30. Трудова дисциплина, понятие, задължение за спазване на трудовата дисциплина.

Специфичен белег на трудовата дисцип­лина е осъществяването на трудовия процес. Трудовата дис­циплина в обективен смисъл е съвкупността от правила за по­ведение, по силата на които едно лице има право да нарежда, а друго лице е длъжно да се подчинява на нарежданията относно осъществяването на трудовия процес.

Трудовата дисциплина в субективен смисъл е правото на едно лице да нарежда относ­но осъществяването на трудовия процес и задължението на другото лице да се подчинява на нарежданията. Личният характер на предоставянето на работната сила от Р/С на РД обуславя и лич­ния характер на подчинението на Р/С по време на трудовия процес. Подчинението се отнася както до въпроса какво конкретно да работи Р/С, така и до въпроса за начина на работата, т.е. кога, къде и как да се работи. Непосредствената цел на трудовата дисциплина е да осигури постигането на определен резултат от труда. Това е възможно само като на всеки участник в трудовия процес се посочи точно какво и как трябва да работи и като се съгла­суват действията на отделните участници в съвместния труд. Задълженията на Р/С за спазване на трудовата дисциплина могат да бъдат класифицирани, като например: задължения, отнасящи се до трудовата дисцип­лина в нейната цялост; задължения за спазване на работ­ното време; задължения за спазване на работното място; задължения за изпълнение на конкретни задачи; задъл­жения относно начините на работа; задължения относно изпълнението на трудовите функции на останалите Р/С от предприятието.

Задълженията, отнасящи се до трудовата дисциплина в ней­ната цялост, са задължения за точно изпълнение, за полагане максимум усилия в работата и проявяване на необходимата самостоятелност в работата. Изискванията за точност се отнасят както за точното из­пълнение на правилата в процеса на работата, така и за точ­ност на резултата от работата. Трудовата дисциплина изис­ква Р/С да полага в работата мак­сималните усилия, на които той лично е способен. Р/С е длъжен да използва цялото работно време за изпълнение на трудовата си функция. За изпълнение на това задължение той трябва да се яви на ра­ботното си място в определеното време, да остане на работ­ното си място през цялото работно време и да изпълнява по­ставените му задачи през цялото работно време. Задължението за спазване на работното място се изразява в това, че през цялото работно време Р/С трябва да се намира на работното си място. Той може да се отдалечава от работното си място само доколкото това е необходимо за изпълнение на възложените му задачи на дру­го място или по други уважителни причини.

Задължението за изпълнение на конкретните задачи като цяло изисква Р/С да изпълнява всяка една задача с всичките й конкретни количествени и качестве­ни показатели. Задължението за спазване на определени начини на работа включва задължения относно организацията на работата, начините на работата, опазване имуществото на предприя­тието, опазване доверието на РД и т.н. Задължението за спазване на трудовата дисциплина в тру­довия процес в частта му, която се отнася до изпълнението на трудовите функции на останалите Р/С от предприятието, се обуславя от обективния факт, че Р/С работи не изолирано, а съвместно с останалите Р/С-и в предприятието.