40. Общоопасни престъпления – система, видове. Престъпления по транспорта.

Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства
Чл.330. (1) Който запали сграда, инвентар, стоки, земеделски или други произведения, гора, машини, рудник или друго имущество със значителна стойност, се наказва за палеж с лишаване от свобода от една до осем години.
(2) Наказанието е лишаване от свобода от три до десет години:
1. ако пожарът е представлявал опасност за живота на някого;
2. ако е имало опасност той да се разпростре и върху други имоти, като посочените по-горе;
3. ако запаленото имущество има историческа, научна или художествена стойност или ако в запаленото помещение се пазят предмети, които имат историческа, научна или художествена стойност.
4. (нова,ДВ,бр.92 от 2002 г.) ако палежът е извършен от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организация или група по чл.321а или организирана престъпна група.
5. (нова,ДВ,бр.26 от 2004 г.) ако запалената гора или друго имущество със значителна стойност се намира в защитена територия.
(3) Ако в случаите по предходната алинея са последвали значителни вреди, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години, а ако е последвала смърт за някого, когато деецът не е искал и не е допускал това, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
Тези престъпления се наричат общоопасни, защото могат да увредят или поне застрашат лични или имуществени интереси на определен брой лица. Общата опасност на тези престъпления може да се дължи на специфичния метод на извършване – особен начин, средства и предмети; може да се дължи на специфичния им подродов обект – престъпления по транспорта, против народното здраве и др.
В чл.330 е предвидено престъплението палеж. Субект на това престъпление може да е всяко наказателноотговорно лице. Предмет на това престъпление е винаги и само имот със значителна стойност (над 1500лв.). Ако предметът няма значителна стойност, то тогава престъплението може да е само унищожаване или повреждане на чужда вещ по чл.216/НК. Изпълнителното деяние се изразява в запалване на предмета на престъплението. Престъплението е резултатно – резултатът настъпва, когато предметът започне да гори със собствен огън. Формата и видът на вината са пряк или евентуален умисъл. В чл.330, ал.2и ал.3 са предвидени квалифицирани случаи, а именно, ако пожарът е представлявал опасност за живота на някого; ако е имало опасност да се разпростре върху други имоти; ако запаленото имущество има историческа, научна или художествена стойност или ако в запаленото помещение се пазят предмети, които имат такава стойност; ако палежът е извършен от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организация или група по чл.321а или организирана престъпна група.
Чл.331. (1) Който по непредпазливост запали чужд имот по предходния член, се наказва с лишаване от свобода до три години.
(2) (нова,ДВ,бр.92 от 2002 г.) Който запали стърнище, вследствие на което предизвика пожар в горския фонд, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от петстотин до пет хиляди лева.
(3) (пред.ал.2,ДВ,бр.92 от 2002 г.) Ако е последвала смърт или значителни вреди, наказанието е лишаване от свобода до пет години.
Чл.332. За палеж деецът не се наказва, ако по собствена подбуда е загасил незабавно пожара, преди да са настъпили значителни вреди.
Чл.333. Когато обектите по чл.330 са повредени или унищожени чрез взрив, налагат се съответно предвидените в този член наказания.
Чл.334. (1) Който причини наводнение и с това изложи на опасност живота или имота на другиго, се наказва с лишаване от свобода от три до дванадесет години.
В чл.334,ал.1 е визирано престъплението наводнение. Субект може да бъде всяко наказателноотговорно лице. Изпълнителното деяние се изразява в освобождаване на големи водни маси, които имат значителна ударна сила. Деянието може да се извърши както с действие, така и с бездействие. Престъплението е резултатно – наводняване и поставяне в опасност на живота или имота на друго лице. Формата и видът на вината са пряк или евентуален умисъл. Ако са последвали значителни вреди или смърт наказанието е по-тежко. Ако наводнението е причинено по непредпазливост или ако от това е последвала смърт наказанието е по-леко.
