2. Изменение на стойността на парите във времето. Бъдеща стойност. Вечна рента

Бъдещата стойност на вложените сега пари се определя като сумата им се увеличи с лихвата за срока на влога. Обикновенно се използва сложната лихва или простата лихва.
Сложната лихва представлява лихвен процент, който се начислява през всеки даден период към сумата на вложения капитал, увеличена с лихвата за предишния период. FV = PV . (1+r)n
Проста лихва: FV= PV . (1+r.n)
Бъдеща стойност на капитал, вложен за периоди, по- кратки от 1 година: FV n.m= PV . (1+r/m)n.m

Настояща стойност
Настоящата стойност на даден актив показва какво той струва в сегашния момент. Тя следователно съответства на сегашната му пазарна цена.

Нетна настояща стойност
Представлява разлика между настоящата стойност и разходите за инвестицията в сегашния момент. NPV = - Co +PV = - C0 + C1 / 1+r

Настояща стойност на облигации
Облигацията е ценна книга за дълг. Доходът, който тя носи, се нарича лихва. Тя може да е установена в процент към номиналната цена на облигацията или във вид на отстъпка от цената. Настоящата стойност на облигацията е сума от настоящите стойности на дохода който тя носи. Тя съответства на пазарната и цена в момента, т.е. на цената, по която може да се купи или продаде.

Настояща стойност на анюитет
Анюитет е вид облигация, която носи фиксиран еднакъв годишен доход, включващ лихвата и съответната част от главницата. Анюитетите най- често се използват при жилищните и ипотечните кредити и при застраховките.

Настояща стойност и цена на активи с неограничено дълъг срок на съществуване
Такива ценни книжа се смятат вечните ренти, привилегированите акции и обикновенните акции, защото емитентите им не са задължени да ги изкупят обратно в някакъв срок. Те престават да съществуват с ликвидирането на фирмата или банката, която ги е емитирала.

Вечна рента
Тя представлява облигация с фиксиран вечен доход, без погашение на главницата. Вечни ренти се емитират само от солидни банки или от някои правителства.
Нормата на годишния доход (на възвръщаемостта) r се определя, като се раздели сумата на годишния доход (C) на настоящата стойност на вечната рента.

Вечна рента с постоянно нарастващ доход: Po = PV = C1/ r- g
Настояща стойност и сегашна цена на акции с постоянен доход
Акциите с постоянен доход и без право на глас се наричат привилигировани акции. Те са сходни с вечната рента. PV = Div/r

Настояща стойност и сегашна цена на акции с нарастващ доход
Обикновенните акции по правило носят нарастващ доход във вид на дивидент и капиталова печалба. Капиталовата печалба се проявява във вид на разлика между пазарната цена през следващата година и сегашната цена на една акция.