4. Ограничаване на конкуренцията. Определяне на съответен пазар - продуктов, географски или времеви.

Ограничаването на конкуренцията е общо понятие за отрицателно въздействие – дял III от ЗЗК. В чл. 1 ал. 2 от ЗЗК е свързан с чл. 2 от ЗЗК, като се цели всички възможни действия, които могат да нарушат конкуренцията или търговията между държавите от ЕС. Ограничаването на конкуренцията е последица, действие което е забранено – чл. 15 от ЗЗК. Пример е чл. 21 от ЗЗК – злоупотреба с господстващо положение. Друг пример е чл. 29 от ЗЗК – забрана за действие или бездействие на стопанска дейност, която уврежда интересите на конкуренцията. Тези примери за ограничаването на конкуренцията са в зависимост от средствата, които повлияват на пазара и пазарните отношения.

Съответен пазар.
Това понятие е легално определено в допълнителните разпоредби т. 15. Съответен пазар бива продуктов и географски. От значение е времевият период- от произвеждане до предлагане.

Продуктов пазар – всички онези продукти, които поради сходство между тях са взаимозаменяеми по отношение на търсенето и предлагането. Практиката на СЕО сочи, че два продукта са в един и същи продуктов пазар когато е на лице конкуренцията в търсенето и предлагането. Това изискване е необходимо, за да не се ограничи конкуренцията между тях. Взаимозаменяемост на два или повече продукта са сходни по предназначение, за да имат потребителите алтернативен избор. Това зависи от цената (основните характеристики на даден продукт определят неговото търсене). Друг фактор са функционалните характеристики на продукта. Важно е дали продуктите са със сходни характеристики, за да са в един и същи продуктов пазар. Третият фактор е предназначението на продукта (стъкла за леки коли и стъкла за жилищни сгради).

Взаимно заменяемост на предлагането.
Когато производителите са в състояние да преминат от производство на един продукт, в заместител на същия продукт, но за по-малка цена и по-кратко време. Това се прави поради завишеното търсене.

Географски пазар.
Територията, на която се извършва търговската дейност. Проучва се съответния продукт в условията на конкуренцията. КЗК анализира поведението на автобусните превозвачи – пример.

Времеви пазар.
Възможно е едно предприятие да има господстващо положение през еднн период от време, а да няма в друг.