35. Правна същност на професионалната квалификация.

35. Правна същност на професионалната квалификация. Проф.квалификация е инситут на ТП, уреден в КТ. Професионалната квалификация е необходимата степен на знания и умения, чрез които става възможно извършването на определена дейност. Тя изразява равнището на подготвеност на Р/С за изпълнение на трудовата му функция.

Професионалната квалификация се определя от професията и специалността на Р/С. Професията е съвкупост от близки по предмет знания и умения, които са предназначени и се използват за изпълнение на определена работа. Знанията са насочени към теоретичното познание, към мисленето. Уменията са съвкупността от способности практически да се приложат знанията. Такива професии са лекар, юрист, икономист, шофьор и т.н. Специалността също е съвкупност от знания и умения, но тя е по-тесен кръг от знания и умения. Обособява се в рамките на определена професия. Напр. лекар-хирург, лекар-ортопед. Има професии, които се изчерпват в една специалност – напр. шлосер, локомотивен машинист.

Професионалната квалификация изразява в дълбочина знанията и уменията. Докато професията и специалността са характеристика на средно, обичайно предполагаемите знания и умения, то проф.квалификиция е винаги индивидуално качество, присъщо на отделния Р/С. От една и съща професия и специалност има Р/С-и с по-ниска, по-висока и най-висока проф.квалификиация в зависимост от това колко повече знания и умения притежават. Въведена е Национална класификация на професиите. Тя представлява официален списък на професиите в страната. Използването на Национланата класификация е задължително за РД-те. Правна характеристика. Професионалната квалификация има значение при възникване на ТПО - тя е предпоставка за встъпване в ТПО, защото е необходимо условие за осъществяване на вид работа. Освен при възникване на ТПО професионалната квалификация има значение и в процеса на изпълнение на ТПО - 1) При определяне размера на трудовото възнаграждение – за по-висока степен на квалификация се получава повече от минималната работна заплата.