(2) Ако в този случай са последвали значителни вреди, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а ако е последвала смърт за някого, когато деецът не е допускал това, наказанието е лишаване от свобода от десет до петнадесет години.
Чл.335. (1) Който причини наводнение по непредпазливост и с това изложи на опасност живота или имота на другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години.
(2) Ако е последвала смърт или значителни вреди, наказанието е лишаване от свобода до пет години.
Чл.337. (1) (изм.,ДВ,бр.41 от 1985 г.;пред. чл.337,изм.,бр.50 от 1995 г.; изм.,бр.92 от 2002 г.) Който произвежда, преработва, поправя, разработва, съхранява, търгува, пренася или изнася взривове, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия или боеприпаси, без да има право за това по закон или разрешение от надлежния орган на властта, или извърши това не съгласно с даденото му разрешение, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.
(2) (нова,ДВ,бр.50 от 1995 г.) Наказанието е лишаване от свобода от две до осем години, ако деянието е извършено:
1. от длъжностно лице, което се е възползвало от служебното си положение;
2. повторно, в немаловажни случаи.
(3) (нова,ДВ,бр.50 от 1995 г.) Когато предметът на престъплението е в големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.
(4) (нова,ДВ,бр.50 от 1995 г.) Когато предметът на престъплението е в особено големи размери и случаят е особено тежък, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
(5) (нова,ДВ,бр.26 от 2004 г.) За приготовление към престъпление по ал.1-4 наказанието е лишаване от свобода до две години.
Чл.338. (1) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.) Който, като държи, пренася, изпраща или работи с взривове, огнестрелни оръжия или боеприпаси, не взема необходимите мерки за сигурност и особено мерките, предвидени в надлежните правилници, наредби или инструкции, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба до десет лева.
(2) Ако от това последва взрив и е причинена на едно или повече лица средна или тежка телесна повреда или смърт, или значителна повреда на имот, наказанието е лишаване от две до осем години, а в особено тежки случаи наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
Чл.339. (1) (изм.,ДВ,бр.41 от 1985 г.,бр.50 от 1995 г.; доп.,бр.92 от 2002 г.) Който придобие по какъвто и да е начин, държи или предаде другиму взривове, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия или боеприпаси, без да има за това надлежно разрешение, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
(2) (изм.,ДВ,бр.41 от 1985 г.; доп.,бр.92 от 2002 г.) Ако се касае до взривове, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия или боеприпаси в голямо количество наказанието е лишаване от свобода от три до осем години.
(3) (изм.,ДВ,бр.41 от 1985 г.,бр.50 от 1995 г.; доп.,бр.92 от 2002 г.) Който отчужди или предаде взривове или огнестрелно, химическо, биологично или ядрено оръжие на лице, което няма разрешение за придобиването им, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
(4) Наказанието по предходната алинея се налага и на онзи, който отчужди или предаде другиму боеприпаси, без последният да има позволително за носене на съответно оръжие.
(5) (нова,ДВ,бр.62 от 1997 г.; доп.,бр.92 от 2002 г.) Наказанието по ал.1 се налага и на лице, което без съответно разрешение прибере намерени взрив, огнестрелно, химическо, биологично или ядрено оръжие или боеприпаси.
Чл.339а. (нов,ДВ,бр.62 от 1997 г.) - (1) Който без надлежно разрешение, което се изисква по закон, произвежда, използва, продава или държи специално техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация, се наказва с лишаване от свобода до три години.
(2) Специалното техническо средство се отнема в полза на държавата.
(3) Ако деянието по предходната алинея е извършено от длъжностно лице във връзка със службата му, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години.
Чл.339б. (нов,ДВ,бр.26 от 2004 г.) Който произвежда, пренася, държи, придобива или предава другиму стоки или технологии с възможна двойна употреба, определени със закон или с акт на Министерския съвет с цел да бъдат използвани за осъществяване на сделки в нарушение на забрани, ограничения или санкции, наложени от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа или от Европейския съюз, или произтичащи от международен договор, по който Република България е страна, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до двеста хиляди лева.
