31. Дисциплинарна отговорност.

Дисциплинарната отговорност (ДО) е отговорност за наруша­ване на трудовата дисциплина. ДО е юридическа отговорност. Тя е израз на държавна принуда. ДО е отговор­ност на Р/С за виновно неизпълнение на задължения по ТПО. ДО е лична. Тя е отговорност на Р/С пред РД. Затова тя се осъществява от РД. По това се отличава от наказателноправната и от административноправната отговорност, които са отговор­ности пред държавата. За да може да възникне и се осъществи ДО, трябва да са налице едновременно две предпос­тавки - ТПО и нарушение на трудовата дисциплина.

Субекти на дисциплинарната власт, т.е. на правото да нала­гат дисциплинарни наказания, са:
а) РД;
б) лице, оп­ределено от РД;
в) орган, оправомощен от закона.

Р/С отговаря дисциплинарно не­зависимо от административнонаказателна или наказателноправна отговорност, както и може да бъде привлечен към иму­ществена отговорност при наличието на вреди на РД. Правилникът за вътрешния трудов ред в предприятието е вътрешен акт на РД. Издаването му е задължение на РД.

Правилникът за вътрешния трудов ред определя две гру­пи условия: Първата обхваща правата и задъл­женията на Р/С-те и на РД. Втората обхваща организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност. Правилникът трябва да съответства на императивните правила на закона, на подзаконовите актове за неговото прилагане, на КТД, по който РД е страна или който се прилага в неговото предприятие. Правилникът е задължителен за спазване както от Р/С, така и от РД, който го е издал. Нарушаването му от Р/С-те представлява нарушение на трудовата дисциплина. А нарушаването му от РД представлява админ. нарушение, с всички произтичащи от това последици за налагане на дис­циплинарно, съответно на административно наказание. Нарушението на трудовата дисциплина е основанието на ДО.

От нарушението на трудова­та дисциплина зависи и тежестта на дис­циплинарното наказание, тъй като тежестта на наказанието трябва да съответства на тежестта на нарушението. Нарушение на трудовата дисциплина е виновното неизпъл­нение на трудовите задължения на Р/С. Въз основа на различни критерии се разграничават различни видове нарушения на трудовата дисциплина - например закъснение за ра­бота, неявяване на работа, преждевременно напускане на ра­бота или неуплътняване на работното време и др. Дисциплинарните наказания са мерки за принуда спрямо Р/С от страна на РД, които се налагат за нарушение на трудовата дисциплина. Видовете дисцип­линарни наказания са: а) забележка; б) предупреждение за уволнение; в) уволнение. Дисциплинарното уволнение е едновременно дисциплинар­но наказание и акт на прекратяване на ТПО. Като наказание неговият репресивен характер се проявява в едностранното, независимо от воля­та на Р/С преустановяване на трудо­воправната му връзка с РД. По този начин Р/С остава без работа и оттам - без трудо­во възнаграждение. Дисциплинарното уволнение е правно средство за прекратяване на ТПО без предизвестие при тежко нарушение на трудовата дисциплина, когато оставянето на Р/С на работа в предприятието повече е невъзможно.

При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при ко­ито то е извършено, както и поведението на Р/С. Тежестта на нарушението на трудовата дисциплина се опре­деля от всички белези на деянието на Р/С. От значение е характерът на неизпълненото задъл­жение. Важно значение има и степента (пълна или частична) на неизпълнението. Формата на вината също е от значение. Всички критерии за определяне на дисциплинарното наказа­ние трябва да се преценяват съвкупно. Само така може да се прецени какво дисциплинарно наказание в конкретния случай е допустимо и дали е необходимо да се наложи. Дисциплинарното наказание „уволнение" може да се на­лага в следните случаи: *за неявяване на работа в течение на два последова­телни работни дни; *за системни нарушения на трудовата дисциплина; *за злоупотреба с доверието на РД или разпространение на поверителни за него сведения и др. Ред за налагане на дисциплинарните наказания.

За да може да бъде наложено дисциплинарно наказание, е необходимо да бъде установено, че определен Р/С е извършил нарушение на трудовата дисциплина. В хода на установяването на нарушението на трудовата дисциплина РД е длъжен да изслуша Р/С или да приеме писмените му обяс­нения. Главната цел на даването на обясненията е да се разкрие истината, да се изясни дали Р/С е извършил нарушение на трудовата дисциплина и какво точно е нарушението, при какви обстоятелства е из­вършено и т.н. От друга страна, цел­та е да се узнае отношението на Р/С към извършеното нарушение. За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание. Дисциплинарните наказания могат да се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писме­на заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст въз основа на който се налага. Писме­ната форма на заповедта е необходима за нейната действител­ност. Заповедта трябва да бъде съобщена на Р/С. Дисциплинарното наказание, ако не бъде обжал­вано и отменено, остава в сила и се изпълнява. Дисциплинарните наказания се заличават с изтичането на една година от налагането им. Временното отстраняване от работа е акт, с който времен­но се преустановява изпълнението на ТПО, без то да се прекратява. Временно отстраняване от ра­бота е превантивна мярка, с която се цели Р/С да не полага труд в състояние, което не му позволява да изпълнява надлежно задълженията си. Субект на правото да отстрани Р/С от работа е РД или прекият ръководител на трудовия процес.

Законодателят установява две основания за отстраняване от работа на Р/С:
1) състоянието на Р/С трябва да е такова, че да не му позво­лява да изпълнява трудовите си задължения;
2) употре­бата на алкохол или друго силно упойващо средство. Отстраняването продължава, докато Р/С възстанови годността си да изпълнява определената му работа. За времето на отстраняването от работа Р/С няма право на трудово възнаграждение.