с лишаване от свобода до една година.
Чл.353г. (нов,ДВ,бр.26 от 2004 г.) Който в нарушение на закон изгради водовземно съоръжение или съоръжение за използване на повърхностни или подземни води, се наказва с лишаване от свобода до две години и глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева.
Чл.353д. (нов,ДВ,бр.26 от 2004 г.) Който в нарушение на закон използва минерална вода за стопанска дейност, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба до пет хиляди лева.
Чл.354. (1) (изм.,ДВ,бр.95 от 1975 г.,бр.28 от 1982 г.,бр.10 от 1993 г.) Който без надлежно разрешение придобие, държи, отчужди или предаде другиму силно действуващо или отровно вещество, което не е наркотично вещество, поставено под разрешителен режим, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба до шест лева.
(2) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.) Ако престъплението по ал.1 се извършва систематически, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до десет лева.
(3) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата.
(4) (нова,ДВ,бр.95 от 1975 г.;изм.,бр.10 от 1993 г., бр.103 от 2004 г.) Който наруши правила, установени за производство, придобиване, пазене, отчитане, превозване или пренасяне на вещества по ал.1, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация или с глоба до пет лева.
Чл.354а. (нов,ДВ,бр.95 от 1975 г.) - (1) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.,бр.62 от 1997 г., бр.21 от 2000 г.) Който без надлежно разрешително произведе, преработи, придобие, разпространява, съхранява, държи, превозва или пренася наркотични вещества или техни аналози, се наказва за високорискови наркотични вещества с лишаване от свобода от десет до петнадесет години и глоба от сто хиляди до двеста хиляди лева, и за рискови наркотични вещества - с лишаване от свобода от три до петнадесет години и глоба от десет хиляди до сто хиляди лева. Когато предмет на престъплението са прекурсори или съоръжения и материали за производството на наркотични вещества, наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години и глоба от петдесет хиляди до сто и петдесет хиляди лева.
(2) (изм.,ДВ,бр.62 от 1997 г., бр.21 от 2000 г.) Ако деянието по предходната алинея:
1. има за предмет вещества в големи размери;
2. е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително;
3. се отнася за вещества, които се разпространяват сред повече от две лица или на публично място, или в района на учебно заведение, общежитие или казарма на разстояние до 250 м от прилежащите им терени;
4. е извършено от лекар, фармацевт, възпитател, преподавател, ръководител на учебно заведение или длъжностно лице в местата за лишаване от свобода;
5. е извършено повторно,
наказанието е лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години и глоба от двеста хиляди до триста хиляди лева за високорискови наркотични вещества, и лишаване от свобода от десет до двадесет години и глоба от петдесет хиляди до сто и петдесет хиляди лева - за рискови наркотични вещества.
(5) (изм.,ДВ,бр.62 от 1997 г.) Който наруши правила, установени за производство, придобиване, пазене, отчитане, отпускане, превозване или пренасяне на наркотични вещества, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от един милион до пет милиона лева, като съдът може да постанови и лишаване от права по чл.37, точки 6 и 7.
(6) (изм.,ДВ,бр.21 от 2000 г.) В случаите по ал.1 до 3 предметът на престъплението се отнема в полза на държавата.
Чл.354б. (нов,ДВ,бр.95 от 1975 г.) - (1) (изм.,ДВ,бр.62 от 1997 г., бр.21 от 2000 г.) Който склонява или подпомага другиго към употреба на наркотични вещества и/или техни аналози, се наказва с лишаване от свобода от една до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
Субект може да е всяко наказателноотговорно лице. Изпълнителното деяние се осъществява чрез подбуждане или улесняване на друго лице да употреби наркотици или техни аналози. Престъплението е формално – не е нужно другото лице да употриби наркотици. Формата и видът на вината е винаги и само пряк умисъл. Ако деянието е извършено по отношение на малолетен, непълнолетен или невменяем; по отношение на повече от две лица; от лекар, фармацевт, преподавател и т.н.; от собственик или наемател на хотел, ресторант, дискотека или на друго обществено заведение; чрез средства за масово осведомяване или повторно, наказанието е по-тежко.