Престъпления по транспорта и съобщенията
Чл.340. (1) (изм.,ДВ,бр.95 от 1975 г.) Който повреди подвижен железопътен състав или железен път, въздухоплавателно средство, автомобил, електротранспортно средство (тролейбус, трамвай и други такива, предназначени за масов превоз) или съоръжения, или принадлежности към тях, тунел, мост или подпорна стена по пътищата, или повреди или допусне да се повреди, заседне или потъне кораб и с това създаде опасност за живота на другиго или за значително повреждане на чужд имот, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
Подродов обект на тези престъпления е нормалната и безаварийна транспортна дейност. Тя е такъв специфичен обект, чието накърняване води най-често до поставяне в опасност или реално увреждане на лични или имуществени интереси на неопределен брой лица. Транспортните престъпления обхващат най-често различни посегателства по отношение на превозни средства с механична тяга, а не с жива сила. Основният състав на общоопасното засягане на транспортно средство е в чл.340. Субект може да бъде всяко наказателноотговорно лице. Ако от това последва средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица или последва смърт наказанието е по-тежко. Когато деянието е извършено по непредпазливост и от него са настъпили значителни имуществени вреди; средна или тежка телесна повреда или смърт на едно или повече лица, наказанието е по-леко.
(2) (нова,ДВ,бр.95 от 1975 г.) Който разруши въздухоплавателно средство, намиращо се в експлоатация, или му причини повреда, която го прави негодно за полет или е от естество да застраши сигурността му в полет, се наказва с лишаване от свобода от пет до десет години.
(3) (пред. ал.2,изм.,ДВ,бр.95 от 1975 г.) Ако в случаите по предходните алинеи е последвала:
а) средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от осем до петнадесет години;
б) (доп.,ДВ,бр.50 от 1995 г.; изм.,бр.153 от 1998 г.) смърт за едно или повече лица независимо от това, дали са настъпили последици по буква "а", наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Чл.341. (изм.,ДВ,бр.95 от 1975 г.) Когато деянието по чл.340, ал.1 и 2 е извършено по непредпазливост и от него са настъпили:
а) значителни имуществени вреди;
б) средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица независимо от това, дали са настъпили последици по предходната буква;
в) смърт на едно или повече лица независимо от това, дали са настъпили последици по букви "а" и "б", наказанието е: по буква "а" - лишаване от свобода до шест години; по буква "б" - лишаване от свобода от една до десет години.
Чл.341а. (нов,ДВ,бр.95 от 1975 г.) - (1) Който постави във въздухоплавателно средство устройство или вещество, което може да го разруши или да му причини повреда, която го прави негодно за полет или създава опасност за сигурността му в полет, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.
(2) Който застраши сигурността на въздухоплавателно средство в полет, като:
а) разруши или повреди инсталация или съоръжение за ръководство на въздухоплаването;
б) съобщи информация или даде сигнал, за които знае, че са лъжливи, постави лъжлив знак или премахне или премести знак, предназначен за обезпечаване сигурността на движението, се наказва с лишаване от свобода от три до петнадесет години.
(3) Който извърши насилие спрямо лице, намиращо се на борда на въздухоплавателно средство и не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода от пет до десет години.
(4) Когато в случаите по предходните алинеи е последвала средна или тежка телесна повреда или смърт на едно или повече лица, налагат се съответно предвидените в чл.340, ал.3 наказания.
(5) Когато деянието по ал.1 е извършено по непредпазливост и са настъпили последици по чл.341, налагат се съответно предвидените в този член наказания.
Чл.341б. (нов,ДВ,бр.95 от 1975 г.)
(1) Който незаконно завладее въздухоплавателно средство, намиращо се на земята или в полет, или установи контрол върху такова средство, се наказва с лишаване от свобода до десет години.
