3. Компетентни органи по прилагане на ЗЗК.

Статус на КЗК – законът и възлага защитата на конкуренцията. Тя е
независим държавен орган. Тя се разпорежда с държавни средства. Извеждането на независимостта на КЗК е заради безпристрастността на производството пред КЗК. Членовете на комисията се избират от НС за определен мандат. Броят е 5 членен. Има изискване за 10 – годишен юридически стаж на председателя на комисията и 5 – годишен стаж за всеки един от членовете. Важно изискване е да нямат извършени престъпления от общ характер по чл. 4 от ЗЗК. Не трябва да са на друга платена държавна длъжност освен преподавателска.
Само в изброени случаи е възможна хипотезата по чл. 5 от ЗЗК,
когато е възможно предсрочното прекратяване на мандат. КЗК се отчита с годишен доклад пред НС. Актовете на комисията подлежат на съдебен контрол за законосъобразност пред ВАС. КЗК е специален орган защото изпълнява ЗЗК. За да се гарантира успеваемостта на КЗК, тя осигурява защита от злоупотреба и нелоялна конкуренция(чл. 5 от ЗЗК). Тази комисия си сътрудничи с всички европейски комисии за защита на конкуренцията. Тя е отговорна за прилагането на чл. 80 и чл. 81 от ДЕО.

Правомощия:
Относно съдебния контрол от ВАС и относно обвързващата сила на решенията на ВАС. Уредбата относно контрола за законосъобразност, препращаща към АПК. Чл. 64 ал. 1 – всички решения на КЗК подлежат на обжалване. В случаите с изключение от принципа се делят на 3 групи:
1. Решения за освобождаване от забрана по чл. 15 от ЗЗК. Тези актове
не подлежат на искания, нито задължават привеждането на клаузите. Тези решения по чл. 18 от ЗЗК създават правна сигурност като установяват критерии за спазване.
2. Тези решения, които КЗК образува производство по своя
инициатива. Това са нарушенията по чл. 70 ал. 3 от ЗЗК – когато концентрацията е извършена без разрешение, или то е отменено от КЗК.
3. За започване на проучване на концентрация, когато тя е съмнителна,
че ще създаде господстващо положение. Когато ефективната концентрация ще е възпрепятствана – чл. 82 ал. 3 от ЗЗК.
- За извършване на секторен анализ чл. 91 от ЗЗК.
- Решение за застъпничество на конкуренцията чл. 92 от ЗЗК.
- Решение за приключване на производството по чл. 93 ал. 6 от ЗЗК.
Те не подлежат на контрол защото са изпълнение на задължението на КЗК за задължението на КЗК за свободна стопанска дейност. КЗК е длъжна да действа незабавно. Производството на нарушено право са свързани с други органи на ЕС.
4. Решения с които КЗК приключва някои производства. Отпада
решението за секторен анализ по чл. 91 от ЗЗК. С тези решения КЗК не се произнася относно нарушение на закона. Концентрациите не са свързани с определени решения.
Определения от КЗК:
Принципът е необжалваемост – чл. 64 от ЗЗК. Така е защото това са междинни актове, които не възпрепятстват производството. – определение за спиране на производството чл. 40 ал. 3 от ЗЗК; чл. 55 ал. 2; чл. 56; чл. 97 ал. 2. Основанието за съдебен контрол е възможността за накърняване правата на лицата пред КЗК. Определение с което се приема дадена информация за поверителна. Определенията за временни мерки.

Процедура по обжалване.
Носители на правото са страните в производствата пред КЗК и заинтересованите лица. Правна необходимост на жалбоподателя е да премахне неблагоприятните за не го правни последици. Този интерес трябва да е пряк.
Срокове:
За страните срокът е 14 дни, а за заинтересованите лица е 7 дни от датата на подаването. Съобщаването на решението е по реда на АПК чл. 146. Изцяло правомощията на ВАС за законосъобразност е по чл. 172 от АПК, когато актът е предоставен на преценката на АПК – само отмяна и връщане за преразглеждане. Обжалване по чл. 218 от АПК – става с решение на 5 членен състав. Решенията имат обвързваща сила за гражданския съд. Търси се единство на практиката на общностното конкурентно право(представят се копия от делата).