(2) (изм.,ДВ,бр.21 от 2000 г.) Когато деянието по ал.1 е извършено:
1. по отношение на малолетен, непълнолетен или невменяем;
2. по отношение на повече от две лица;
3. от лекар, фармацевт, възпитател, преподавател, ръководител на учебно заведение или длъжностно лице в местата за лишаване от свобода;
4. от собственик или наемател на хотел, ресторант, дискотека или на друго обществено заведение;
5. чрез средствата за масово осведомяване или по друг начин на обществено място;
6. повторно,
наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от петдесет хиляди до сто хиляди лева, като съдът в случаите на точки 3 и 4 постановява и лишаване от права по чл.37, точки 6 и 7.
(3) (нова,ДВ,бр.21 от 2000 г.) Който даде другиму наркотично вещество и/или негов аналог в количества, които могат да предизвикат смърт и последва такава, се наказва с лишаване от свобода от десет до тридесет години и глоба от триста хиляди до петстотин хиляди лева.
(4) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.,бр.62 от 1997 г.; пред.ал.3, бр.21 от 2000 г.) Който системно предоставя помещение на различни лица за употреба на наркотични вещества или организира употреба на такива вещества, се наказва с лишаване от свобода от пет до дванадесет години и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.
(5) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.,бр.62 от 1997 г.; пред. ал.4, бр.21 от 2000 г.) Лекар, който, без да е необходимо, съзнателно предписва другиму наркотични вещества или лекарства, съдържащи такива вещества, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба до три хиляди лева, като съдът може да постанови и лишаване от права по чл.37, точки 6 и 7.
(6) (пред.ал.5,ДВ,бр.21 от 2000 г.; изм.,бр.26 от 2004 г.) Ако деянието по предходната алинея е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години, глоба до пет хиляди лева и лишаване от права по чл.37, ал.1, точки 6 и 7.
Чл.354в. (нов,ДВ,бр.95 от 1975 г.;изм.,бр.62 от 1997 г., бр.21 от 2000 г.)
(1) Който засява или отглежда растения от опиев мак и кокаинов храст или растения от рода на конопа в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
(2) Който организира, ръководи и/или финансира престъпна група за отглеждане на растения по предходната алинея, или за добиване, производство, приготвяне, изработване или преработване на наркотични вещества, се наказва с лишаване от свобода от двадесет до тридесет години или с доживотен затвор и глоба от триста хиляди до петстотин хиляди лева.
(3) Който участва в престъпна група по предходната алинея, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
(4) Не се наказва участник в престъпна група, който доброволно е съобщил на властта всички известни му факти и обстоятелства за дейността на престъпната група.
(5) В маловажни случаи по ал.1 наказанието е лишаване от свобода до една година и глоба до хиляда лева.
Чл.355. (1) (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г.,бр.10 от 1993 г., бр.103 от 2004 г.) Който наруши наредба, издадена против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората, се наказва с пробация или с глоба до три лева.
(2) (изм.,ДВ,бр.103 от 2004 г.) Ако деянието е извършено по време на епидемия, свързана със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация.
(3) (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г.,бр.10 от 1993 г., бр.103 от 2004 г.) Който наруши наредба, издадена за предотвратяване на хранителни отравяния, се наказва с пробация или с глоба до три лева.
Чл.356. (1) Който наруши установените строителни, санитарни или противопожарни правила при проектиране, ръководене или изпълнение на строежи и с това изложи на опасност живота на другиго се наказва с лишаване от свобода до две години.
(2) (изм.,ДВ,бр.103 от 2004 г.) Ако нарушението на правилата по предходната алинея е извършено по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация.
Други общоопасни престъпления
Чл.356а. (изм.,ДВ,бр.21 от 2000 г.; доп.,бр.26 от 2004 г.) За приготовление към престъпление по чл.330, 333, 334, 340, 341а, 341б, чл.342, ал.3, чл.344, 349, 350, чл.352, ал.1, чл.353г, 353д, чл.354, 354а и 354в, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, наказанието е лишаване от свобода от три до осем години, но не повече от наказанието, предвидено за съответното престъпление.