(2) Ако деянието по предходната алинея е извършено със сила или заплашване, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години.
(3) Ако от деянието по предходните алинеи е последвала:
а) значителна повреда на въздухоплавателно средство;
б) средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица независимо от това, дали са настъпили последици по предходната буква;
в) (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.) смърт на едно или повече лица независимо от това, дали са настъпили последиците по букви "а" и "б", наказанието е: по букви "а" и "б" - лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а по буква "в" - лишаване от свобода от десет до двадесет години или доживотен затвор без замяна, като съдът може да постанови и лишаване от права по чл.37, точки 6-10.
Чл.342. (1) (изм.,ДВ,бр.95 от 1975 г.,бр.28 от 1982 г., бр.103 от 2004 г.) Който при управляване на подвижен железопътен състав, въздухоплавателно средство, моторно превозно средство, плавателен съд, бойна или специална машина наруши правилата за движение, като допуска причиняването на телесна повреда или смърт на другиго, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация.
(2) (нова,ДВ,бр.28 от 1982 г.) Същото наказание се налага и на работник или служител по транспорта, който наруши правилата за експлоатация или изискванията за добро качество на ремонта на подвижния състав, на пътищата или на съоръженията, като допуска причиняването на телесна повреда или смърт на другиго.
(3) (пред. ал.2,изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г.) Ако с деяния по предходните алинеи умишлено са причинени смърт, телесна повреда или значителни имуществени вреди на другиго, наказанието е:
а) при причиняване на значителни имуществени вреди - лишаване от свобода от една до десет години;
б) при причиняване на средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица със или без имуществени вреди - от три до дванадесет години;
в) (изм.,ДВ,бр.85 от 1998 г.) при причиняване на смърт на едно или повече лица със или без последиците по буква "а" и "б" - лишаване от свобода от десет до двадесет години, а в особено тежки случаи - от петнадесет до двадесет години или доживотен затвор.
(4) (пред. ал.3,изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г.,бр.89 от 1986 г.) В случаите по ал.3, букви "а" и "б" съдът лишава виновния от правата по чл.37, точки 6 и 7. В случаите по буква "в" лишаването от тези права е завинаги.
Чл.343. (изм.,ДВ,бр.95 от 1975 г.,бр.28 от 1982 г.)
(1) Когато с деяния по предходния член по непредпазливост са причинени:
а) (изм.,ДВ,бр.103 от 2004 г.) значителни имуществени вреди, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация;
б) (изм.,ДВ,бр.103 от 2004 г.) тежка или средна телесна повреда, независимо дали са настъпили последиците по буква "а", наказанието е лишаване от свобода до четири години за тежка телесна повреда и до три години или пробация за средна телесна повреда;
в) смърт, независимо дали са настъпили последиците по буква "а", наказанието е лишаване от свобода до шест години.
(2) (нова,ДВ,бр.92 от 2002 г.; изм.,бр.86 от 2005 г.) За престъпления по ал.1, букви "а" и "б" наказателното производство се прекратява, ако пострадалият поиска това.
(3) (доп.,ДВ,бр.21 от 2000 г.; пред.ал.2,бр.92 от 2002 г.) Ако деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества и/или техни аналози или от него е настъпила телесна повреда или смърт на повече от едно лице, или деецът е избягал от местопроизшествието, наказанието е:
а) при тежка или средна телесна повреда - лишаване от свобода до пет години, а в особено тежки случаи - до осем години;
б) при смърт - лишаване от свобода от пет до десет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
(4) (пред.ал.3,ДВ,бр.92 от 2002 г.) Наказанието по буква "б" на предходната алинея се налага и когато е настъпила смърт на едно или повече лица.
