36. Правни форми за придобиване на професионална квалификация.

36. Правни форми за придобиване на професионална квалификация. РД е длъжен да осигурява условия за поддържане и повишаване проф. квалификация на Р/С-те за ефективно изпълнение на техните задължения по ТПО в съответствие с изискванията на изпълняваната работа и бъдещото им професионално развитие. При продължително отсъствие на Р/С от работа РД е длъжен да му осигури условия за запознаване с новостите в работата, настъпили през времето на неговото отсъствие, и за постигане на необходимото квалификационно равнище за ефективно изпълнение на трудовите му задължения. Р/С е длъжен да участва в организираните или финансираните от РД форми на обучение за поддържане и повишаване на проф. си квалификация и за подобряване на проф. си умения в съответствие с характера на изпълняваната работа.

Правните форми за придобиване на проф. квалификация са:
Договор за придобиване на първоначална проф.квалификация - РД може да сключи договор с лице, което постъпва или е постъпило в учебно заведение за придобиване на квалификация.
Основните задължения на РД по този договор са:
1) да осигурява на обучаващия се издръжка и други условия във връзка с обучението. Издръжката се изразява в плащане на определена уговорена между страните парична сума. Другите условия във връзка с обучението могат да бъдат осигуряване на място и условия за провеждане на стаж, производствено или практическо обучение в предприятието на РД и др.;
2) след завършване на обучението да приеме обучаващия се на работа по придобитата квалификация за уговорения от страните срок, който не може да бъде по-дълъг от 6 години.

С договора обучаващият се задължава:
1) да завърши в срок обучението си по уговорената квалификация - това означава да завърши обучението си, като положи с успех предвидените в учебния план изпити, проведе необходимия стаж и други подобни свързани с обучението изисквания;
2) да работи при РД в уговорения срок. Страните могат да уговарят и други задължения помежду си. При виновно неизпълнение на задълженията от страна на Р/С и РД, доколкото не е уговорено друго, неизправната страна отговаря съгласно гражданския закон.

Договор за ученичество - с него РД се задължава да обучи ученика в процеса на работата по определена професия или специалност, а ученикът - да я усвои. С договора се определят формите, мястото и времетраенето на обучението, което не може да бъде повече от 6 месеца, обезщетението, което страните си дължат при неизпълнение, както и други въпроси, свързани с осъществяването на обучението. С договора страните определят и срока, през който ученикът се задължава да работи при РД след успешното завършване на обучението, а РД - да му осигури работа съобразно придобитата квалификация. Този срок не може да бъде по-дълъг от 3 години. През време на обучението ученикът получава трудово възнаграждение според извършената работа. Резултатът от обучението при договор за ученичество се установява чрез теоретико-практически изпит на ученика. При успешно полагане на изпита на ученика се признава определена степен на квалификация по съответната професия или специалност. След успешното завършване на обучението съгласно договора за ученичество РД е длъжен да приеме ученика на работа съобразно придобитата квалификация, а ученикът - да постъпи на работа и да работи в уговорения срок. Ако РД не осигури на ученика, завършил успешно обучението, работа съобразно придобитата квалификация, той му дължи обезщетение за времето, през което не му е осигурил такава работа, но за не повече от 3 месеца, доколкото не е уговорено друго. Ако ученикът по неуважителни причини не завърши обучението или след като го е завършил, не постъпи на осигурената му от РД работа, или я напусне преди определения срок, дължи на РД обезщетение.

Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация - Страните по ТПО могат да сключат договор за повишаване на квалификацията на Р/С или за придобиване на квалификация по друга професия или специалност (преквалификация).

Договорът може да се сключи и между РД и лице, което не е Р/С при него, а се подготвя за работа при РД след завършване на обучението си. С договора се определят:
1) професията и специалността, по която Р/С ще се обучава;
2) мястото, формата и времето на обучението;
3) финансовите, битовите и други условия за времето на обучението.

С договора страните могат да уговарят:
1) задължение на Р/С да работи при РД за определен срок, но за не повече от 5 години;
2) отговорност при незавършване на обучението, както и при неизпълнение на задължението на Р/С да работи при РД за определен срок.

Прекратяване на договорите.
Всяка от страните може с писмено заявление до другата страна да прекрати договора преди изтичането на срока на обучението:
1) поради виновно неизпълнение на задълженията на другата страна, като даде на неизправната страна подходящ срок за изпълнение;
2) в други случаи, уговорени в договора (напр. при закриване на производството, за което се е обучавал, заболяване и др).