Чл.356б. (1) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.) Чужд гражданин, който на територията на Републиката се подготвя да извърши в чужбина деяния по чл.242, ал.2 и 3 или някое от деянията, посочени в чл.356а, се наказва с лишаване от свобода до пет години, но не повече от наказанието, предвидено за съответното престъпление.
(2) Ако със същата цел е създадена организация или група, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години, а за организаторите и ръководителите - лишаване от свобода от три до осем години, но не повече от наказанието, предвидено за съответното престъпление.
Престъпления при използуване на атомната енергия за мирни цели
Чл.356г. (1) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г., бр.103 от 2004 г.) Длъжностно лице, което нареди или допусне да се започне или извърши дейност, без да бъде извадено или преди да бъде извадено предвидено в Закона за използуване на атомната енергия за мирни цели разрешение или в отклонение от разрешението, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация или с глоба до двадесет лева.
(2) Ако деянието по предходната алинея е извършено повторно или е създадена непосредствена опасност за живота или здравето на другиго, наказанието е лишаване от свобода до три години.
Чл.356д. (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г., бр.103 от 2004 г.) Длъжностно лице, което назначи или допусне да работи с ядрен материал, ядрени съоръжения или други източници на йонизиращи лъчения лице без необходимата правоспособност, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация или с глоба до десет лева.
Чл.356е. (1) Който повреди ядрен материал, ядрено съоръжение или друг източник на йонизиращи лъчения и с това причини значителна имуществена вреда или вреда на природната среда или създаде опасност за живота или здравето на другиго, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
(2) Ако в случаите по предходната алинея е последвала:
а) средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от осем до петнадесет години;
б) (доп.,ДВ,бр.50 от 1995 г.; изм.,бр.153 от 1998 г.) смърт на едно или повече лица със или без последици по буква "а" наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Чл.356ж. Когато с деянието по предходния член по непредпазливост са причинени:
а) значителни имуществени вреди;
б) средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица със или без последиците по буква "а";
в) смърт на едно или повече лица със или без последиците по букви "а" и "б", наказанието е: по буква "а" - лишаване от свобода до пет години; по буква "б" - лишаване от свобода до осем години; по буква "в" - лишаване от свобода от три до петнадесет години.
Чл.356з. (1) Който наруши правилата за ядрената или радиационната безопасност, като допуска, че може да последва телесна повреда или смърт на другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години.
(2) Който наруши правилата за ядрената или радиационната безопасност и умишлено причини значителни имуществени вреди, телесна повреда или смърт на другиго, се наказва:
а) при причиняване на значителни имуществени вреди - с лишаване от свобода от пет до петнадесет години;
б) при причиняване на средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица със или без последиците по буква "а" - с лишаване от свобода от пет до двадесет години;
в) (доп.,ДВ,бр.50 от 1995 г.; изм.,бр.153 от 1998 г.) при причиняване на смърт на едно или повече лица със или без последиците по буква "а" и "б" - с лишаване от свобода от десет до двадесет години, доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Чл.356и. Когато с деяние по предходния член по непредпазливост са причинени:
а) значителни имуществени вреди;
б) средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица със или без последиците по буква "а";
в) смърт на едно или повече лица със или без последиците по букви "а" и "б", наказанието е: по буква "а" - лишаване от свобода до пет години; по буква "б" - лишаване от свобода до осем години; по буква "в" - лишаване от свобода от три до петнадесет години.
Чл.356й. В случаите по чл.356е, ал.2, чл.356ж, букви "б" и "в", чл.356з, ал.2 и чл.356и, букви "б" и "в" съдът лишава виновния от права по чл.37, точки 6 и 7.
Чл.356к. (нов,ДВ,бр.26 от 2004 г.)
(1) Който без надлежно разрешение придобие, държи, превозва или пренася ядрен материал, източници на йонизиращи лъчения или компоненти за тях, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.
(2) Ако в случаите по ал.1 е последвала:
1. опасност за живота или здравето на другиго, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години;
2. средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица, когато деецът не е искал и не е допускал това, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години;
3. смърт на едно или повече лица, когато деецът не е искал и не е допускал това, наказанието е лишаване от свобода от осем до петнадесет години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.