Чл.343а. (1) (нов,ДВ,бр.28 от 1982 г.; пред.чл.343а,ДВ,бр.92 от 2002 г.) Ако деецът след деянието по предходния член е направил всичко, зависещо от него за оказване на помощ на пострадалия или на пострадалите, наказанието е:
а) (изм.,ДВ,бр.103 от 2004 г.) по ал.1, буква "б" - лишаване от свобода до три години при тежка телесна повреда и лишаване от свобода до две години или пробация при средна телесна повреда;
б) по ал.1, буква "в" - лишаване от свобода до четири години;
в) по ал.2, буква "а", когато е причинена средна или тежка телесна повреда на повече от едно лице - лишаване от свобода до четири години, а в особено тежки случаи - до шест години;
г) по ал.2, буква "б", когато е настъпила смърт на повече от едно лице - лишаване от свобода от две до десет години, а в особено тежки случаи - от три до дванадесет години.
(2) (нова,ДВ,бр.92 от 2002 г.; изм.,бр.86 от 2005 г.) За престъпление по ал.1, буква "а" наказателното производство се прекратява, ако пострадалият поиска това.
Чл.343б. (нов,ДВ,бр.28от 1982 г.;изм.,бр.50 от 1995 г.)
(1) Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода до една година.
(2) Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1, се наказва с лишаване от свобода до две години и с глоба от пет до тридесет лева.
(3) (нова,ДВ,бр.21 от 2000 г.) Който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от свобода до две години.
Чл.343в. (нов,ДВ,бр.50 от 1995 г.)
(1) Който управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред, се наказва с лишаване от свобода до две години.
(2) Същото наказание се налага и на този, който в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление извърши такова деяние.
Чл.343г. (нов,ДВ,бр.50 от 1995 г.) Във всички случаи на чл.343, 343а, 343б и 343в, ал.1 съдът постановява и лишаване от право по чл.37, т.7 и може да постанови лишаване от право по т.6.
Чл.344. (1) (изм.,ДВ,бр.95 от 1975 г.) Който премахне или премести знак или сигнал, предназначен за обезпечаване сигурността на движението на железопътния и водния транспорт и електротранспорта, постави такъв лъжлив знак или даде лъжлив сигнал и с това изложи на опасност живота или имота на някого, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
(2) (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г.,бр.10 от 1993 г.) За деянието по ал.1, засягащо знаци на автомобилния транспорт, наказанието е лишаване от свобода до две години или глоба до шест лева.
Чл.345. (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г.,бр.10 от 1993 г.) Който си служи с контролни знаци, издадени за друго моторно превозно средство, или със знаци, неиздадени от съответните органи, се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба до три лева.
Чл.345а. (нов,ДВ,бр.21 от 2000 г.)
(1) Който в нарушение на установения за това ред заличи или подправи идентификационен номер на моторно превозно средство, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
(2) Ако деянието по предходната алинея е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева.
(3) Наказанието е лишаване от свобода до три години или глоба до три хиляди лева, ако са заличени или подправени номера на части на моторно превозно средство.
Чл.346. (1) (изм.,ДВ,бр.107 от 1996 г.,бр.62 от 1997 г.) Който противозаконно отнеме чуждо моторно превозно средство от владението на другиго без негово съгласие с намерение да го ползува, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години.
(2) (изм.,ДВ,бр.89 от 1986 г.;попр.,бр.90 от 1986 г.;изм., бр.107 от 1996 г.,бр.62 от 1997 г.) Наказанието е лишаване от свобода от една до десет години, ако:
1. е последвала повреда на превозното средство или то е изоставено без надзор, или
2. деянието е извършено в пияно състояние или повече от два пъти, или повторно, или
3. отнемането е извършено при условията на чл.195, ал.1, точки 1-6.
4. (нова,ДВ,бр.26 от 2004 г.) отнемането е извършено с цел имотна облага от връщането на моторното превозно средство.
