3. Отграничаване на трудовото право от други правни отрасли.

Между трудовото и гражданското право, както и между трудовото и административното право съществуват определени прилики и различия.

Трудово право и гражданско право
Трудовите отношения имат близки допирни точки с регулираните от Гражданското право отношения, обект на които са изпълнението на определени трудови задания или извършването на услуги. И двата вида отношения възникват по силата на договорни споразумения между страните. Признакът възмездност е присъщ и на трудовите и на гражданските правоотношения. Заедно с това между тях съществуват и различия. Трудовото право се различава от гражданското по предмета на регулиране. Гражданското право регулира имуществените отношения между физически лица, между юридически лица или между физически и юридически. Това са имуществени и лични неимуществени отношения. Трудовото право регулира отношенията възникващи непосредствено при полагане на живия труд. Основното съдържание на трудовото отношение е самият трудов процес, а обект на имущественото отношение е общественият труд. Поради това, че работника/служителя предоставя работната си сила, той се оказва в трудовия процес подчинен на работодателя, намира се под негово ръководство и контрол и е длъжен да спазва трудовата дисциплина. С този си предмет на регулиране Трудовото право се отличава от гражданското с това, че Гражданското право има за предмет резултатите от труда и отношенията, които възникват между хората по повод обществения труд. При Гражданското право не съществува елементът на подчинение. Съществува комплекс от правни норми, които са непознати на Гражданското право – например правното регламентиране на максималната продължителност на работното време, минималната продължителност на почивките и отпуските и т.н. Предмет на Гражданското право са имущестените отношения, които се включват в сферата на обмена, но не се включват в сферата на производството и услугите, докато Трудовото право има за предмет отношения, включващите се в сферата именно на производството и услугите.

Трудово право и Административно право 
Трудовото право има сходни черти и с Административното право. Организационните моменти, отнасящи се до реализирането на правата и изпълнението на задълженията, както и принципа на съподчинение са присъщи на трудовите и административните правоотношения. Трудът в условията на съвместна дейност на хората е немислим без координация и управление.  Административното право е отрасъл регулиращ обществени отношения в сферата на изпълнително-разпоредителната дейност на държавата. Гражданите осъществяват правото си на труд върху основата на принципа на свободата на договаряне. Съподчинението на субектите на ТПО-я се допуска само в трудовия процес. Работодателят има властнически правомощия, обаче неговата дисциплинарна власт се гради на основата на съвместното полагане на труда от много хора, а не на особеното положение, което заема той. Такова подчинение е елемент на организационно-техническо, а не на административно управление. За разлика от административната власт правомощията на работодателя са насочени вътре в предприятието. Привличането към дисциплинарна отговорност и прилагането на дисциплинарно наказание се осъществява без намесата на органите на държавната власт. Трудовото право регулира отношенията по управление на труда, а Административното право регулира управленските отношения с външната среда.