(3) (нова,ДВ,бр.26 от 2004 г.) Наказанието по ал.2 се налага и на лице, което предлага съдействие за връщане на отнетото превозно средство срещу получаването на имотна облага.
(4) (нова,ДВ,бр.28 от 1982 г.; изм.,бр.62 от 1997 г.; пред.ал.3,бр.26 от 2004 г.) В случаите на предходните алинеи съдът постановява лишаване от право да се управлява моторно превозно средство.
(5) (пред. ал.3,ДВ,бр. 28 от 1982 г.; изм.,бр.62 от 1997 г.; пред.ал.4,бр.26 от 2004 г.) Ако за отнемането на превозното средство или за запазване на владеенето върху него е употребена сила или заплашване, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, като съдът постановява и конфискация на не по-малко от 1/2 от имуществото на дееца.
(6) (нова,ДВ,бр.62 от 1997 г.; пред.ал.5,бр.26 от 2004 г.) Наказанието по предходната алинея се налага и когато деянието е извършено от лице, посочено в чл.142, ал.2, точки 6 и 8, или по поръчение на организация или група, или когато е направен опит моторното превозно средство да бъде изнесено през границата на страната или когато са изменени серийните и регистрационните му номера.
Чл.346а. (нов,ДВ,бр.26 от 2004 г.) Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетото моторно превозно средство бъде върнато, наказанието е:
1. в случаите по чл.346, ал.1 - лишаване от свобода до пет години;
2. в случаите по чл.346, ал.2, т.4, ако връщането е извършено преди получаването на имотната облага - лишаване от свобода до осем години.
Чл.346б. (нов,ДВ,бр.21 от 2000 г.; пред.чл.346а,бр.26 от 2004 г.) Който противозаконно проникне в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до три хиляди лева.
Чл.347. (1) Който повреди телеграфна или телеписна уредба или линия, телевизионна или радиоуредба или електрификационна уредба или линия и с това прекъсне или попречи на съобщенията, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
(2) (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г.,бр.10 от 1993 г., бр.103 от 2004 г.) Ако деянието е извършено по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба до три лева.
Чл.348. Който:
а) построи, държи или ползува радиосредство, което излъчва в ефира, без да има писмено разрешение за това;
б) използува радиосредство, което излъчва в ефира, без предварително да го е регистрирал с пълни установъчни данни или го използува за цели, непозволени по даденото му разрешение;
в) без предварително писмено разрешение самоволно измени регистрираните данни на радиосредството, което излъчва в ефира;
г) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.) пречи или смущава действието на радиосъобщителна, радиоразпръсквателна, телевизионна или радиорелейна станция или радиотранслационна централа, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба до четири лева, като радиосредството се отнема в полза на държавата.
Чл.348а. (нов,ДВ,бр.26 от 2004 г.) - (1) Който чрез измама или по друг незаконен начин използва далекосъобщителна мрежа, съоръжение или услуга, за да генерира или пренасочи в свой или чужд интерес насочен пренос на сигнали, писмен текст, изображения, звук, данни или съобщения от всякакъв вид чрез проводник, радиовълни, оптична или друга преносна среда, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до десет хиляди лева.
(2) Когато деянието по ал.1 е извършено:
1. от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване, когато не представлява маловажен случай;
2. чрез използване на нерегистрирано далекосъобщително средство;
3. повторно,
наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба от хиляда до пет хиляди лева.
(3) (изм.,ДВ,бр.103 от 2004 г.) В маловажни случаи по ал.1 наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация.
Чл.348б. (нов,ДВ,бр.28 от 1982 г.; пред.чл.348а,бр.26 от 2004 г.) Когато имуществените вреди и телесната повреда по чл.343 са причинени на съпруг, възходящ, низходящ, брат или сестра, наказателно преследване се възбужда по тъжба на пострадалия. В тези случаи деецът може да бъде лишен по административен ред от право да управлява моторно превозно средство и когато не е подадена тъжба или подадената тъжба е оттеглена.